Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.04.2012, 22:20 - Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo Mnie pocieszasz w czasie Mojego smutku. Przynosisz Mi miłość i pocieszenie, to czego tak pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze zjednoczyły się i oplotły swoimi sercami Moje, Święta Boża Rodzina byłaby w całości obecna. Dopiero, gdy wszystkie dusze zostaną uratowane wola Mojego Boskiego Ojca wypełni się.
Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie, a Moje Zmartwychwstanie jest w pełni uznane, jako przynoszące ludzkości wolność.
Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje Święte Słowo także mogą powstać z martwych.
Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i służyli Mojemu Ojcu, zostaną również podniesieni z martwych do chwały w dniu, w którym przyjdę sądzić.
Dołączą oni do tych, którzy żyją nie tylko w ciele, ale w Duchu Pana i zostaną nagrodzeni życiem wiecznym.
Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.
Wszyscy ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia powstaną z martwych w ciele, umyśle i duszy, wolnych od cielesnego zepsucia i w pełnej jedności ze Mną.
Wszyscy ci wybrani będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.
Będziecie żyć w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego Chwalebnego Panowania na Ziemi przez 1000 lat.
Złączycie się w chwale z pierwszymi duszami, które zmartwychwstały, w tym z duszami z waszej ukochanej rodziny i przyjaciół, które są uznane za godne do wejścia do Mojego Nowego Raju na Ziemi.
To jest życie, którego wszyscy musicie szukać. Niech nie będzie wątpliwości.
Te nieszczęsne dusze, które nie potrafią przyjąć prawdy o Moim istnieniu lub Mojej obietnicy sądu żywych i umarłych, będą wyrywać sobie włosy z głowy w obliczu straszliwego losu, który jest przed nimi, gdy prawda się objawi.
Na tych wierzących musicie również uważać.
Wielu spośród was, którzy nie wystarczająco Mnie kochają lub są przekonani, błędnie wierząc, że Moje miłosierdzie gładzi grzechy, gdy nie ma żalu.
Miłosierdzie Moje jest hojne, chcę obficie udzielać Moich łask każdemu grzesznikowi. Ale są tacy, zadowoleni z siebie, którzy fałszywie zakładają, że ich wiedza o Mojej Nauce wystarczy im do zbawienia. Są obojętni na Moją miłość. Brakuje im wrażliwego serca, mają mało pokory w swoich duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte żałowania. To myślenie jest niebezpieczne i służy jedynie większemu oddaleniu się tych dusz ode Mnie.
Nawet najmniejszy grzech nie może być zlekceważony. Rozgrzeszenie może być dane tylko wtedy, jeśli żałujecie. Żałować możecie wyłącznie wówczas, gdy jesteście wolni od pychy i macie pokorne serce.
Radujcie się Moje dzieci tą Wielkanocą, bo Moja śmierć na krzyżu dała wam dar zbawienia, to było Moje Zmartwychwstanie, dające również wam życie wieczne, a które zostało zaplanowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca od tak dawna.
Wyczekujcie z radością, bo możecie spodziewać się bardzo wiele. Bowiem obiecane wam życie wieczne oznacza właśnie to: Życie Wieczne w ciele, umyśle i duszy.
Ważne jest, aby dążyć do tego nowego życia i, aby przygotować swoje dusze.
Szatan i jego demony będą robić wszystko, aby przekonać was, że życie wieczne w Moim nowym raju nie istnieje. Że moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.
Kapłani, duchowni, pobożni chrześcijanie będą pierwszym celem.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby chronił was Moją drogocenną Krwią, aby żaden z was nie odszedł od prawdy.
Wasz ukochany Jezus Chrystus
Odkupiciel ludzkości


6th April 2012, 22:20 - Easter is a time when My death on the cross is contemplated properly

My dearly beloved daughter how you console Me in My time of sorrow. How you give Me the love and comfort I so desire from souls. Oh were all souls to unite and intertwine their hearts with Mine, God's Holy Family would be fully complete. Only when all souls are salvaged will My Father's Divine Will be done.
Easter is a time when My death on the Cross is contemplated properly and My resurrection from the dead is fully acknowledged for the freedom it brings humanity.
My Resurrection means that all of you who love Me and proclaim My Holy Word can also be raised from the dead.
All those who have died in a state of grace and favoured by My Father will also be raised in glory from the dead on the day I come to judge.
They will join those, who are alive not just in body, but in the Spirit of the Lord and be awarded eternal life. Many people do not understand My promise.
All those whose names are contained in the Book of Life will be raised body, mind and soul, free of bodily corruption and in full union with Me.
All those chosen will live according to the Divine Will of My Father.
You will live in love, peace and harmony during my Glorious Reign on earth for 1000 years.
You will join in glory with the first resurrection of the dead. Those souls including your beloved family and friends who are deemed fit to enter My New Paradise on Earth.
This is the life you must all seek out. Let there be no doubt.
For those poor souls who cannot accept the truth of My existence or My promise to judge the living and the dead, they will tear their hair out when faced with the terrible fate which will lie ahead of them when the truth is revealed.
For those believers you must also be careful.
Many of you who do not love Me enough or take Me for granted make the mistake of believing that My mercy ignores sins where no remorse exists.
My mercy is abundant, I want to lavish My graces upon every sinner. But there are those, who are smug in the false assumption, that their knowledge of My teachings is enough to save them.
They are indifferent to My love. They lack a tender heart, have little humility in their souls and believe that certain sins are not worth repenting.
This thinking is dangerous and serves only to remove such souls from Me further.
There is not one sin so small that can be ignored. Absolution can only be given when you repent. You can only repent if you are free from pride and humble of heart.
Rejoice My children this Easter. Just as My Death on the Cross gave you the gift of salvation, it was My resurrection from the dead that will also give you the Eternal Life which has been planned by My Eternal Father for so long.
You have much to look forward to. For the eternal life promised to you means just that. Eternal Life in body, mind and soul.
It is important that you strive for this new life and that you prepare your souls.
Every effort will be made by Satan and his demons to convince you that eternal life in My New Paradise does not exist. That My Second Coming is a lie.
Priests, members of the clergy and devout Christians will be the first target.
Pray, pray, pray to My Eternal Father to protect you with My precious blood so that not one of you strays from the truth Your beloved Jesus Christ
Redeemer of Mankind