Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.03.2012, 15:30 - Kościół katolicki i dom Izraela będą prześladowane

Moja najukochańsza córko, już wkrótce nastąpi czas otwierania pieczęci, aż w końcu dojdzie do otwarcia przez ciebie siódmej pieczęci.
Ze względu na wasze modlitwy, niepokoje zostały w dużej części zażegnane.
Wy, Moi wyznawcy przyjmujecie Mój krzyż i zjednoczycie się z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, gdy będziecie maszerować do Mojego Chwalebnego Królestwa.
Tak, jak fałsz i zepsucie świata wzrastają, tak też będzie wzrastać wiara tych, którzy prowadzą Moją armię.
Kościoły: Kościół katolicki i Dom Izraela będą prześladowane.
Wielu będzie zadowolonych. Te dwie religie będą poddane cierpieniom i nie będzie się szczędzić wszelkich możliwych wysiłków, zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz, w celu wyeliminowania jakichkolwiek śladów obu tych religii.
Będzie wielka radość na całym świecie, kiedy one upadną.
Wielu będzie uważać je za niszczone. Ludzie będą wtedy lekceważyć ich zwłoki.
Ale to będzie nie mądre, bowiem one się znów poniosą, aby utworzyć Nowe Niebo i Nową Ziemię, i wtedy bramy Mojego Raju zostaną otwarte.
Nikt nie zdoła zniszczyć Moich wybranego ludu na Ziemi.
Mogą im zadawać ból, cierpienie, śmierć i mogą burzyć same budynki i świątynie, postawione przez nich na cześć Mojego Ojca.
Ale potem oni się podniosą i odzyskają swoje prawowite trony, gdy będą panować ze Mną w Raju.
Nigdy nie odrzucajcie Boga.
Nigdy nie odrzucajcie swoich Kościołów.
Jeżeli to zrobicie, wejdziecie na drogę oszustwa do wiecznego potępienia.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


4th March 2012, 15:30 - Catholic Church and House of Israel will be persecuted

My dearly beloved daughter the time for the opening of the seals which will result in you opening the seventh seal is almost upon you.
Because of your prayers much upheaval is being averted.
You, My followers are accepting My cross and you will unite with the Immaculate Heart of My Mother as you march towards My Glorious Kingdom.
As the falsities and depravities of the world escalate, so too will the faith of those who lead My army. The churches will be persecuted namely the Catholic Church and the House of Israel.
Many will be pleased. These two religions will be tormented and every effort , both externally and within, will be made to eradicate any trace of either.
There will be great rejoicing around the world when they have fallen.
Many will consider them to be destroyed. People will then ignore their corpses.
But this would be foolish. For they will rise again to form the New Heaven and the New Earth as the gates of My Paradise are opened.
No one can nor will destroy My chosen people on earth.
They may inflict pain, torture, death and demolish the very buildings and temples set up by them to honour My Father. But then they will rise and reclaim their rightful thrones when they will reign with Me in Paradise.
Never reject God.
Never reject his Churches.
For if you do you will be following the path of deceit to eternal damnation. Your Saviour
Jesus Christ