Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.02.2012, 16:00 - Maryja Panna: Módlcie się, aby zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie

Moje dziecko, już czas, aby moje dzieci połączyły się w jedno w czci do mojego drogiego Syna, by zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie.
Ta wojna jest bardzo blisko i trzeba mocno się modlić, aby ją powstrzymać, ponieważ zabije ona miliony dzieci Bożych.
Szatan i jego demony pracują, aby dokonać straszliwego zniszczenia.
Jeśli zabiją dusze, zanim otrzymają one szansę odkupienia się w Oczach mojego Syna, wówczas zostaną utracone.
Taki jest plan złego ducha.
Szuka on jak najwięcej dusz, aby nie dopuścić, by weszły do Królestwa mojego Ojca.
Dzieci, gdy odmawiacie wszystkie tajemnice mojego Świętego Różańca w jednej modlitwie, możecie zapobiec wojnie.
Zjednoczcie się na jeden dzień i odmawiajcie mój Święty Różaniec, aby zatrzymać tę wojnę atomową, która jest obecnie planowana.
Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale w krajach, które nieświadomie się wplątują.
Módlcie się także za te biedne kraje, które są pionkami w nikczemnej grze kłamstw, które zostały zaplanowane przez grupy, które nie są od Boga, mojego Ojca Przedwiecznego.
Idźcie teraz moje dzieci i zbierzcie wszystkie moje dzieci i módlcie się, aby złagodzić tę wielką zbrodnię przeciw ludzkości.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


23rd February 2012, 16:00 - Virgin Mary: Pray that Nuclear War can be averted in Iran

My child it is time for my children to join as one in deference to My precious son so that nuclear war can be averted in Iran. This war is very close and you must pray hard to stop it because it will kill millions of God's children.
Satan and his demons are working to cause terrible destruction.
If they kill souls before they are given a chance to redeem themselves in my Son's eyes, then they are lost. This is the evil one's plan.
He seeks so many souls to prevent them from entering my Father' Kingdom.
My Holy Rosary can, when recited by saying all the mysteries in one prayer, prevent war children. Unite now for one day and recite my Holy Rosary to stop this nuclear war which is now being planned. Pray for those poor souls, not just in Iran but in countries who become embroiled unwittingly.
Pray also for those poor countries who are being used as pawns in the wicked game of lies being planned by groups, not of God, my Eternal Father.
Go now my children and bring all of my children together to pray in order to mitigate this great atrocity against humanity. Your beloved Mother
Mother of Salvation