Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.02.2012, 17:30 - Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?

Moja szczerze umiłowana córko, plany czasowe woli Mojego Ojca nie są do twojej wiadomości.
Moi wyznawcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdy wszystko na świecie zacznie się spełniać tak, jak zostało to przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.
Wszystko będzie zależało od planów czasowych Mojego Ojca i od skutku jaki wasze modlitwy będą miały na to, aby pomóc nie dopuścić do wojen światowych.
Już niedługo wszystkie Moje obietnice się wypełnią.
Wy, Moi wyznawcy musicie zaufać Mi, waszemu ukochanemu Jezusowi.
Módlcie się za dusze i postawcie wszystko w Moich rękach.
Nigdy nie zapominajcie, aby się modlić do Ojca tak często jak to możliwe, o Pieczęć Boga Żywego, aby ochronić was i wasze rodziny.
Modlitwa Krucjaty (33), aby poprosić o Pieczęć Boga Żywego i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.
O, Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
Mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.
Zadbajcie też o to, aby zachęcać innych do odmawiania przez siedem dni Modlitwy Krucjaty (24), aby prosić o odkupienie swoich grzechów.
O Mój Jezu, jesteś światłem świata.
Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze.
Twoje miłosierdzie i miłość nie znają granic.
Nie jesteśmy godni ofiary jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie.
Udziel nam o Panie daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie.
Wysławiamy Ciebie.
Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ocalić dusze.
Kochamy Cię Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdą.
Amen.
Ci, którzy wątpią w ten szczególny dar modlitwy, dzięki któremu ofiaruję całkowite rozgrzeszenie, muszą to wiedzieć.
Jestem Jezusem Chrystusem, Synem Człowieczym i otrzymałem władzę odpuszczania wszystkich grzechów.
Moi wyświęceni kapłani także otrzymali władzę odpuszczania grzechów przez Święty Sakrament Spowiedzi.
Proszę, abyście przyjęli Mój dar rozgrzeszenia dla dobra tych, którzy nie mogą otrzymać Sakramentu Spowiedzi lub dla tych, którzy nie są członkami Kościoła rzymskokatolickiego.
Chcecie odmówić tym drogim duszom prawa do Mojego daru?
Dlaczego próbujecie odwieść te dusze, które przyjmują Moje Słowo Boże od otrzymania rozgrzeszenia? Czy wolelibyście, aby się oni nie odkupili w Moich oczach?
Musicie okazać miłość swoim braciom i siostrom i być szczęśliwymi, że otrzymają oni ten szczególny dar ode Mnie, ich ukochanego Jezusa.
Nawet, jeśli nigdy nie czytali Moich orędzi, które ci przekazuję, Moja córko, wszyscy grzesznicy mają prawo prosić Mnie o wybaczenie im, gdy okażą prawdziwą skruchę w swoich duszach.
Otwórzcie swoje serca i módlcie się o dar pokory.
Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th February 2012, 17:30 - Don't you know that the Holy Spirit cannot and will not enter the souls of those with hardened hearts?

My dearly beloved daughter the timing of My Father's will is not for your knowing.
My followers must be patient as everything in the world will evolve as prophesised in My Father's Book.
All of this will be according to My Father's timing and the effect that your prayers will have in helping to avert global wars. It is not long for all My promises to be fulfilled.
You, My followers, must trust in Me, your beloved Jesus. Pray for souls and leave everything in My hands.
Never forget to pray to My Father as often as you can for the Seal of the Living God in order to protect you and your families.
Crusade Prayer (33) to ask for the Seal of the Living God and accept it with love, joy and gratitude.
O My God, My loving Father
I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection
Your Divinity encompasses my body and soul for eternity
I bow in humble thanksgiving and offer you my deep love and loyalty To you my Beloved Father
I beg you to protect me and my loved ones with this special Seal And I pledge my life to your service forever and ever
I love you Dear Father
I console you in these times Dear Father
I offer you the Body, Blood, Soul and Divinity of your dearly beloved Son
In atonement for the sins of the world and for the salvation of all your children.
Amen.
Ensure also that you encourage others to pray the seven day Crusade Prayer (24) to seek redemption for your sins.
O My Jesus you are the light of the earth You are the flame that touches all souls Your mercy and love knows no bounds
We are not worthy of the sacrifice you made by your death on the cross Yet we know that your love for us is greater than the love we hold for you
Grant us O Lord the gift of humility so that we are deserving of your New Kingdom Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead your army
to proclaim the truth of your Holy Word and prepare our brothers and sisters For the Glory of Your Second Coming on earth
We honour You We Praise You
We offer ourselves, our sorrows, our sufferings as a gift to you to save souls We love you Jesus
Have Mercy on all your children wherever they may be. AMEN
To those who challenge this special gift of prayer in which I offer total absolution you must know this. I am Jesus Christ, the Son of Man and have been given the authority to forgive all sins.
My sacred priests have also been given the power to forgive sin through the Holy Sacrament of Confession.
I request that you accept My gift of absolution for the benefit of those who cannot receive the Sacrament of Confession or for those who are not members of the Roman Catholic Church.
Would you deny these precious souls the right to My gift?
Why would you try to discourage those souls who accept My Divine Word from receiving absolution? Would you rather they did not redeem themselves in My eyes?
You must show love to your brothers and sisters and be happy that they are being given this special gift by Me their beloved Jesus.
Even if they never read My messages given to you, My daughter, every sinner has the right to ask Me to forgive them once they show true remorse in their souls.
Open your hearts and pray for the gift of humility.
Don't you know that the Holy Spirit cannot and will not enter the souls of those with hardened hearts?
Your Divine Saviour Jesus Christ