Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.02.2012, 00:20 - Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Moja ukochana córko, Moje serce pogrążone jest w smutku z powodu grzechów Moich dzieci.
Jak każdego kochającego Ojca, nikczemna nienawiść jednych do drugich rozdziera Moje serce na pół.
To jest jak miecz przeszywający Moje serce, który nie zniknie.
Jestem Bogiem Najwyższym, i ze względu na wolną wolę, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będę musiał cierpieć nieustający ból, aż do powstania Nowego Raju na ziemi.
Wówczas wy, Moje dzieci zjednoczycie się z Moją Świętą Wolą.
Zanim to nie nastąpi, nie będzie pokoju na ziemi.
Dopiero wtedy, gdy zły duch i ci, którzy niewolniczo idą za jego kłamliwymi obietnicami, zostaną w końcu zniszczeni, na świecie zapanuje spokój.
Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie mam upodobania w obmyślaniu jak karać Moje dzieci, ponieważ je kocham.
One są Moje, są Moim ukochanym stworzeniem. Patrzenie na to, jak zły duch skaził ich dusze, jest Moją nieustanną udręką, ich ukochanego Ojca.
Moim pragnieniem jest zabrać do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi wszystkich was, kochające dzieci, które znacie i rozumiecie Moją miłość do was.
Obiecuję wam, że prześladowanie szybko minie i będziecie chronieni.
Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.
Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.
Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja moc wzrośnie w was dzięki tej pieczęci i żadna krzywda was nie spotka.
Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieni tym Boskim Darem.
Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.
Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.
O, mój Boże, mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.
Idźcie, Moje dzieci, nie bójcie się. Zaufajcie mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z miłością stworzył każdego z was.
Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.
Z tego powodu nie chcę stracić żadnej duszy. Ani jednej.
Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Najświętszą Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Pewnego dnia zrozumiecie dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne.
Wasz kochający Ojciec w Niebie
Bóg Najwyższy


20th February 2012, 00:20 - God the Father: Rise now, and accept My Seal, the Seal of the Living God

My beloved daughter, My Heart heaves, in sorrow, for the sins of My children. Like any loving Father, their wicked hatred for each other tears My Heart in two. It is like a sword piercing My Heart, which will not go away.
I am God of the Most High, who, because of the free will I have given to all of My children, will have to suffer enduring pain, until the New Paradise on earth evolves.
Then, you will My children join in unison with My Holy Will.
Until that happens, there can be no peace on earth.
Only when the evil one, and those who slavishly follow the lies he promises, are destroyed, finally, can the world become calm. My daughter, tell My children that I do not relish the thoughts of punishing My children, for I love them.
They are mine, my cherished creation. To see how the evil one has corrupted their souls is a constant torment to Me, their beloved Father.
I desire to take all of you, loving children, who know and understand My Love for you, into My beautiful New Paradise on earth.
I promise you, that the persecution will be swift, and that you will be protected. For I now bequeath the Seal of My Love and Protection.
With this, you will escape the notice of those who will cause hardship in your countries.
My Seal is My promise of Salvation. My Power will surge through you, with this Seal, and no harm will come to you.
This is a miracle, children, and only those who bow before Me, their Lord and Creator of all things, as little children with love in their hearts for Me, can be blessed with this Divine Gift.
Rise now, and accept My Seal, the Seal of the Living God.
Recite this Crusade Prayer (33) to acknowledge My Seal and accept it with love, joy and gratitude.
O My God, My loving Father
I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection
Your Divinity encompasses my body and soul, for eternity
I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty To you my Beloved Father
I beg you to protect me and my loved ones with this special Seal And I pledge my life to your service, forever and ever
I love you, dear Father
I console you in these times, dear Father
I offer you the Body, Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son
In atonement for the sins of the world and for the salvation of all Your children. Amen.
Go, My children, and do not fear. Trust in Me, your beloved Father, Who lovingly created each of you. I know every single soul, every part of you is known to Me. Not one of you is loved less than the other. Because of this, I do not want to lose one soul. Not one.
Please continue to pray My Divine Mercy Chaplet, every day. One day, you will understand why this purification is needed.
Your loving Father in Heaven God of the Most High