Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.03.2012, 20:30 - Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach

Przychodzę do ciebie tego wieczoru, Moja szczerze umiłowana córko, aby powiedzieć ludzkości, że teraz wszystko jest w Moich Najświętszych Rękach.
Chodzi mi tu o plany przygotowywane właśnie przez światową grupę tych, którzy chcą mieć władzę nad waszymi pieniędzmi, waszymi systemami ochrony zdrowia i waszą niepodległością.
Nie pozwolę im mieć nad wami władzy, a ręka Mojego Ojca niezwłocznie was obroni, gdyby spróbowali was zranić, moje dzieci.
Żadnemu z wierzących, który posiada Pieczęć Ochrony Mojego Przedwiecznego Ojca, Pieczęć Boga Żywego, nic złego się nie stanie.
Dlatego ty, Moja córko musisz zrobić wszystko, aby jak najwięcej dzieci Bożych otrzymało do Niej odtąd bezpośredni i natychmiastowy dostęp w każdym zakątku ziemi.
Wasze modlitwy, dzieci, są pełne mocy, szczególnie tych z Was, którzy codziennie odmawiają Modlitwy Krucjaty, Moją Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Święty Różaniec.
One wiele już opóźniły i zapobiegły wojnie nuklearnej, ocalając miliony dusz od ognia piekielnego, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi.
Nigdy nie zapominajcie, że wasze modlitwy są największą bronią przeciwko złu.
Wasza miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa rozprzestrzeniła się z powodu waszej wierności wobec Mnie.
Wy, dzieci, jesteście Moimi współczesnymi uczniami i otrzymaliście teraz upoważnienie i dar Ducha Świętego do głoszenia Mojego Najświętszego Słowa.
Aby otrzymać moc Ducha Świętego, musicie przyzywać Mojej pomocy po to, żeby mówić prawdę zawsze, kiedy głosicie Moje Święte Słowo.
Modlitwę Krucjaty 39 otrzymujecie w darze, abyście mogli pójść między wszystkie dzieci Boże i pomóc im przygotować swoje dusze do Nowego Raju i na Moje Powtórne Przyjście.
O Jezu, mój Ukochany Zbawicielu,
proszę Cię, byś zesłał na mnie Twojego Ducha Świętego,
bym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo,
by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.
Błagam Cię Panie Jezu o wszelkie niezbędne łaski,
abym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wiar i narodowości, dokądkolwiek pójdę.
Pomóż mi mówić Twoim językiem,
uspokajać biedne dusze Twoimi ustami
i kochać wszystkie dusze Twoją szczególną Bożą miłością, która wypływa
z Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu
i pozwól mi pocieszać Cię, Drogi Jezu, gdy zagubione dusze nadal będą
odrzucać Twoje Miłosierdzie.
Jezu, jestem niczym bez Ciebie, ale z Twoją łaskawą pomocą
będę walczył w Twoje Imię, aby pomóc ratować całą ludzkość.
Amen.
Moja armia, która uformowała się dzięki tym Moim Świętym Orędziom, liczy już siedemset tysięcy dusz.
Pomóżcie mi przekonać więcej dzieci Bożych, aby ani jedna dusza nie została zgubiona przez szatana w dniu Sądu Ostatecznego.
Na wszystkie działania, jakie dla Mnie podejmujecie, dam Wam, dzieci, siłę.
Kocham cię, Moja cenna Reszto Kościoła.
Wasz ukochany Jezus


21st March 2012, 20:30 - Tell humanity that all is now in My Most Holy Hands

I come to you this evening, My dearly beloved daughter, to tell humanity that all is now in My Most Holy hands.
I refer to the plans underway by the global group who want to control your currency, your healthcare systems and your sovereignty.
They will not be allowed to control you and My Father's hand will fall swiftly should they try to hurt you children. All believers who have My Eternal Father's Seal of Protection, the Seal of the Living God, will come to no harm.
This is why you, My daughter, must ensure that as many of God's children are given immediate access to this instantly in every corner of the Earth.
Your prayers, children, have been very powerful and especially those of you who recite My Crusade Prayers, My Divine Mercy and the Holy Rosary, daily.
Already they have delayed and prevented a nuclear war, saved millions of souls from the fires of Hell as well as prevented many earthquakes.
Never forget that it is your prayers which are your greatest weapon against evil. Your love for Me, Jesus Christ has spread because of your allegiance to Me.
You, children, are My modern day disciples and you have now been given the authority and the Gift of the Holy Spirit to spread My Most Holy Word.
In order to receive the Power of the Holy Spirit you must invoke My help so that you will speak the truth at all times when proclaiming My Holy Word.
Crusade Prayer 39 is now being gifted to you so that you can walk amongst all of God's children and help them to prepare their souls for the New Paradise and My Second Coming.
O Jesus My beloved Saviour
I ask You to cover me with Your Holy Spirit
So that I can speak with authority Your Most Holy Word To prepare all God's children for Your Second Coming
I beseech You, Lord Jesus, for all the graces that I need so I
Can reach out to all faiths, creeds and nationalities wherever I go Help me to speak with Your Tongue
Soothe poor souls with Your Lips
And love all souls with the special Divine Love which pours out From Your Sacred Heart
Help me to save souls so close to Your Heart
And allow me to console You, dear Jesus, when lost souls continue To reject Your Mercy.
Jesus, I am nothing without You but with Your generous aid I will fight in Your Name to help save the whole of humanity. Amen.
My army, which has emerged from these My holy Messages has reached seven hundred thousand souls already.
Help Me to convert more of God's children, so that not one soul is lost to Satan at the time of Judgement. I will keep you strong in all your work for Me, children.
I love you, My precious remnant church. Your beloved Jesus