Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.03.2012, 19:00 - Maryja Panna: Nigdy dotąd nie było tyle sprzeciwu wobec boskich objawień

Moje dziecko teraz jest czas, że wszyscy Boży wizjonerzy, widzący i wybrane dusze będą cierpieć największe prześladowania.
Dni szatana dobiegają końca i będzie on wykorzystywał każdą broń, szczególnie niektórych wyświęconych kapłanów, by podjąć próbę ośmieszenia Moich słów, twojej ukochanej Matki i mojego drogiego Syna Jezusa Chrystusa.
Nigdy dotąd nie było tyle sprzeciwu wobec boskich objawień, ile jest dzisiaj.
Ciemności nadal atakują Kościół i wielu wewnątrz Kościoła robi wszystko co w ich mocy, aby wyciszyć słowa wizjonerów.
Nie chcą ujawnienia prawdy i będą przeszkadzać, aby modlitwy dawane wizjonerom dla zbawienia dusz, nie zostały ogłoszone.
Módlcie się dzieci, aby wysiłki ich oraz zaślepionych wyznawców nie przeszkadzały dziełu mojego Syna, lecz aby dary Ducha Świętego nadal były wylewane na dusze, które nie są ślepe na te orędzia.
Wasze modlitwy oraz wierność mojemu drogiemu Synowi nigdy nie były tak ważne, gdy ta chmura ciemności nieustannie ogarnia Kościół mojego Syna.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ażeby światło mojego Syna przebiło się przez nią, by zagubione dusze mogły zostać oświecone Jego Przenajświętszym Słowem.
Dziękuję, że odpowiedziałaś na moje wezwanie, moje dziecko, szczególnie w tym czasie wielkiego smutku w twojej duszy spowodowanego cierpieniami jakie musiałaś znosić z rąk tych, którzy twierdzą, że mówią w imię Pana.
Wasza niebieska Matka
Matka Zbawienia


12th March 2012, 19:00 - Virgin Mary: Never before has there been so much opposition to divine revelations

My child it is at this time that all of God's visionaries, seers and chosen souls will suffer the greatest persecution.
Satan's days are almost at an end and he will use every weapon, especially some sacred priests, to try and discredit the word of me, your beloved Mother and My precious Son, Jesus Christ.
Never before has there been so much opposition to divine revelations as there are today.
The darkness continues to invade the Church and many within the Church are doing all they can to quieten the word of visionaries.
They do not want the truth to emerge and will block the prayers, given to visionaries to save souls, from being proclaimed.
Pray children that their efforts will not block the work of my Son or blind believers to the gift of the Holy Spirit as it continues to be poured over souls who see these messages.
Your prayers and loyalty to my precious Son, have never been so important as this cloud of darkness continues to fall upon my Son's Church.
Pray, pray, pray for the light of my Son to shine through so that lost souls can be enlightened through his most Holy Word.
Thank you for responding to my call, my child, especially at this time of great sadness in your soul caused by the torment you have had to endure at the hands of those who profess to speak in the name of the Lord.
Your heavenly Mother Mother of Salvation