Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.03.2012, 19:52 - Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana

Moja najdroższa córko, świat czekał na tę chwilę dwa tysiące lat.
Niektórzy z lękiem w swoich sercach, inni nie mogąc się doczekać i zastanawiając się, kiedy ten moment nastąpi i teraz to się spełnia.
Teraz posyłam mojego proroka na koniec czasu, ciebie Mario, abyś ostatecznie przedstawiła Księgę Prawdy, która ujawnia treść Księgi Apokalipsy.
Jestem Bogiem, o którego wszystkie Moje dzieci wołają w tych okropnych czasach.
Jestem Tym, do którego Moje przygnębione dzieci muszą teraz wołać.
Gromadzę moją rodzinę w tym czasie, abyśmy mogli się zjednoczyć w ostatecznej walce i by powalić smoka, który tak długo dręczy ziemię.
Dzieci, nie bójcie się. Żadna krzywda się nie stanie tym, którzy mają na sobie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.
Szatan i jego upadli aniołowie, którzy teraz opanowali świat, nie mają władzy nad tymi, którzy mają znak Boga Żywego.
Dzieci, musicie Mnie słuchać i przyjąć Moją Pieczęć, by ocalić nie tylko swoje życie, ale swoje dusze.
Codziennie odmawiajcie modlitwę, aby przyjąć Moją Pieczęć*. (zobacz na końcu Orędzia)
Upewnijcie się, że każdy członek waszej rodziny oraz bliscy rozumieją znaczenie Mojej Pieczęci.
Twoja miłość do Mnie, twojego Niebiańskiego Ojca będzie twoją zbawczą łaską i da ci siłę, której potrzebujesz.
Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana.
Jeździec na czerwonym koniu jest mściwym aniołem ciemności, który zabije Moje dzieci w wielu wojnach, które nastąpią. Ale pominie Moje dzieci z Pieczęcią na czołach.
Obecnie trwają przygotowania do tych wojen i więcej jest planowanych w każdym zakątku ziemi, szczególnie na Środkowym Wschodzie i na tych ziemiach, po których chodził Mój Drogi Syn w swoim czasie na ziemi.
Twój ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy
* Pieczęć Ochrony, modlitwa do Boga Ojca (otrzymana wcześniej przez Marię Bożego Miłosierdzia 20 lutego 2012)
Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby potwierdzić Moją Pieczęć i przyjąć Ją z miłością, radością i wdzięcznością.
O, mój Boże, mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój Ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.


8th March 2012, 19:52 - God the Father: My Seal of Protection is foretold as the second seal is broken

My dearest daughter the world has awaited this moment for two thousand years.
Some with fear in their hearts, others with anticipation and wonder as to when this moment would come and now it has.
This is the time I send My end time prophet, you Maria, to finally present the Book of truth which reveals the contents of the Book of Revelation.
I am the God for whom all of My children are crying out in these terrible times. It is I to whom they, My distressed children, must call out for now.
I gather My family together at this time so that we can unite in the final battle to slay the dragon who has tormented the earth for so long.
Children do not be afraid. No harm will come to those who wear My Seal, the Seal of the Living God.
Satan and his fallen angels, who infest the world at this time, do not have the authority over those who have the mark of the Living God.
You must listen to Me children and accept My Seal for it will save not only your lives but your souls.
Recite the prayer to receive My Seal every day*. (see end of this message)
Ensure that each member of your family and loved ones understand the significance of My Seal.
Your love for Me, your Heavenly Father, will be your saving grace and it will give you the strength that you need.
My Seal of protection is foretold as the second seal is broken.
The rider of the red horse is the avenging dark angel who will slay My children in the many wars to come. But he will pass over those of My children with the seal on their foreheads.
Prepare now for these wars are already happening and more are being planned in every corner of the earth and, especially, in the Middle East and in those lands upon which My precious Son, Jesus Christ, walked during His time on earth.
Your beloved Father God the Most High
* Seal of Protection Prayer to God the Father (originally received by Maria Divine Mercy on 20 February 2012)
Recite this Crusade Prayer (33) to acknowledge My Seal and accept it with love, joy and gratitude.
O My God, My loving Father
I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection
Your Divinity encompasses my body and soul for eternity
I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty To you my Beloved Father
I beg you to protect me and my loved ones with this special Seal And I pledge my life to your service forever and ever
I love you Dear Father
I console you in these times Dear Father
I offer you the Body, Blood, Soul and Divinity of your dearly beloved Son
In atonement for the sins of the world and for the salvation of all your children. Amen.