Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.02.2012, 21:45 - Nigdy odrzucajcie proroków Pana

Moja córko, konieczne jest wasze trwanie w milczeniu, gdy zaczyna się prześladowanie.
Święte Słowo Mojego Przedwiecznego Ojca zostanie odrzucone nawet przez same wyświęcone sługi, którzy twierdzą, że głoszą prawdę Jego Najświętszego Słowa.
Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.
Wszystkie Kościoły połączą się w jeden Święty i Apostolski Kościół na Moje Powtórne Przyjście.
Zanim się to stanie, każde słowo od Mojego Ojca do wyjałowionego duchowo świata będzie ignorowane, podważane lub spotka się z gwałtowną opozycją.
Ci, którzy będą zaciekle się sprzeciwiać Moim orędziom przekazywanym przez ciebie, siódmego posłańca na koniec czasów, podzielą się na dwa obozy.
Ci, którzy idą za szatanem poprzez ruch New Age, wróżby i czary.
Pozostali to ci, którzy są duchowo ślepi, ale którzy uważają, że są natchnieni przez dar Ducha Świętego.
Jedni i drudzy będą odrzucać słowo Boże dane im przez Trójcę Świętą i Moją umiłowaną Matkę.
Nawet dobrzy kapłani, którym nie wolno publicznie popierać tych orędzi, uznają, że uzasadnione jest szkalowanie Mojego Świętego Słowa, które zostało dane całemu światu, aby je usłyszał.
Mając niewiele prawdziwej pokory w swoich sercach będą podważać to wołanie z Nieba, które jest dane, aby pomóc ludzkości.
Ci kapłani, duchowni i inni samozwańczy apostołowie, którzy twierdzą, że Mnie znają będą próbowali nakłaniać dusze do odrzucenia Mojego Słowa.
Oni nie mają wstydu, albowiem arogancko rozrywają Moją Księgę Prawdy, która jest objawiana całej ludzkości.
Następnie będą oni niszczyć jej zawartość jadem ze swoich serc.
Oni nie chcą słyszeć prawdy, gdyż to niepokoi i wstrząsa kokonem fałszywego bezpieczeństwa, którym się owinęli.
O, jak oni Mnie bardzo obrażają.
Jak wielu szkód dokonają i jeszcze nie są tego świadomi.
Módlcie się, aby te dusze, które za sprawą oszusta są ślepe na prawdę, otworzyli swoje serca i przyjęli Słowo Boże, które jest im dziś przekazywane.
Nie mają prawa publicznie odrzucać tych orędzi bez rozeznania ich czystą duszą, która musi być pokorna we wszystkim.
Chociaż Bóg dopuszcza cierpienie, którego doświadczają Jego wizjonerzy na ziemi, aby zapewnić ocalenie duszom, nie będzie On jednak tolerował urągania Jego namaszczonym prorokom.
Ty, Moja córko jesteś prorokiem.
Przyjmujesz cierpienie jako dar dla Mnie.
Ale tu nie chodzi o ciebie, bo jesteś niczym beze Mnie i ty o tym wiesz i to przyjmujesz.
Bóg Ojciec mówi do świata poprzez Swoich proroków.
To Jego Słowo odrzucacie, gdy publicznie oczerniacie Jego proroków.
Ponieważ to jest grzechem w Jego oczach.
Nigdy odrzucajcie proroków Pana.
Nigdy nie rańcie ani nie krzywdźcie Jego proroków w jakikolwiek sposób.
Zachowajcie milczenie za każdym razem, gdy macie wątpliwości i módlcie się za nich.
Zaatakujcie prawdziwego proroka, a ogień wyleje się na was z Niebios jako kara z Ręki Mojego Ojca.
Żaden człowiek nie powstrzyma przekazywania Słowa Pańskiego do Jego dzieci.
To jest obietnica dana przez Mojego Ojca od początku.
Usłyszcie Jego głos.
Uznajcie, że żyjecie w czasach ostatecznych.
Módlcie się, aby te orędzia zostały usłyszane i aby wszystkie dzieci Boga miały życie wieczne.
Wasz Nauczyciel
Odkupiciel całej Ludzkości
Jezus Chrystus


24th February 2012, 21:45 - Never reject the prophets of the Lord

My daughter it is imperative that you remain silent as the persecution begins.
The Holy Word of My Eternal Father will be rejected by those very sacred servants who claim to proclaim the truth of His Most Holy Word.
The Catholic Church is the one true Church.
All Churches will unite to become one Holy and Apostolic Church at My Second Coming.
Until that happens every word from My Father, given to a spiritually dry world, will be either ignored, challenged or fiercely opposed.
Those who will fiercely oppose My messages given to you, the 7th messenger for the end times, will be divided into two camps.
Those who follow Satan through new age fortune telling and witchcraft.
The others will be those who are spiritually blind but who believe they are divinely inspired with the Gift of the Holy Spirit.
Both will reject the word of God given to you through the Holy Trinity and My beloved Mother.
Even good priests, forbidden to publicly endorse these messages, will feel it is justified to vilify My Holy Word for all the world to hear.
With little true humility in their hearts they will set out to undermine this call from Heaven which is being given to help humanity. These priests, clergy and other self-appointed apostles who claim to know Me will try to encourage souls to reject My word.
They have no shame for they will arrogantly pull My Book of Truth apart as it is being revealed to all of mankind.
Then, they will shred the contents with venom in their hearts.
They do not want to hear the truth for it will upset and rattle the cocoon of false security within which they wrap themselves. Oh how they offend Me.
How much damage they will cause and, yet, they do not realise this.
Pray that these souls, blind to the truth through the influence of the deceiver will open their hearts and accept the Word of God as it is presented to them today.
They have no right to publicly dismiss these messages without discerning them with a clean soul which must be humble in all things.
While God allows the sufferings experienced by his visionaries on earth to ensure that souls are saved He will not tolerate the abuse of his anointed prophets.
You, My daughter are a prophet. You accept suffering as a gift to me.
But this is not about you for you are nothing without Me and you know and accept this. God My Father speaks to the world through His prophets.
It is His word you reject when you publicly slander His prophets.
For this is a sin in His eyes.
Never reject the prophets of the Lord.
Never hurt or harm His prophets in any way.
Remain silent at all times if in doubt and pray for them.
Attack the true prophet and fire will pour forth upon you from the Heavens in punishment by the Hand of My Father.
No man will stop the Word of the Lord from being given to His children.
This is the promise made by My Father since the beginning. Hear His voice.
Accept that you are in the end times.
Pray that these messages will be heard so that all of God's children will have eternal life. Your Teacher
Redeemer of all Mankind Jesus Christ