Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.04.2012, 20:45 - Maryja Panna: Czas bym zmiażdżyła węża, przybliża się

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Ziemi. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, który przyszedł w ciele.
Moje dziecko, czas triumfu mojego Niepokalanego Serca jest blisko.
Czas bym zmiażdżyła węża, przybliża się. Ale aż do dnia, gdy szatan i jego demony zostaną rzucone na pustynię, wiele zamieszek będzie wybuchać na ziemi.
Dla wierzących w mojego Syna, będzie to czas męki. Będą oni ciągnięci przez Kościół katolicki w dwie różne strony.
Jedna połowa będzie wierzyć z obowiązku, potrzeby podążania za Fałszywym Prorokiem, Papieżem, który nastąpi po papieżu Benedykcie XVI.
Bestia ubrany jest jak baranek, ale nie pochodzi od mojego Ojca, Boga Najwyższego, będzie oszukiwał biedne dusze w tym księży, biskupów i kardynałów.
Wielu będzie podążać za nim i mu uwierzą, że jest posłany przez Boga, aby rządził Jego Kościołem na ziemi.
Niestety, wiele dusz pójdzie za jego nauczaniem, które będzie obrażać mojego Ojca.
Inni, napełnieni Duchem Świętym i posiadający łaski rozeznania z powodu ich pokornych dusz, będą od razu wiedziały, że oszust jest w Kościele w Rzymie.
Nowy fałszywy Papież już oszukuje, jeszcze przed wstąpieniem na tron siedziby Piotra, aby potępić Nauczanie mojego Syna. Potem będzie on zwalczać mnie, Najświętszą Matkę Boga i ośmieszać moją rolę, jako Współodkupicielki.
Moje dziecko, twoje zadanie stanie się trudniejsze niż dotąd. Ponieważ wiele moich dzieci jest bardzo zagubionych. Zniewagi, które napotykasz każdego dnia i udręki, które znosisz w imieniu mojego Syna, będą wzrastać.
Moje dziecko, nigdy nie bój się powiedzieć światu prawdy.
Zostaniesz wzmocniona w wyniku fizycznego i psychicznego cierpienia, które przyjmujesz w imieniu Mojego Syna, aby zbawić dusze.
Podjęty zostanie każdy wysiłek, szczególnie przez jedną grupę w Kościele katolickim, aby odrzucić moje orędzia przekazywane Tobie.
Twoje posłuszeństwo i wierność wobec mnie i mojego umiłowanego Syna będą wystawione na próbę jak nigdy dotąd. Może to spowodować odciągnięcie ciebie, ale gdyby tak się stało, nie potrwa to długo.
Módl się, moje dziecko, za wszystkie dzieci Boże, które nie z własnej winy, są wciągane do ostatecznej bitwy o dusze.
Wszystko to musi nadejść, gdyż jest to zawarte w Księdze mojego Ojca.
Wszyscy aniołowie w niebie chronią ciebie, moje dziecko, w tej nieco samotnej misji.
Zawsze pamiętaj, jak ważna jest modlitwa.
Módl się, módl się, módl się, ponieważ bez modlitwy, a szczególnie bez odmawiania mojego Świętego Różańca, szatan może odciągnąć cię od Świętego Słowa mojego drogiego Syna.
Pamiętaj również o znaczeniu postu, który ujarzmia oszusta.
Bez regularnej modlitwy, moje dzieci, będzie trudno pozostać blisko mojego Syna.
Nigdy nie bójcie się przyszłości dzieci, ponieważ gdy raz zbliżycie się do mojego Syna, będziecie chronieni i otrzymacie niezbędne łaski, potrzebne do przygotowania waszych dusz i tych z waszych rodzin do Nowej Ery Pokoju zapowiedzianej tak dawno temu.
Wasza ukochana Matka
Królowa Ziemi
Matka Zbawienia


10th April 2012, 20:45 - Virgin Mary: The time for me to crush the serpent is drawing nearer

I am your beloved Mother, Queen of the Earth. I am the Immaculate Conception, the Virgin Mary, Mother of Jesus who came in the flesh.
My child, the time for the triumph of My Immaculate Heart is close.
The time for me to crush the serpent is drawing nearer. But until the day when Satan and his demons are cast into the wilderness, much confusion will erupt on earth.
For believers in my Son, it will be a time of torment. They will be pulled into two different directions by the Catholic Church.
One half will believe, out of duty, the need to follow the False Prophet, the Pope who will follow Pope Benedict XVI
He, the beast, is dressed like a lamb but is not from my Father, God the Most High, and will fool poor souls including priests, bishops and cardinals.
Many will follow him and believe him to be sent by God to rule over His Church on earth. Sadly, many souls will follow his teachings which will be insulting to My Father.
Others, filled with the Holy Spirit and given the graces of discernment because of their humble souls, will know instantly, that an imposter sits in the Church in Rome.
The new false Pope is already scheming, even before he ascends to the throne of the Seat of Peter, to denounce the teachings of my Son. Then he will denounce me, the Blessed Mother of God, and ridicule my role as Co-Redemptrix..
My child, your role is going to become even harder than before. For many of my children are very confused. The insults you face every day, the torments you endure on behalf of my Son, will increase.
Never be afraid to tell the world the truth my child.
You are being made stronger as a result of the physical and mental suffering you accept on behalf of my Son in order to save souls.
Every effort, especially by one division in the Catholic Church, will be made to dismiss my messages given to you.
Your obedience and loyalty to me and my beloved Son will be tested as never before. This may lead you to pull away but, should this happen, it will not last long.
Pray, my child, for all of God's children who, through no fault of their own, are being pulled into the final battle for souls.
All of this must come to pass for it is contained in my Father's Book.
All the angels in Heaven protect you, my child, in this somewhat lonely mission. Always remember how important prayer is.
Pray, pray, pray for without prayer, especially the recital of my Holy Rosary, Satan can pull you away from the Holy Word of my Precious Son.
Remember also the importance of fasting for it keeps the deceiver at bay. Without regular prayer, my children, will find it hard to remain close to my Son.
Never fear the future children for once you remain close to my Son you will be protected
And given the necessary graces to prepare your souls and those of your families for the New Era of Peace foretold so long ago. Your beloved Mother
Queen of the Earth Mother of Salvation