Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.03.2012, 23:45 - Maryja Panna: Jestem pośredniczką. Zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna

Moje dziecko, musisz wiedzieć, że w miarę, gdy orędzia mojego Syna do ciebie będą się zmieniać i ujawniać wydarzenia zarówno przeszłe jak i przyszłe, będziesz coraz bardziej atakowana.
Święte Słowo mojego Syna zawsze będzie odrzucane przez tych, którzy nie chcą Go słuchać.
Ludzka opinia nie jest ważna.
Kontakt mojego Syna ze światem jest w tej chwili zbyt ważny, aby pozwolić, żeby ci, którzy sprzeciwiają się tym orędziom, opóźniali i odciągali cię od tego dzieła.
Teraz jest czas na pokorną refleksję na temat Męki mojego Syna na Krzyżu.
Moje dzieci muszą czcić ofiarę, którą złożył za całą ludzkość, poprzez składanie swoich osobistych ofiar dla Niego podczas Wielkiego Tygodnia.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci o pokój na świecie.
Módlcie się także o ochronę dla Papieża w tych czasach ostrej opozycji wobec Kościoła katolickiego.
Modlitwa, pokora i zwykła wierność mojemu Synowi są dla was konieczne, aby być blisko Serca mojego Syna.
Jestem orędowniczką. Zaniosę wasze modlitwy przed mojego drogiego Syna.
Pomogę wam kochać Go bardziej i dać Mu pocieszenie, którego potrzebuje w tym czasie, gdy świat upamiętnia Jego śmierć na Krzyżu.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


30th March 2012, 23:45 - Virgin Mary: I am the intercessor. Through me I will bring your prayers before my Precious Son

My child you must know that as my Son's messages to you change and reveal events both past and future that you will be attacked more.
My Son's Holy Word will always be rejected by those who refuse to listen to Him. Human opinion is not important.
My Son' communication to the world, at this time, is too important to allow those who oppose these messages to delay and divert you from this work.
Now is the time for humble reflection on my Son's Passion on the Cross.
My children must honour the sacrifice he made for the whole of humanity by making their own private sacrifice for Him during Holy Week.
Pray, pray, pray children for peace in the world.
Pray, too, for the protection of the Pope during these times of fierce opposition to the Catholic Church. Prayer, humility and simple allegiance towards My Son is necessary for you to become close to My Son's heart. I am the intercessor. Through me I will bring your prayers before my precious Son.
Through me I will help you to love Him more and give Him the comfort He needs at this time when the world commemorates His Death on the Cross.
Your beloved Mother Mother of Salvation