Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.03.2012, 15:40 - Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że żaden człowiek nie ma wiedzy ani władzy, aby odkryć prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy.
Nieważne, jak bardzo im się wydaje, że znają się na rzeczy, tylko Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel, Odkupiciel ludzkości, jestem tym, który ma władzę, aby odsłonić przed światem to, co jest zawarte w Księdze Prawdy.
Tylko Ja, Baranek Boży, mam prawo do przekazania prawdy, danej Mojemu uczniowi Janowi Ewangeliście, narzędzia prawdy dzisiejszemu światu.
Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale wśród tych, którzy twierdzą, że Mnie znają i tych, którzy publicznie głoszą swoją miłość do Mnie.
Zbliża się czas, kiedy prawdziwa wiara będzie przekręcana, kiedy wam, Moje dzieci przedstawi się rozmytą doktrynę, która jest obrazą Mojego nauczania.
Mówię wam dzieci, że gdy zobaczycie nowe fałszywe wierzenia i powstające doktryny religijne, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na odkrycie pierwszej pieczęci.
Rozejrzyjcie się wokół i co widzicie? Religie, które oddają hołd nowym bogom, o których nigdy nie słyszano. Religie oparte na fantastyce naukowej stanowiące bezsens i pozbawione treści. Duchowe istoty, które nie są z tego świata, ale wiele osób uważa, że reprezentują one niebiańskie królestwo Mojego Ojca.
Strzeżcie się teraz, gdyż żyjecie w świecie fantazji.
Żadne z tych metafizycznych przekonań nie reprezentuje prawdy.
Każde nauczanie, które uczy was stawiania siebie samego ponad wszystkim jest nauczaniem pochodzącym od szatana.
Nie słuchajcie tego. Odwróćcie się od tego okrutnego oszustwa.
Ci, którzy szukają fałszywych bogów i poświęcają swoje życie na ubóstwianie fałszywych bogów są dla Mnie straceni.
Jeśli się nie zatrzymacie i nie zaczniecie się modlić do Mnie o przewodnictwo, nie będę mógł was zbawić.
Wy i wszyscy ci, którzy teraz świadomie odchodzicie od króla ciemności, otrzymacie dar rozeznania, jeśli Mnie o to poprosicie w tej Modlitwie Krucjaty (36) Pomóż mi czcić prawdziwego Boga
Jezu, pomóż mi, gdyż jestem zagubiony i zdezorientowany.
Nie znam prawdy o życiu po śmierci.
Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem.
Zbaw mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i uratuj mnie od ciemności mojej duszy.
Pomóż mi wejść do światłości Twojego Miłosierdzia.
Amen.
Jest tylko jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, w jednej Trójcy Świętej.
Każdy inny bóg pochodzi od szatana, nie ważne jak atrakcyjną formę przybierze.
Proszę nie traćcie życia wiecznego przez wierność tym wierzeniom, które honorują praktyki New Age, w tym Reiki, Joga, medytacja New Age, karty Tarota, jasnowidzenie, ponadzmysłowe czytanie, czczenie aniołów związane z wierzeniem na temat wstępujących mistrzów.
Powoli, ale zdecydowanie te praktyki okultyzmu są przyjmowane nie tylko przez społeczeństwo, ale także przez Kościoły katolickie i chrześcijańskie.
Te fałszywe doktryny religijne rozprzestrzeniają się tak szybko, że pochłaniają miliardy dzieci Bożych, które teraz znajdują w nich tak wiele fałszywego pocieszenia, że nie uznają istnienia jedynego prawdziwego Boga.
Wasz Jezus


7th March 2012, 15:40 - The first seal is the apostasy

My dearest beloved daughter tell My children that no man has the knowledge or the authority to reveal the truth contained in the Book of Revelation.
No matter how knowledgeable they may consider themselves to be, it is only I, Jesus Christ, Saviour and Redeemer of mankind who has the authority to reveal, to the world, what is contained in the Book of Truth.
Only, I, the Lamb of God has the right to deliver the truth, given to my disciple John the Evangelist, the instrument of the truth, to the world today.
The first seal is the apostasy seen not only among unbelievers but among those who profess to know Me and those who publicly proclaim their love for Me.
This is the time when the truth faith will be twisted, when you My children are presented with a watered down doctrine which is an insult to My teachings
.
I tell you children that when you see new false faiths and religious doctrines spring up you will know that this is now the time for the first seal to be revealed.
Look around and what do you see? Religions that pay homage to new gods which you have never heard of. Science fiction based religions which amount to nonsense and which are empty of substance. Spiritual entities that are not of this world but which many believe represent the Heavenly realm of My Father.
Heed now for you are living in fantasy.
None of these metaphysical beliefs represent the truth.
Any doctrine which teaches you the importance of putting yourself before everything else is a doctrine which springs from Satan.
Do not listen. Turn your backs on this cruel deceit.
Those who seek out false gods and devote their lives by idolising false gods are lost to Me. Unless you stop and pray to Me for guidance I cannot save you.
You and all those who knowingly withdraw now from the king of darkness will be given the gift of discernment if you ask me in this Crusade Prayer (36) Help me to honour the true God
Jesus help me for I am lost and confused I do not know the truth of life after death
Forgive me if I offend you by honouring false gods which are not the true God
Save me and help me to see the truth with clarity and save me from the darkness of my soul Help me to come into the light of your mercy.
Amen.
There is only one God, the Father, the Son and the Holy Spirit in one the Holy Trinity.
Any other god comes from Satan no matter how attractive the guise.
Please do not waste your eternal life by pledging your allegiance to those faiths which honour new age practices including Reiki, Yoga, new age meditation, tarot cards, clairvoyancy, psychic readings and angel worship connected with ascended masters.
Slowly but surely these practices of the occult are being accepted not only by your society but by Catholic and Christian Churches.
These false religious doctrines are spreading so fast they have consumed billions of God's children who have now found so much false solace within them that they no longer acknowledge the existence of the one true God.
Your Jesus