Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.04.2012, 10:00 - Maryja Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana

Moje dziecko, świat wkrótce zostanie poddany ostatecznym zmianom, gdy walka o dusze narasta.
Szatan będzie ranił Kościół Katolicki, a ja, Matka Boga, zostanę uwikłana w podział Kościoła.
Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie jest zaakceptowana, co uwidacznia się poprzez podziały w Kościele katolickim.
Nie jestem akceptowana w wielu kręgach w roli, którą mam obowiązek spełniać w zbawianiu dusz.
Mój biedny Syn jest tak bardzo zraniony z powodu sposobu w jaki ja, Matka Boga, zostałam odsunięta.
Moja rola jako niszczycielki węża nie jest zrozumiana.
Zostałam obdarzona łaskami i mocą, aby pokonać i zniszczyć złego ducha.
Zły duch ma wielu zwolenników wewnątrz Kościoła katolickiego, którzy chcą się sprzeciwić władzy, która została mi przyznana przez Boga Najwyższego.
Era pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.
Ta Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu mojego Syna i będzie trwać przez 1000 lat.
Stanie się to wtedy, gdy niebo i ziemia zjednoczą się w jeden chwalebny, Nowy Raj.
Ze względu na wiarę moich dzieci i ich nabożeństwo do mnie, ich ukochanej Matki, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.
Szatan teraz intensywnie pracuje nad tym, aby przekonać członków Kościoła katolickiego, że tak się nie stanie.
Moja rola jako Matki Zbawienia i Współodkupicielki działającej u boku mojego ukochanego Syna, by głosić Powtórne Przyjście jest odrzucana.
Dzieci, módlcie się, aby te dusze, ofiary oszusta wewnątrz Kościoła katolickiego nie odwiodły moich dzieci od ich czasu zbawienia.
Módlcie się, aby Papież Benedykt zatrzymał to zło przed przeniknięciem do Kościoła katolickiego.
Nigdy nie poddawajcie się, dzieci, w waszej walce w obronie prawdy.
Obietnica powrotu mojego Syna, aby doprowadzić ludzkość do życia wiecznego w Raju, jest u progu spełnienia. Ale na każdym kroku będą Mu się sprzeciwiać te dusze, które dopuściły, aby oszustwo Złego Ducha odmieniło ich myślenie.
Wierność mojemu Synowi wewnątrz Kościoła ulegnie osłabieniu.
Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie zostanie przyjęta.
Módlcie się, aby kapłani mojego Syna pozostali mocni i aby bronili Prawdy.
Wasza ukochana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia


9th April 2012, 10:00 - Virgin Mary: The Era of Peace I spoke about in Fatima has been forgotten

My child, the world is about to undergo the final changes as the battle for souls intensifies.
Satan will hurt the Catholic Church and I, the Mother of God, will be implicated in the division of the Church. My role as Co-Redemptrix, Mediatrix, Advocate is not being accepted by divisions in the Catholic Church.
I am not accepted in many quarters as to the role I must play in the salvation of souls.
My poor Son is so hurt by the way in which I, the Mother of God, have been dismissed. My role as the destroyer of the serpent is not understood.
I have been blessed with the graces, and the power, to defeat and destroy the Evil One.
He, the Evil One, has many followers from inside the Catholic Church who want to oppose the power I have been given by God the Most High.
The Era of Peace I spoke about in Fatima has been forgotten.
This Era of Peace will take place after the Second Coming of My Son and will last 1,000 years.
This will come about when Heaven and Earth will merge as one glorious New Paradise.
Because of the faith of my children and their devotion to me, their beloved Mother, many souls will enter the New Paradise.
Satan is now working hard to persuade members of the Catholic Church that this is not to be.
My role as the Mother of Salvation, and Co-Redemptrix working alongside My Beloved Son to herald the Second Coming is being denied.
Children pray that those souls, victims of the deceiver within the Catholic Chruch, do not drive my children away from their moment of salvation.
Pray that Pope Benedict can stop this evil from permeating throughout the Catholic Church. Never give up children in your fight to stand up to the truth.
My Sons's promise to return to bring humanity to eternal life in Paradise is about to be fulfilled. But He will be opposed every step of the way by those souls who have allowed the deceit of the Evil One to turn their heads.
Loyalty, within the Church, towards My Son will weaken.
My role as Co Redemptrix, Mediatrix, Advocate will not be accepted.
Pray that My Son's priests will stay strong and that they will defend the truth.
Your beloved Mother Mother of God Mother of Salvation