Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.02.2012, 15:30 - Ostatnie dni szatana - będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej osy

Moja córko, zapamiętaj proszę, że człowiek musi się tylko rozejrzeć wokół siebie, aby rozpoznać duże zmiany, które zaistniały na świecie.
Zwyczajne, codzienne wydarzenia już więcej nie będą wyglądały tak samo. Dzieci, przyjemności, jakich dostarczają korzyści materialne, straciły już swój blask. Już tak nie pociągają. Przysłania je teraz maska nicości.
Dlaczego tak jest? Czyż nie wiecie, że to plaga antychrysta i jego obecności na ziemi, która rzuca te cienie?
On, nasienie szatana infekuje każdy poziom waszego społeczeństwa, w tym polityki, sił zbrojnych, instytucji finansowych, organizacji humanitarnych, a nawet waszych kościołów.
Żaden sektor nie został oszczędzony, gdyż może on zadawać ból ludzkości w tych jego ostatnich dniach na ziemi.
Pamiętajcie, że Ja, wasz Jezus, dałem wam, Moi wyznawcy, moc Ducha Świętego, aby sprawców tych niegodziwości uczynić bezsilnymi.
Im bardziej wzrastacie w walce dzięki sile waszej wiary, tym słabszy będzie zacisk antychrysta.
Modlitwa, a zwłaszcza Modlitwy Krucjaty, które ci daję, Mój posłańcu, pomogą wypędzić tego złego ducha.
Wszelkie zło można zniszczyć poprzez modlitwę. To jest takie proste.
Dni przetrwania szatana i jego armii są policzone. Jednak będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej osy.
Okażcie cierpliwość i wytrwałość podczas tych prób, a wy, Moja armio, w nadziei i ufności będziecie maszerować w jedności do bram Mojego Nowego Raju na ziemi.
Wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus


13th February 2012, 15:30 - Satan's last days: Like a wasp when dying the sting will be the most painful

My daughter please remember that man only has to look around him to know big changes have come into the world.
Normal every day events no longer seem the same. The joys you receive children from material gain have lost their lustre. They no longer appeal. They are tinged with a mask of nothingness.
Why is this? Don't you know that it is the scourge of the antichrist and his presence on earth which casts these shadows?
He, the spawn of Satan infects every level of your society including politics, the military forces, financial institutions, humanitarian organisations and even your churches.
Not one sector has been spared in order that he can inflict pain on humanity in these his last days on earth.
Remember that I, your Jesus, have given you, My followers, the power of the Holy Spirit to render these evil perpetrators impotent. The more you rise in battle through the strength of your faith then the weaker will be the grip of the antichrist.
Prayer, and especially the Crusade Prayers given to you, My messenger, will help drive out this evil.
All evil can be destroyed through prayer. It is that simple.
The days are numbered for the survival of satan and his army. However, like a wasp when dying, the sting will be the most painful.
Show patience and perseverance during these trials and you, My army, in hope and confidence will march in unity towards the gates of My New Paradise on earth.
Your Saviour Jesus Christ