Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.02.2012, 15:30 - Nie będzie śmierci. Ani chorób. Ani grzechu w Nowym Raju

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapomnieć, że pomimo Moich surowych ostrzeżeń do ludzkości, noszę w Moim sercu bardzo szczególną miłość do wszystkich Moich dzieci.
Konieczne jest, aby oczyścić teraz ziemię, bo gdybym powrócił już w tej chwili, nie nadawałaby się do tego, bym mógł po niej chodzić.
Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko ci, którzy miłują Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Moje wybrane pokolenie będzie ze Mną na wieczność. Ten Raj przyniesie 1000 lat pokoju, miłości i harmonii.
Po tym okresie nastąpi drugie zmartwychwstanie umarłych.
Dopiero wtedy może zostać ofiarowane życie wieczne wszystkim duszom ze światłem Boga, promieniującym przez nich.
Dlaczego się zawahałaś, Moja córko, czyż nie wiesz, że te proroctwa zostały przepowiedziane?
Niech żaden człowiek ich błędnie nie zrozumie. Wy, dzieci tego pokolenia, otrzymacie dar życia w Raju, nawet piękniejszym niż ten, który był przygotowany dla Adama i Ewy.
Wiek nie będzie istniał, gdy człowiek będzie żył w pokoju z pokoleniami rodzin.
Tak wiele miłości i radości będzie uwidoczniać się na co dzień. W końcu wasze dusze otrzymają prawdziwy, trwały pokój.
Dlaczego nie miałoby to być możliwe? To jest ziemia, która została zaplanowana przez Mojego Ojca, którego Wola Boża, w końcu spełni się ostatecznie na ziemi tak, jak to jest w niebie.
Radujcie się wszyscy. Nowy Raj ma być witany z entuzjazmem i w radosnym oczekiwaniu.
Nie będzie śmierci. Ani chorób. Ani grzechu. Otrzymacie dar wiecznego szczęścia.
Módlcie się za tych, którzy przez grzech i nieposłuszeństwo, zaprzepaszczą wszelkie prawa do swojego prawowitego dziedzictwa, które zostało zaplanowane przez Mojego Ojca Przedwiecznego od początku czasu.
Wasz Ukochany Jezus


24th February 2012, 15:30 - There will be no death. No illness. No sin in the New Paradise

My dearly beloved daughter you must never forget that, despite My stern warnings to humanity, I hold a very special love in my heart for all of My children.
It is necessary to purify the earth now for were I to return now it would not be fit for Me to walk upon it. When mankind has been purified only those with love for Me and My Eternal Father will remain.
My chosen generation will be with Me for eternity. This Paradise will offer 1,000 years of peace, love and harmony.
After this period the second resurrection of the dead will take place.
Only then can eternal life be offered to all souls with the light of God shining through them. Why do you hesitate My daughter don't you know that these prophesies have been foretold?
Let no man misunderstand. You, children of this generation, will be given the gift of living in the Paradise, even more beautiful than that prepared for Adam and Eve.
Age will be non-existent as man will live in peace with families of generations.
So much love and enjoyment will be an everyday occurrence. Finally you will be accorded true lasting peace in your souls.
Why would this not be possible? This is the earth that was planned by My Father whose Divine Will, will at last finally be realised on earth as it is in Heaven.
Rejoice all of you. The New Paradise is to be welcomed with excitement and anticipation. There will be no death. No illness. No sin. You will be given the gift of eternal happiness.
Pray for those who, through sin and disobedience, will forfeit any claim to their rightful inheritance which was planned by My Eternal Father since the beginning of time.
Your Beloved Jesus