Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.03.2012, 20:30 - Nie można zapobiec ani zatrzymać Mojego Powtórnego Przyjścia

Moja szczerze umiłowana córko, będę cię chronił szczególnymi łaskami, potrzebnymi, aby dać ci siłę do radzenia sobie z siłami zła, które starają się zatrzymać tę świętą misję.
Ważne jest, aby zrozumieć, że ludzka opinia jest nieistotna.
Ważne jest jedynie Moje Najświętsze Słowo.
Moje Słowo jest prawdą. Ja jestem prawdą. Każdy, kto powie ci, że te orędzia nie są zgodne z Moim nauczaniem jest kłamcą.
Oni Mnie nie znają. Mogą myśleć, że tak jest, ale tylko wtedy mogą Mnie znać, jeśli są pokorni sercem.
Ci, których opinia przeczy Mojemu Słowu są winni grzechu pychy.
Duma zaślepiła nawet Moje wyświęcone sługi na prawdę Mojego Świętego Słowa.
Moja obietnica dla ludzkości, że przyjdę w chwale sądzić żywych i umarłych musi stać się rzeczywistością.
Nie można zapobiec ani zatrzymać Mojego Powtórnego Przyjścia.
Moje ostrzeżenia dla ludzkości, przekazywane z miłości do każdej duszy, są ważne.
Muszę odpowiednio przygotować wszystkie dzieci Boże do tego najbardziej chwalebnego wydarzenia.
Wielu będzie próbowało cię powstrzymać. Wielu będzie usiłowało podważyć Moje Święte Słowo i wielu będzie próbowało cię skrzywdzić, aby Moje Święte Słowo nie zostało wysłuchane.
Wszystkie te próby będą bezcelowe.
Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam władzę przekazania wiecznego zbawienie całej ludzkości.
Tylko Ja mam moc przygotowania dusz wszystkich ludzi do ich dziedzictwa w Raju.
Nikt, nawet szatan, król ciemności ani jego słudzy nie mogą sprawić, żeby to się nie wydarzyło.
Zawsze pamiętajcie o tym. Będę chronił wszystkich, którzy przestrzegają Mojego Świętego Słowa.
Możecie być przerażeni światowymi wydarzeniami, jakie siły ciemności wywołują w waszych krajach.
Wydarzenia zaniepokoją was, ale nie obawiajcie się, bo zabiorę was ze sobą do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.
Proszę o jedno, ufajcie Mi.
Dajcie Mi się poprowadzić.
Pozwólcie Mi pokazać wam sposób oczyszczenia waszych dusz poprzez Krucjaty Modlitw, jakie wam daję.
Wtedy wszystko Mi pozostawcie.
Pamiętajcie, że Moja miłość do was wszystkich jest tak potężna, że nikt, nigdy nie zdoła osłabić tej czystej miłości i współczucia jakim obdarzam każde dziecko Boże w Moim Najświętszym Sercu.
Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel Ludzkości


7th March 2012, 20:30 - My Second Coming, cannot be prevented nor can it be stopped

My dearly beloved daughter I will protect you with the special graces needed to give you the strength to deal with the forces of evil which are underway to stop this holy mission.
It is important to understand that human opinion is not important.
All that matters is My most Holy Word.
My Word is the truth. I am the truth. Anyone who tells you these messages are not in accordance with My teachings is a liar.
They do not know Me. They may think they do but they can only know Me if they remain humble of heart.
Those whose opinion contradicts My Word are guilty of the sin of pride.
Pride blinds even My sacred servants to the truth of My Holy Word.
My promises to mankind to come again in glory to judge the living and the dead must come to pass.
This, My Second Coming, cannot be prevented nor can it be stopped.
My warnings to humanity, given to them because I love every soul, are important. I must prepare all of God's children adequately for this most glorious event.
Many will attempt to block you. Many will try to undermine My Holy Word and many will try to harm you in order to prevent My Holy Word from being heard.
All of these attempts will be useless.
Only I, Jesus Christ, have the power to provide eternal salvation to the whole of humanity. Only I have the power to prepare the souls of all mankind for their inheritance in Paradise.
No one, not even Satan the king of darkness or his minions, can stop this from happening.
Always remember this. I will protect all of those who abide by My Holy Word.
You may be frightened by global events as the forces of darkness envelops your countries.
Events will distress you but you must never fear for I will bring you with me into My New Kingdom on earth.
All I ask is that you trust in me.
Let Me guide you.
Allow me to show you the way to purify your souls through the Crusade of Prayers I give you. Then leave all to Me.
Remember My love for all of you is so strong that no man can ever dilute this pure love and compassion I hold for each of God's children in My Sacred Heart.
Your beloved Jesus Redeemer of Mankind