Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.03.2012, 15:30 - Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmemu posłańcowi na koniec czasów

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę dziś, by cię pocieszyć w tym czasie utrapienia, które zalewa cię z każdej strony.
Pamiętajcie, że Jan Ewangelista otrzymał niezapieczętowaną księgę - księgę prawdy - dla świata, aby świat usłyszał ją teraz, w tych czasach.
Księga ta została przekazana mu już nie zapieczętowana, gdyż pieczęcie były wcześniej otwarte. Zostały one następnie zamknięte, aby jej treść nie została ujawniona, aż do końca.
Nadszedł dla was czas, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić jej zawartość wszystkim dzieciom Bożym, aby przygotowały swoje dusze na życie wieczne.
Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne.
Na dźwięk twojego głosu prawda zostanie ostatecznie ujawniona i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy zostaną zaprezentowane niedowierzającemu światu.
Ale nie na długo. Pomimo odstępstwa, które nie tylko ma wpływ na wierzących, ale na te święte sługi w Kościele, gdyż czas wielkiej spowiedzi jest blisko.
Kiedy to będzie miało miejsce, nastąpi wielkie nawrócenie na całym świecie.
Wtedy będą oni głodni prawdy zawartej w niezapieczętowanej Księdze, obiecanej światu na koniec czasów.
Jesteś posłańcem, który otrzymał za zadanie nie tylko przygotowanie świata na zbawienie dusz, ale który także ogłosi Moje panowanie.
Wasz ukochany
Jezus


5th March 2012, 15:30 - The Book of Truth is being revealed to you, the seventh messenger for the end times.

My dearly beloved daughter I come today to comfort you in this time of torment which assails you on every side.
Know that John the evangelist was given the unsealed book - the book of truth - for the world to hear now in these times.
This book was given to him no longer sealed for the seals were already opened. They were then closed and not to be revealed until the end.
This time has come for you to open the Book of Truth and reveal the contents therein for all of God's children to prepare their souls for eternal life.
The Book of Truth is being revealed to you, the seventh messenger for the end times.
By the sound of your voice the truth will finally be revealed and the mysteries contained in the Book of Revelation will be presented to a disbelieving world.
But not for long. Despite the apostasy, which will not only affect believers but those sacred servants within the church, the time for the great confession is close.
Once this takes place great conversion will occur throughout the world.
Then they will be hungry for the truth contained in the unsealed book promised to the world for these, the end times.
You are the messenger who has been given the task not only to prepare the world for the salvation of souls but who will also announce My reign.
Your beloved Jesus