Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.04.2012, 20:00 - Tylko dzięki modlitwie wstawienniczej te dusze, które są w ciemnościach mogą być zbawione

Moja szczerze umiłowana córko, jest czas pomiędzy chwilą obecną, a Ostrzeżeniem i chcę, by Moi wyznawcy go zrozumieli.
Wasze wzmożone modlitwy są potrzebne, aby zbawić dusze, które same nie potrafią sobie pomóc. Wiele z tych dusz nie przetrwa Ostrzeżenia, więc ważne jest, żeby oni i wszyscy inni, którzy są cali w stanie grzechu śmiertelnego zostali ocaleni dzięki Boskiej interwencji.
Wasze modlitwy błagalne za zbawienie ich dusz, są teraz potrzebne. To musi być waszym priorytetem w Wielkim Tygodniu, bo kiedy prosicie Mojego Ukochanego Ojca, w Moje Święte Imię, aby zbawić tych grzeszników, wasze modlitwy zostaną wysłuchane.
Modlitwa Krucjaty (43) O zbawienie dusz podczas Ostrzeżenia
Boże Ojcze Wszechmogący,
w Imię umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa
i na pamiątkę Jego Śmierci na Krzyżu dla odpuszczenia naszych grzechów,
błagam Cię, byś zbawił dusze, które same nie potrafią się uratować
i które mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym podczas Ostrzeżenia.
W zadośćuczynieniu za cierpienia
Twego kochanego Syna gorąco pragnę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie
szukać odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić
Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie do uwolnienia ich od grzechu.
Amen.
Módl się za wszystkich grzeszników. Moim największym pragnieniem jest uratować całą ludzkość. Tylko dzięki modlitwie wstawienniczej te dusze, które są w ciemnościach mogą być zbawione.
Wasz ukochany Jezus Chrystus


3rd April 2012, 20:00 - Only through the prayers of intercession can those souls in the dark be saved

My dearly beloved daughter there is a period between now and The Warning which I want My followers to understand.
Your intense prayers are needed to save souls who are beyond helping themselves. Many of these souls will not survive The Warning, so it is important that they, and all others who are all in a state of mortal sin, are saved by Divine intervention.
Your prayers, begging for the salvation of their souls, is needed now. This must be your priority now during Holy Week for when you ask My beloved Father, in My Holy Name, to save such sinners; your prayers will be answered.
Crusade Prayer 43 "Save Souls during The Warning"
O God the Almighty Father, on behalf of your beloved Son Jesus Christ and in commemoration of His death on the Cross to save us from our sins, I beg you to save souls who cannot save themselves and who may die in mortal sin during The Warning.
In atonement for the sufferings of Your beloved Son I urge You to forgive those who are unable to seek redemption because they will not live long enough to ask Jesus Your Son for Mercy to free them from sin.
Amen.
Pray for all sinners. My greatest wish is to save all of humanity. Only through the prayers of intercession can those souls in the dark be saved.
Your beloved Jesus Christ