Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.03.2012, 19:55 - Zjednoczcie się, gdy wchodzimy do bram Nowego Raju

Moja najukochańsza córko, wiele Moich dzieci zostanie obecnie zbawionych dzięki modlitwom i cierpieniom Moich umiłowanych wyznawców, których miłość do Mnie przewyższa miłość znaną większości ludzi.
W tym intensywnym okresie opieram się i polegam na Moich wyznawcach, że pomogą Mi zbawić dusze.
Wiele z tych dusz nie przetrwa aktu Mojego Bożego Miłosierdzia i umrze w grzechu śmiertelnym.
Tak wielu z was odpowiedziało na Moje wezwanie, z takim posłuszeństwem i hojnością serca.
Przynosicie Mi wielką pociechę.
Błogosławię was, Moi drodzy wyznawcy i proszę o dalsze modlitwy za dusze innych.
Cała ludzkość otrzyma wkrótce dar Mojego Miłosierdzia.
Wszyscy zrozumieją prawdę Mojego istnienia. Ale nie wszyscy będą chcieli Mnie przyjąć, nawet gdy ta prawda zostanie im objawiona.
To są te dusze za którymi tęsknię.
To są te zagubione dusze, za które Moja kochana Matka wylewa łzy.
Są to grzesznicy, których musicie Mi pomóc uratować, ponieważ chcę zbawić wszystkie dzieci Boże.
Módlcie się i zjednoczcie się, aby pomóc Mi pociągnąć każdą duszę, gdy wchodzimy do bram Nowego Raju.
Modlitwa Krucjaty (35) Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju
O mój Jezu,
pomóż mi, abym pomógł Ci ocalić resztę Twoich dzieci na ziemi.
Modlę się, żebyś przez Twoje miłosierdzie uratował dusze od ducha ciemności.
Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla zbawienia dusz od ognia piekielnego.
Wypełnij mnie łaskami, abym ofiarował te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, aby wszyscy zjednoczyli się, jako jedno w miłości do Trójcy Przenajświętszej i żyli z Tobą, jako jedna święta rodzina w Raju.
Amen.
Dzieci, wiecie jak bardzo was kocham.
Ci, którzy znają Mnie, zrozumieją głębię Mojego bólu i cierpienia z powodu wielu ludzi, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia.
Tylko wy, poprzez waszą modlitwę, możecie pomóc tym duszom i w ten sposób przyniesiecie Mi pocieszenie, którego pragnę.
Trzymajcie się teraz blisko Mnie.
To nie potrwa długo.
Bądźcie cierpliwi i módlcie się.
Rozluźnijcie się, poczujcie Moją miłość.
Wszystko będzie dobrze.
Wasz kochany Jezus Chrystus


1st March 2012, 19:55 - Join together as we enter the gates of the New Paradise

My dearly beloved daughter many of My children will now be saved because of the prayers and suffering of My cherished followers whose love for Me exceeds that known to much of mankind.
In this period of intensity I hold out and rely on My followers to help Me to save souls.
Many of these souls will not survive the act of My Divine Mercy and will die in mortal sin.
So many of you have responded to My call with such obedience and generosity of heart.
You bring Me great comfort.
I bless you My dear followers and ask you to continue to pray for the souls of others. All of humanity will be given the gift of My Mercy shortly.
Not one will fail to understand the truth of My existence. But not all will want to embrace Me even when the truth is revealed to them.
They are the souls I pine for.
These are the lost souls for whom My beloved Mother spills tears.
These are the sinners you must help Me save because I want to save all of God's children.
Pray and join together to help Me draw every single soul together as we enter the gates of the New Paradise
Crusade Prayer (35) Prayer for souls to enter Paradise O My Jesus
Help me to help you salvage the remnants of your children on earth
I pray that you will, through your mercy, salvage souls from the spirit of darkness Accept my trials, sufferings and sorrows in this life to save souls from the fires of hell
Fill me with the graces to offer you these sufferings with love and joy in my heart so that we will all unite, as one in love for the Blessed Trinity and live with you, as one holy family, in Paradise.
Amen.
Children you know how much I love you.
You who know Me will understand the depths of My pain and suffering because of the number of people who reject My hand of mercy.
Only you, through your prayers, can help these souls and so bring Me the comfort I desire. Keep close to Me now.
It won't be long.
Be patient and pray. Relax, feel My love. All will be well.
Your beloved Jesus Christ.