Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.02.2012, 16:42 - Bóg Ojciec: Wołam do Kościoła katolickiego, aby uznał Nową Erę Pokoju na Ziemi

Ja jestem Bogiem, Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą wszystkich rzeczy, Bogiem Najwyższym
Moja córko, ważne, aby ci, którzy podążają za naukami Kościoła rzymsko-katolickiego uznali tysiąclecie, które obiecałem wszystkim Moim dzieciom.
Słowa zawarte w Mojej Świętej Księdze, Biblii, nie kłamią.
Moja obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich.
Jan Ewangelista także mówił o chwalebnym powrocie Mojego umiłowanego Syna, gdy będzie królować w nowej Erze Pokoju przez 1000 lat.
Dlaczego ci, którzy twierdzą, że rozumieją Moje Święte Słowo odmawiają przyjęcia właśnie tej części, a nie innej?
Mówię teraz do was, Moi wyświęceni słudzy, abyście otworzyli Księgę Prawdy.
Macie obowiązek głoszenia prawdy.
Nie wolno wam słuchać tych z waszych szeregów, którzy przeinaczają prawdę w odniesieniu do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Co sprawia, że wasi bracia z Kościoła rzymsko-katolickiego zaprzeczają tej prawdzie?
Wprowadzacie w błąd Moje dzieci.
Ze względu na ich wierność jedynemu prawdziwemu Kościołowi, Kościołowi rzymsko-katolickiemu, odmawiacie im szansy przygotowania ich dusz na królowanie Mojego Syna w Nowym Raju na Ziemi.
Waszym obowiązkiem jest informowanie Moich dzieci o prawdzie.
Moje dzieci, nigdy nie wolno wam zaprzeczyć prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, które zawiera prawdziwe słowo.
Wy, Moje dzieci musicie przyjąć obietnicę daną przez Mojego Syna po Jego Chwalebnym Zmartwychwstaniu.
Powiedział, że przyjdzie ponownie.
Obecnie, Ponowne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna na ziemię przybliża się.
Jeśli wierzycie w obietnice złożone przez Mojego Syna wówczas będziecie wiedzieli, że jest tak jak mówił.
Gdy przyjdzie ponownie, przyjdzie, aby rządzić i odebrać należny Mu tron w Nowym Raju, który stworzyłem dla was wszystkich na ziemi.
Nigdy nie powątpiewajcie w Boże słowa z ust Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Pamiętajcie, że Ja, wasz Ukochany Ojciec, chcę, abyście wszyscy połączyli się w jedną rodzinę z Moim Synem w Raju.
Przyjmijcie prawdę. Nie przekręcajcie ani nie dopasowujcie jej do własnej błędnej interpretacji prawdy.
Ja jestem prawdą.
Nie możecie Mnie zmienić ani tego kim Ja jestem.
Prawda was wyzwoli.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


23rd February 2012, 16:42 - God the Father: Call to Catholic Church to accept New Era of Peace on Earth

I Am God the Almighty Father, Creator of all things, God the Most High.
My daughter, it is important that those who follow the Teachings of the Roman Catholic Church accept the millennium, as promised to all of My children.
The Words contained in My Holy Book, the Holy Bible, do not lie.
My Promise is contained in the Acts of the Apostles.
John the Evangelist was also told about the Glorious Return of My beloved Son, when He will reign in the new Era of Peace for 1,000 years.
Why do those who profess to understand My Holy Word refuse to accept part of it, but not the other? To those sacred servants of mine, I say to you now to open the Book of Truth.
You have a duty to proclaim the Truth.
You must not listen to those, within your ranks, who twist the Truth in relation to the New Era of Peace on Earth.
What motivates your brothers, within My Roman Catholic Church, who deny the Truth? You have confused My children.
Because of their loyalty to the One True Church, The Roman Catholic Church, you are denying them the chance to prepare their souls for My Son's Reign in the New Paradise on Earth.
Your duty is to inform My children of the Truth.
To My children, you must never deny the Truth contained in the Holy Bible, which contains the True Word. You, My children, must accept the Promise made by My Son, after His Glorious Resurrection from the dead. He said that He would come again.
This time, for the Second Coming of My Beloved Son on Earth, is drawing close.
If you believe in the Promises made by My Son, then you will know that He means what He said.
When He comes again, He comes to Rule and take up His Rightful Throne in the New Paradise I have created for you all on Earth.
Never doubt the Words from the Divine Lips of My Beloved Son, Jesus Christ.
Know that I, your Beloved Father, want you all to join as one family with My Son in Paradise. Accept the Truth. Do not twist it or adjust it to suit your flawed interpretation of the Truth.
I Am the Truth.
You cannot change Me or Who I Am. The Truth will set you free.
Your beloved Father God the Most High