Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.03.2012, 15:30 - Gdy wojny będą narastać, przyjdzie czas na otwarcie drugiej pieczęci

Moja szczerze umiłowana córko, gdy wojny będą narastać i rozprzestrzeniać się, nadejdzie czas na otwarcie drugiej pieczęci.
Mściwy anioł ciemności pochodzi z jednego źródła Moja córko i te wojny będą się łączyć.
Nie stało się to z powodu lokalnych zamieszek, one były planowane przez zachód.
Te wojny zostały rozpoczęte świadomie w celu kontroli i wiele z tych narodów jest przedstawianych jako demoniczne wraz z upowszechnianiem kłamstw o ich politycznych przywódcach.
Dzieci, te wojny zostały przebiegle przygotowane wszystkie naraz, a ich celem jest usuwanie przywódcy po przywódcy.
Pokojowe rozwiązania zostaną przedstawione i oklaskiwane, ale będą nieprawdziwe.
Wy, Moje dzieci będziecie oszukiwane.
Pogłoski o wojnie są tylko pogłoskami. Jak się te pogłoski rozpoczęły? Kto je zaczyna i dlaczego?
Jak myślisz, dlaczego tak wiele krajów zostało wplątanych w wojnę w tym samym czasie?
To nie był przypadek.
Istnieje plan ułożony przez antychrysta, by mieć kontrolę i podbić te narody, które mają bogate zasoby.
Gdy będą kontrolować te kraje staną się bardzo potężni.
Kiedy te wojny będą narastać i staną się uciążliwe, wtedy antychryst da się poznać jako pokojowy negocjator.
Niewielu z was została powiedziana prawda, ponieważ antychryst i jego organizacje kontrolują świat wymiany informacji.
Módlcie się teraz, gdy wojny się będą nasilać, żeby realizacja ich planów została osłabiona.
Wiedz, że Izrael, na który tak bardzo wpływa zachód zostanie odrzucony i zdradzony przez USA, kiedy będzie się tego najmniej spodziewał.
Wówczas holokaust, o którym mówię, będzie miał miejsce.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Izraelitami, którzy nadal będą cierpieć za swoje grzechy, aż do Mojego Drugiego Przyjścia.
Wasz Ukochany Jezus


10th March 2012, 15:30 - Time for the second seal to open as wars will increase

Saturday 10 March 2012 15.30 hours
My dearly beloved daughter it is time for the second seal to open as wars will increase and spread. The avenging dark angel comes from one source My daughter and these wars are all connected. They did not happen because of regional unrest they were planned by the west.
These wars have been ignited, deliberately, in order to control and many of these nations are painted as demonic with lies spread about their political leaders.
Children these wars have been cunningly set up, all at once, the objective being to remove leader after leader.
Peaceful solutions will be presented and applauded but they are false.
You, My children, are being deceived.
Rumour of war is just that - rumour. How do rumours start? Who starts them and why? Why do you think so many countries became embroiled in these wars at the same time? This was not a coincidence.
There is a plan being organised by the Anti-Christ to control and conquer these nations who have rich resources.
Once they control these countries they will become very powerful.
As these wars increase and become wearisome then the antichrist will make himself known as the peaceful negotiator.
Few of you are being told the truth because of the control that the antichrist and his organisations hold in the world of communications.
Pray now as the wars will increase so as to render their plans impotent.
Know that Israel, so influenced by the west will be rejected and betrayed by the US when they least expect it. It will be then that the holocaust I speak of will take place.
Pray, pray, pray for the people of Israel who will continue to suffer for their sins until My Second Coming. Your Beloved Jesus