Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.02.2012, 19:00 - Post jest ważny dla waszych dusz

Orędzie otrzymane przez Marię Bożego Miłosierdzia podczas Adoracji Najświętszej Eucharystii
Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że ten czas Wielkiego Postu jest czasem cichej refleksji, osobistego uświęcenia i okazji do modlitwy o złagodzenie wojny na świecie
Naśladujcie Mój post na pustyni przez drobne ofiary.
Post jest ważny dla waszych dusz. Oczyszcza ducha i daje mi ogromne pocieszenie.
Przez post zaledwie raz w tygodniu, możecie uratować wiele dusz.
Może to być dostosowane do waszych życzeń. Ważne jest to, aby ten dzień ofiarować za dusze.
Wykorzystajcie ten czas, aby pomóc Mi w Mojej walce o dusze.
Rozważajcie Moje życie na ziemi i dar, którego udzieliłem wam przez Moją śmierć na krzyżu, aby zapewnić wszystkim Moim dzieciom Życie Wieczne.
Tych kilka tygodni Wielkiego Postu należy wykorzystać na przygotowanie waszych dusz i dusz waszych braci i sióstr.
Proszę, przygotujcie się do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (34) Mój dar postu dla Jezusa

O mój Jezu,
pomóż mi w mój skromny sposób
naśladować Twoje życie ofiary, aby ocalić ludzkość.

Pozwól mi ofiarować dar postu jeden dzień w tygodniu
przez cały okres Wielkiego Postu za ocalenie całej ludzkości, aby mogła wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi.

Składam Ci drogi Jezu, moją ofiarę
z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
Przez tę ofiarę, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła
utracić łaskę.
Amen.

Dzieci, nie pozwólcie strachowi przyćmić waszej nadziei na wieczne zbawienie. Oczyszczenie będzie szybkie.
Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga żywego, zostaliście pobłogosławieni.
Nie musicie się martwić.
Musicie być mocni.
Musicie być pełni nadziei i przez cały czas skupiać się na Mnie.
Tylko wtedy powstaniecie i pójdziecie bez wahania ciernistą drogą.
Ja poprowadzę was w waszej wędrówce i pokieruję każdym krokiem na tej drodze.
Was ukochany Jezus


22nd February 2012, 19:00 - Fasting is important for your souls

Message received by Maria Divine Mercy during Adoration of the Holy Eucharist
My dearly beloved daughter tell My children that this time of Lent is a time of quiet reflection, of personal sacrifice and an opportunity to pray for the mitigation of war in the world.
Emulate My fasting in the desert by making small sacrifices.
Fasting is important for your souls. It cleanses the spirit and gives Me great comfort.
You can save many souls by fasting just once a week.
This can be according to your desire. All that matters is that you offer up this day for souls. Use this time to help Me in My battle for souls.
Reflect on My life on earth and the gift I bestowed, by My death on the cross, to provide all of My children with Eternal Life. These few weeks of Lent must be used to prepare your souls and those of your brothers and sisters.
Please prepare for Holy Week and Easter by reciting this Crusade Prayer (34) My Gift of Fasting to Jesus
O My Jesus
Help me in my own small way
To imitate your life of sacrifice in order to save mankind
Allow me to offer you the gift of fasting one day a week Throughout Lent to save all of humanity so that they can Enter the gates of the New Paradise on Earth
I offer you dear Jesus My sacrifice
With love and joy in my heart to show you the extent of my love Through this sacrifice I beg you for the salvation of every soul who may Have fallen from grace.
Amen.
Do not allow fear to cloud your hope of eternal salvation children. The purification will be swift. You, My followers who accept the Seal of the Living God are blessed.
You must not worry.
You must be strong.
You must be hopeful and focus on Me at all times.
Only then will you rise and walk the thorny road without hesitation. I will guide and lead you on your journey every step of the way.
Your beloved Jesus