Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.03.2012, 11:00 - Moje nowe cuda zostaną ukazane światu

Moja szczerze umiłowana córko musisz pozostawać odważna w twoim cierpieniu i nie możesz pozwolić, aby strach pojawił się w twoim sercu.
W prawdziwej jedności ze Mną, twoje cierpienie zbiega się z tygodniem upamiętniającym Moją Śmierć na Krzyżu.
To nie jest przypadek. Albowiem cierpienie, które Ty i inne wybrane dusze odczują w tym tygodniu spowodują uratowanie milionów dusz od ognia piekielnego.
Tak jak Ja znosiłem ból, tortury i śmierć, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia, tak też ofiary dusz uratują inne dusze, aby mogły otrzymać dar życia wiecznego.
Nieważne, jak trudne i przerażające jest to cierpienie, zawsze pamiętajcie o darze dla ludzkości, które ono oznacza.
Dzieci, gdy Wielki Tydzień się rozpoczyna, proszę rozważajcie Moją Mękę na Krzyżu.
Nie tylko cierpienie, ale dar wolności, który jest ofiarowany całej ludzkości.
Żadna dusza, nawet okrutnego i zatwardziałego grzesznika pozostającego pod wpływem szatana, nie zostanie wykluczona z Mojego Miłosierdzia.
To miłosierdzie umożliwił dar Mojego Umiłowanego Ojca dla świata.
Kiedy On Mnie posłał, Swojego Jedynego Syna, dokonał ofiary największej ze wszystkich.
Ta ofiara jest dowodem Jego żarliwej miłości do wszystkich Jego dzieci i oznacza, że jest możliwe, aby zniszczyć szatana raz na zawsze.
Ze względu na wolną wolę daną człowiekowi przez Mego Ojca każdy człowiek będzie miał wybór.
Albo będziesz z Moim Ojcem lub przeciwko Niemu.
Wybierzesz Raj Życia Wiecznego lub grozę Piekła.
Szatan, jako, że jego dni zbliżają się ku końcowi, nie będzie siedział bezczynnie podczas Moich nowych cudów, które będą ukazane światu w tym czasie.
Nie tylko będzie atakować ciemne dusze, aby wciągnąć je do jeszcze większej ciemności i przybliżyć do swojego imperium, ale jego celem będą także pobożni chrześcijanie.
Cuda, o których mówię to po pierwsze są Moje przekazy do ciebie, Moja córko. Mój głos jest słyszany, a liczba nawróceń zwielokrotnia się.
Miliony dusz są obecnie odzyskiwane przeze Mnie dzięki tym orędziom.
Inne cuda, łącznie z wielkim darem Mojego Miłosierdzia sprowadzę na świat wkrótce, gdy nastąpi Ostrzeżenie.
Po raz pierwszy każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą mieli dowód, że nie tylko Bóg Ojciec istnieje, ale że Ja, Jezus Chrystus, Jego Jedyny Syn również istnieję.
Oznacza to, że wszystkie te religie, w tym Żydzi, mój wybrany naród, z którego się wywodzę, zrozumieją prawdę.
Cud światowej przemiany rozwścieczy szatana, który nie podda się nawet na tym etapie. Bardzo trudno będzie wyrwać od niego te biedne dusze, które już są w strasznym grzechu.
Pozostałe cuda będą dotyczyć światowych wydarzeń, które będą się wiązać z cudami ekologicznymi, danymi przez Mojego Ojca z Jego Miłości do świadczących o Nim Chrześcijan i Żydów.
Moc będzie dana tym dwóm wyznaniom, gdy będą prześladowane.
Ich wrogowie będą cierpieć, ponieważ zadają im straszne kary.
A potem nastąpi Moje Powtórne Przyjście, największy cud od Mojego Zmartwychwstania.
To będzie dzień, gdy przyjdę sądzić żywych i umarłych.
To jest dzień w którym przyjdę zebrać Moją rodzinę, abyśmy stali się jednością.
Będzie to początek mojego panowania, gdy niebo i ziemia połączą się w jedno na 1000 lat.
Wtedy wszyscy będą żyć według Bożej Woli Mojego Ojca.
Wasz ukochany Jezus


31st March 2012, 11:00 - My new miracles will be presented to the world

My dearest beloved daughter you must remain brave throughout your suffering and not allow fear to enter your heart. In union, truly with Me, your suffering coincides with the week which commemorates My Death on the Cross.
This is not a coincidence. For the suffering that you and other such chosen souls endure during this week will save millions of souls from the fires of Hell.
Just as I endured pain, torture and death to save mankind from eternal damnation so, too, do victim souls save other souls so that they can be given the gift of eternal life.
No matter how difficult and frightening this suffering is always remember the gift to humanity that it represents.
Children, as Holy Week commences please meditate on My Passion on the Cross. Not just on the suffering but on the gift of freedom that it offers the whole of humanity.
Not one soul, including the cruel and hardened sinner influenced by Satan, will be excluded from My Mercy. The mercy, which has been made possible, because of the gift My beloved Father gave the world.
When He sent Me, His one and only Son, He made the biggest sacrifice of all.
This sacrifice, proof of His ardent love for all of His children, has meant that it is possible to destroy Satan once and for all. Because of the free will given to humanity by My Father each man will be given the choice.
You will either be for My Father or against Him.
You will choose either the Paradise of Eternal Life or the horror of Hell.
Satan, as his days are almost at an end will not sit back while My new miracles will be presented to the world at this time.
Not only will he attack those dark souls in order to tempt them into further darkness and closer to his domain, he will target devout Christians.
The miracles I speak of are firstly My communications through you, My daughter. My voice is being heard and conversion is multiplying.
Millions of souls are now being claimed by Me through these messages.
The other miracles include the great gift of My Mercy I bring into the world shortly when The Warning takes place.
For the first time every single man, woman and child will be given the proof that, not only does God the Father exist but that I, Jesus Christ His only Son, also exists.
This means that all those religions, including the Jewish people, My chosen people from whom I came, will realise the truth.
The miracle of global conversion will infuriate Satan who will not give up even at that stage. Those poor souls, already in terrible sin, will find it very difficult to pull away from him.
Other miracles will include global events which will involve ecological wonders which will be given by My Father out of His love for His two witnesses the Christians and the Jews.
Power will be given to these two faiths when they are being persecuted.
Their enemies will suffer as they inflict terrible punishment on them.
And then there will be My Second Coming, the greatest miracle since My resurrection.
This will be the day I come to judge the living and the dead.
This is the day I come to gather My family so that we become one.
This will be the beginning of My reign as Heaven and earth merge to become one for 1,000 years.
At this time all will live by the Divine Will of My Father.
Your beloved Jesus