Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.02.2012, 19:45 - Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące do Mojego Powtórnego Przyjścia?

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo cierpisz w Imię Moje i Mojego ukochanego Ojca.
Musisz być silna, gdy te orędzia wywołają oburzenie w pewnych kręgach, chociaż będą one inspirować i dawać siłę innym duszom.
Moje Święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego pobytu na ziemi.
Zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy twierdzili, że są świętymi ludźmi.
Ci z was, którzy uważają, że potraktowano Mnie po barbarzyńsku, mogliby mieć rację.
Że ludzie, którzy żyli w tamtych czasach byli niewykształceni, grubiańscy i bezbożni.
Że okrutne traktowali Mnie, ich ukochanego Zbawiciela.
Niektórzy mogą twierdzić, że oni byli nieświadomi i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale to nieprawda. Ponieważ ci, którzy żyją w dzisiejszym świecie, choć są bardziej wykształceni i kompetentni, niczym się od nich nie różnią.
Ci, po których można by się spodziewać, że będąc dobrze obeznani z Biblią, powinni być czujni na nauki w niej zawarte, okazują się ślepi na prawdę.
Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca, nie udało im się przygotować na czas, kiedy powrócę.
Jak sobie wyobrażali, że kiedy ten czas będzie im udzielony?
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię staje się coraz bliższy.
Jednak ludzkość jeszcze nie przygotowuje się na Moje przybycie.
Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą kazań o tym jak ważne jest to najbardziej chwalebne wydarzenie. Dlaczego tak jest?
Czy niczego się nie nauczyliście? Co muszę zrobić?
Kiedy myślicie, że mógłbym przyjść i dlaczego uważacie, że ten czas nie jest bliski?
Co was oślepiło i zamknęło wam uszy na dźwięk Mojego głosu?
Porzućcie swoją osłonę ze złota, srebra i bogactwa i uznajcie, że jesteście niczym beze Mnie.
Bez Mojej łaski nie możecie przygotować swoich dusz na Mój chwalebny powrót.
Mój umiłowany Ojciec zawsze wysyła proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On już to robi, ponieważ czas się zaczął.
Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące na Moje Powtórne Przyjście?
Błagam, abyście Mnie posłuchali.
Nie mogę kazać wam słuchać, gdyż otrzymaliście dar wolnej woli.
I nigdy nie mogę zmusić was lub wydać wam polecenia do działania. Ponieważ to jest niemożliwe.
Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.
Ale nigdy nie zawaha się, by ostrzec was, prowadzić i zalać wasze dusze łaskami, aby was umocnić.
Tym z otwartymi sercami da dar Ducha Świętego.
Ci skażeni dumą, snobizmem religijnym i wyniosłością nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cnoty najważniejszej ze wszystkich. Pokory.
Bez pokory i hojności serca nie można zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.
Przyjdźcie do Mnie dzieci. Pozwólcie Mi zabrać was do Mojego stada, abym tak jak dobry pasterz mógł zaprowadzić was w bezpieczne miejsce.
Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości


21st February 2012, 19:45 - Why do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?

My dearly beloved daughter how you suffer in My name and that of My beloved Father.
You must be strong as these messages will provoke outrage in some quarters although they will inspire and give strength to other souls.
My Holy Word was rejected by learned men during My time on earth.
I was dismissed as a fraud by the priests and those who claimed to be holy men. Those of you who say that the treatment meted out to Me was barbaric would be right. That people who lived in those days were uneducated, coarse and wicked.
That they were cruel in their treatment of Me their beloved Saviour.
Some may say that they were ignorant and knew nothing of Holy Scriptures. But this is not true. Because those living in the world today, although they are more educated and knowledgeable, are no different.
Those whom you would expect, fully versed in the Holy Bible to be alert to the teachings therein, are blind to the truth. For all their understanding of My Father's Holy Book they have failed to prepare for the time when I will come again. When did they think they would be accorded this time?
The time is drawing very close to My Second Coming on earth. Yet, mankind has not prepared themselves for My arrival.
Even My sacred servants do not preach of the importance of this most glorious event. Why is this? Have you learned nothing? What is it that I have to do?
When did you think I might come and why do you think that the time is not near? What is it that blinds you and blocks your ears to the sound of My voice?
Drop your cloak of gold, silver and riches and accept that you are nothing without Me. Without My graces you cannot prepare your souls for My glorious return.
My beloved Father always sends prophets to prepare His children. He has been doing this since time began. Why then do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?
I beg you to listen to Me.
I cannot command you to listen for you have been given the gift of free will.
I can never force you or give you the command to take action. For this is impossible.
My Father will never interfere with your free will.
But he will never hesitate to warn you, guide you and flood your souls with graces to make you strong. For those with open hearts He will give them the gift of the Holy Spirit.
Those guilty of pride, religious snobbery and arrogance will find it impossible to open their hearts because they lack the most important quality of all. Humility.
Without humility and generousity of heart you cannot come close to My Sacred Heart.
Come to Me children. Let Me take you into My flock so like a good shepherd I can lead you to safety. Your Jesus
Redeemer of Mankind