Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.03.2012, 15:30 - Miłość jest silniejsza od nienawiści

Moja szczerze umiłowana córko. Przytulam cię mocno w swego serca, abyś przetrwała ten ból w łączności ze Mną.
Moje dzieci, a zwłaszcza Moi uczniowie odczuwają wobec siebie czułą miłość, czego nie potrafią sobie niczym wytłumaczyć.
Mogą być sobie obcy, mieszkać na przeciwległych stronach świata, jednak miłość, którą odczuwają, jest Moją Miłością.
Miłują się wzajemnie jak rodzeni bracia i siostry w każdej kochającej rodzinie.
Ja Jestem Światłością, która tworzy tę spontaniczną miłość, która łączy dusze.
To jest Mój Święty Duch, który łączy wszystkie dzieci Boże w jedną rodzinę.
Wy, Moje dzieci jesteście Moją rodziną.
Trójca Święta prowadzi rodzinę i gdy wasza miłość jest czysta i pokorna, stajecie się częścią tej świętej rodziny.
Miłość Ojca jest dawana przeze Mnie.
Gdy Mnie kochacie, Ja biorę was w ramiona Mojego Ojca, który umieszcza Pieczęć Ochrony nad wami i waszymi rodzinami.
*(patrz Pieczęć Ochrony Modlitwa Krucjaty 33)
Moje Serce mięknie, gdy patrzę z radością na miłość jaką obdarzacie się nawzajem.
Przynosicie Mi taką ulgę w cierpieniu, gdy muszę znosić, jak Moje biedne dzieci są prześladowane w krajach rozdartych wojnami.
Zjednoczcie się teraz ze Mną, aby ta Moja rodzina wiernych wyznawców połączyła się w jedno, bez względu na środowisko z jakiego pochodzą czy na to z jakiego kraju pochodzą, aby pokonać nienawiść na świecie.
Miłość jest silniejsza od nienawiści.
Nienawiść zostanie osłabiona, jeśli odpowie się na nią miłością
Jeśli ktoś traktuje was z niesprawiedliwością, musicie odpowiedzieć z miłością, a szatana przeniknie ból.
Gdy czujecie pokusę, by szukać zemsty na tych, którzy was zranili, musicie modlić się za nich, wybaczyć im, a w zamian okazać im miłość.
Miłość, która przenika Moją rodzinę na ziemi ma bardzo wielką moc.
Nigdy nie wolno przypuszczać, nawet przez chwilę, że nienawiść może pokonać miłość.
Siła, którą posiada nienawiść, choć groźna i bolesna dla doświadczanych, może być pokonana przez siłę miłości.
Jak miłość może osłabić nienawiść w dzisiejszym świecie? Odpowiedzią jest modlitwa.
Kochajcie Mnie.
Słuchajcie Mnie.
Odpowiadajcie na prośby Mojej ukochanej Matki i Moje, Jej Syna, poprzez różne modlitwy wam dawane.
Tu jest specjalna krucjata modlitwy dla zjednoczenia dzieci Bożych.
Ona będzie rozlewać miłość w każdym zakątku ziemi i rozpraszać nienawiść, która wzrasta każdego dnia.
Tej nienawiści, którą wywołuje szatan, wykorzystując ludzkie słabości i rodzi zbrodnie takie jak: tortury, zabójstwa, aborcje i samobójstwa, można zapobiec przez tę
Modlitwę Krucjaty numer 37 O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych
O Drogi Jezu,
zjednocz wszystkich nas, Twoich ukochanych wyznawców w miłości,
abyśmy mogli głosić prawdę Twojej obietnicy
wiecznego zbawienia po całym świecie.

Błagamy, aby te oziębłe dusze
obawiające się ofiarować siebie Tobie umysłem, ciałem i duszą
porzuciły swoją zbroję dumy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość
i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Ogarnij te wszystkie zagubione dusze, Drogi Jezu
i pozwól naszą miłością, jako ich bracia i siostry
podnieść ich z pustyni i zabrać z nami
do wnętrza Miłości i Światła Trójcy Przenajświętszej.

Pokładamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoich Świętych Dłoniach,
błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli uratować więcej dusz.
Amen.
Kocham was dzieci.
Nigdy nie czujcie się zniechęceni, gdy widzicie zło wokół siebie.
Wasze modlitwy mogą osłabić zło.
Wasza miłość je pokona.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


14th March 2012, 15:30 - Love is more powerful than hatred

My dearly beloved daughter I embrace you tightly within My bosom as you endure this pain in union with Me.
My children, and especially My followers, feel a tenderness towards each other which they cannot explain.
They may be strangers living on opposite sides of the world yet the love they feel is My love. They love each other as natural brothers and sisters do in any loving family.
I am the light that creates this spontaneous love which brings souls together.
It is My Holy Spirit which unites all of God's children together as one family.
You, My children, are My family.
The Holy Trinity heads up the family and, when your love is pure and humble, you are automatically part of this holy family.
Love of the Father is through Me.
When you love Me I will take you into the arms of My Father who will place the seal of protection around you and your family.
*(see seal of protection crusade prayer 33)
My heart is tender as I witness with joy, the love that you have for each other.
You bring Me such comfort from the torment that I have to endure as My poor children in war torn countries are being persecuted.
Unite with Me now so that My family of devoted followers will join as one, no matter what their background is or what country they come from, in order to conquer the hatred in the world.
Love is more powerful than hatred.
Hatred is diluted if it is responded to with love.
If someone treats you unjustly you must respond with love and satan will cower in pain.
If you feel tempted to seek revenge on those who hurt you then you must pray for them, forgive them and show them love instead. Love, which permeates through My family on earth, is a very powerful force.
You must never believe, for one instant, that hatred can defeat love.
The power that hatred wields, although ugly and painful to witness, can be defeated through the power of love. How can love weaken hatred in the world today? Prayer is the answer.
Love Me.
Listen to Me.
Respond to the requests of My beloved Mother and Me, her Son, through the various prayers given to you.
Here is a special crusade prayer for the unification of God's children.
It will spread love in the every corner of the earth and dispel the hatred that grows every day.
This hatred, caused by satan through the weakness of humanity, and which creates atrocities such as torture, murder, abortion and suicide can be averted through this
Crusade Prayer number 37 for the unification of all God's children
O dear Jesus
Unite all your beloved followers in love
So that we can spread the truth of your promise For eternal salvation throughout the whole world
We pray that those lukewarm souls
Afraid of offering themselves to you in mind, body and soul
Will drop their armour of pride and open their hearts to your love And become part of your holy family on earth
Embrace all those lost souls dear Jesus
And allow our love, as their brothers and sisters
To lift them from the wilderness and take them with us Into the bosom, love and light of the Holy Trinity
We place all our hope, trust and love in your holy hands
We beg you to expand our devotion so that we can help save more souls Amen.
I love you children.
You must never feel disheartened when you see the wickedness around you.
Your prayers can dilute this wickedness. Your love will defeat it.
Your loving Saviour Jesus Christ