Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.03.2012, 20:30 - Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu

Moje dziecko jest cisza, tak jak cisza przed burzą, gdy Kościół katolicki zostanie wkrótce pogrążony w kryzysie.
Wzywam wszystkie moje dzieci na całym świecie do modlitwy za Papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu.
On, najbardziej Święty wikariusz Kościoła katolickiego, jest znienawidzony w wielu kręgach w Watykanie.
Diabelski spisek, planowany od ponad roku, będzie wkrótce widoczny na całym świecie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie Boże sługi w Kościele katolickim, którzy będą prześladowani z powodu wielkiego podziału w Kościele, który już wkrótce nastąpi.
Będziecie świadkami Wielkiej Schizmy na całym świecie, ale nie zostanie to od razu zauważone.
Fałszywy papież czeka, aby objawić się światu.
Dzieci nie dajcie się zwieść, gdyż on nie będzie pochodził od Boga.
Klucze Rzymu zostały zwrócone mojemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, który będzie rządził z niebios.
Wielka odpowiedzialność będzie spoczywała na wszystkich świętych kapłanach, biskupach i kardynałach, którzy kochają mojego Drogiego Syna.
Będą oni musieli mieć dużo odwagi i boże męstwo w doprowadzeniu dusz do Nowego Raju.
Wszelki wysiłek tych świętych uczniów zmierzających do przygotowania dusz na powtórne przyjście mojego najmilszego Syna spotka się z przeciwdziałaniami drugiej strony ciemności.
Wzywam wszystkie moje dzieci, aby modliły się o potrzebne siły, gdyż antychryst i jego sprzymierzeniec fałszywy prorok będą zyskiwać wysokie pozycje w świecie.
Musicie prosić mnie, Matkę Zbawienia o modlitwę, aby sprawić, żeby Kościół katolicki został uratowany, a prawdziwe Słowo mojego Syna zachowane.
Prawda obietnicy powrotu mojego Syna w wielkiej chwale, zostanie sfałszowana.
Wy, moje drogie dzieci, otrzymacie szereg kłamstw i będą od was wymagać, abyście je przyjęli i szanowali w Święte Imię mojego Syna.
Moja Modlitwa Krucjaty (38), którą należy odmawiać od następnego miesiąca każdego dnia, aby święci kapłani Boży nie ulegali niegodziwym podstępom, które są planowane przez fałszywego proroka i jego zwolenników.
O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę o modlitwę za Kościół katolicki w tych trudnych czasach oraz za naszego kochanego papieża Benedykta XVI, aby złagodzić jego cierpienie.
Prosimy Cię, Matko Zbawienia, o okrycie wyświęconych sług Bożych twoim świętym płaszczem, by otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób stojących przed nimi.
Módl się także, ażeby opiekowali się swoim stadem zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam, twojej Reszcie Kościoła na ziemi dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa twojego Syna.
Prosimy cię, Matko Zbawienia trzymaj oszusta z dala od wyznawców twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, by byli godni wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi.
Amen.

Idźcie dzieci i módlcie się o odnowę Kościoła i bezpieczeństwo dla tych wyświęconych sług, którzy będą cierpieć za swoją wiarę podczas panowania fałszywego proroka.
Maryja, Matka Zbawienia


20th March 2012, 20:30 - Virgin Mary : Pray for Pope Benedict XVI who is in danger of being exiled from Rome.

My child there is a stillness, like the calm before the storm, as the Catholic Church will soon be plunged into crisis. I call on all of my children everywhere to pray for Pope Benedict XVI who is in danger of being exiled from Rome. He, the most Holy Vicar of the Catholic Church, is hated in many quarters within the Vatican.
An evil plot, planned for over one year, will be seen all over the world shortly.
Pray, pray, pray for all of God's holy servants in the Catholic Church who will be persecuted because of the great divide within the Church which will come about soon.
The great schism will be witnessed by the whole world but it will not be seen to be the case immediately.
The false pope is waiting to reveal himself to the world.
Children do not be deceived because he will not be from God.
The keys of Rome have been returned to my Father, God the Most High who will rule from the Heavens. Great responsibility will be placed on all those holy priests, bishops and cardinals who love my Son dearly. They will need much courage and divine fortitude to lead souls towards the New Paradise.
Every effort by these holy disciples to prepare souls for the Second Coming of my dearly beloved Son will be opposed by the other dark side.
I urge all of my children to pray for the strength needed as the antichrist and his partner the false prophet will rise to prominence.
You must ask me, the Mother of Salvation for prayers to ensure that the Catholic Church will be saved and that the true word of my Son is salvaged.
The truth of my Son's promise to return in great glory will be tampered with.
You, my dear children, will be given a series of untruths which you will be expected to honour and accept in the holy name of my Son.
My crusade prayer (38) must be said for the next month every single day to ensure that God's holy priests do not fall for the wicked deceit which is being planned by the False Prophet and his followers.
O Blessed Mother of Salvation Please pray for the Catholic Church
In these difficult times and for our beloved Pope Benedict XVI to ease his suffering
We ask you Mother of Salvation
To cover God's sacred servants with Your holy mantle
So that they are given the graces to be strong, loyal and brave During the trials they face
Pray too that they will look after their flock
In accordance with the true teachings of the Catholic Church
O Holy Mother of God give us, your remnant Church on earth, The gift of leadership so that we can help lead souls
Towards the Kingdom of your Son
We ask you Mother of Salvation to keep the deceiver away From the followers of your Son in their quest to safeguard
Their souls so that they are fit to enter the gates of the New Paradise on Earth. Amen.
Go children and pray for the renewal of the Church and for the safety of those sacred servants who will suffer for their faith under the rule of the False Prophet.
Mary, Mother of Salvation