Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.04.2012, 15:27 - Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła, spowoduje upadek chrześcijan

Moja szczerze umiłowana córko, bez względu na to, jak trudne do zniesienia jest twoje fizyczne cierpienie, musisz rozpoznawać, że kiedy ono się wzmaga, to jest wtedy tak, jak Ja czuję.
Twoje cierpienie odzwierciedla tylko ułamek Mojego własnego cierpienia.
W jedności ze Mną będziesz wiedziała, że każdy ból i wewnętrzna ciemność twojej duszy da ci poznać mękę, jaką Ja znoszę z powodu grzechów ludzkości.
Wielu ludzi błędnie uważa, że Moje cierpienie zaczęło się i skończyło na Krzyżu.
Moje cierpienie nie ustanie, aż wszystkie dzieci Boże zjednoczą się w miłości i harmonii tam, gdzie nie będzie grzechu w Nowym Raju Mego Ojca.
Nie ma znaczenia, jak wiele powiedziano ludzkości o Moim istnieniu, Ja nadal jestem znienawidzony.
Chociaż jestem akceptowany wśród wierzących, to Moje nauczanie jest tolerowane przez nich tylko na ich własnych warunkach.
Wielu będzie traktować innych z miłością i dobrocią, ale tylko wtedy, gdy ci, których obdarzają tym darem przyjmą ich ideologię.
Na przykład wiele osób potępia grzeszników, kiedy powinni okazać życzliwość i modlić się za nich. Zamiast tego muszą dawać przykład.
Niektórzy pogardzają innymi zamiast okazywać miłość, której się od nich oczekuje jako chrześcijan.
Nigdy nie wolno potępiać innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, ponieważ nie macie do tego prawa. Nikt, tylko Bóg jest kompetentny, by sądzić innych.
Chociaż wielu wierzących nadal oddaje Mi hołd, ale będą to robić na swoich warunkach.
Niektórzy będą czuli potrzebę odróżnienia się od swoich braci i sióstr, aby pokazać światu, jak mądrzy są w sprawach duchowych. Wówczas stosują własne interpretacje tego, czym naprawdę jest Moje Miłosierdzie.
Ile razy słyszeliście, że Bóg jest bardzo miłosierny? On jest tak miłosierny, że kocha wszystkich i nigdy ich nie potępi?
Że nigdy nie wyśle duszy do piekła?
Ale to jest kłamstwo. Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła, spowoduje upadek chrześcijan.
Ludzie sami skazują się na Piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybrali to, odmawiając odwrócenia się od swojego grzechu śmiertelnego.
Nie będą prosić o wybaczenie ani okazywać skruchy. To jest niebezpieczne myślenie i obowiązkiem wszystkich chrześcijan jest ostrzec innych przed niebezpieczeństwem piekła.
Tak wielu, łącznie z tymi, którzy odmawiają sakramentu Chrztu swoim dzieciom, twierdzi, że grzech nie ma już znaczenia.
Wierzą, że każdy grzech "zostanie" wybaczony. To jest błędne.
Każdy grzech "może" być odpuszczony, nie ważne jak mroczny, ale tylko wtedy, gdy grzesznik prosi o przebaczenie.
Mówię teraz do was z niebios, aby przygotować wszystkie dzieci Boże na Moje Powtórne Przyjście i co widzę?
Mówię do was zza murów więziennych i z celi, do której Mnie wtrąciliście, bo nie chcecie uwierzyć, że mogę mówić do was w ten sposób.
O, jak bardzo Mnie obrażacie!
Zwracam się do tych, którzy oddali swoje życie, by Mi się poświęcić i którzy posiadają wiedzę na temat Mojego Pisma Świętego, ale którzy teraz Mnie odrzucają.
To, że Mnie teraz odrzucacie, przyniesie wam cierpienie i wielki smutek, gdy prawda zostanie wam objawiona.
Ponieważ wtedy się przekonacie, które dusze odrzuciliście, kiedy Ja potrzebowałem waszej pomocy, aby je uratować.
Doprowadzacie Mnie do łez frustracji z powodu waszej ślepoty wynikającej z braku w was pokory.
Wątpicie w Moje Święte Słowo, podczas gdy powinniście Je objąć, uchwycić, ponieważ jesteście tonącymi duszami o niegodziwych sercach.
Błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.
Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel ludzkości


14th April 2012, 15:27 - So many lies, where the existence of Hell is denied, will be the downfall of Christians.

My dearest beloved daughter no matter how difficult your physical suffering is you must recognise that as it continues to intensify that it is as I feel.
Your suffering reflects just a fraction of My own suffering.
In union with Me you will know that for every pain and interior darkness of the soul you experience, you will know the torment I endure because of the sins of mankind.
Many people mistakenly believe that My suffering began and ended on the Cross.
My suffering will not end until all of God's children are united in love and harmony where no sin will exist in My Father's New Paradise.
No matter how much humanity has been told about My existence I am still hated.
Amongst believers, although I am accepted, My teachings are only tolerated by them based on their own terms.
Many will treat others with love and kindness but only if those, to whom they offer this gift, come up to their own ideologies.
For example many will condemn sinners when they should show kindness and pray for them. They must, instead, lead by example.
Some will pour scorn on others instead of showing the love that is expected of them as Christians.
Never condemn others even if you do not agree with them for that is not your right. No one, only God, has the authority to judge another.
While many believers continue to pay homage to Me it will be on their own terms.
Some will feel the need to set themselves apart from their brothers and sisters to show the world how learned they are in spiritual matters. They then use their own interpretations of what My Mercy really means.
How many times have you heard that God is ever merciful? He is so merciful that because He loves everyone He would never condemn them?
That He would never send a soul to Hell?
Well this is a lie. So many lies, where the existence of Hell is denied, will be the downfall of Christians.
People condemn themselves to Hell. I do not put them there. They choose it by refusing to turn their backs on mortal sin.
Nor will they seek forgiveness or show remorse. This is dangerous thinking and it is the duty of all Christians to warn others of the dangers of Hell.
So many, including those who refuse their children the sacrament of Baptism speak as if sin no longer matters. They believe that all sin 'will' be forgiven. This is not correct.
All sin 'can' be forgiven, no matter how black the sin but only if the sinner seeks forgiveness.
Now I speak to you from the Heavens to prepare all of God's children for My Second Coming and what do I find?
I speak to you from behind prison walls and in a cell into which you have cast Me because you refuse to believe that I could speak to you in this way.
Oh how you offend Me!
To those who have spent your lives devoted to me and who are knowledgeable about My Holy Scripture but who now reject Me I say this.
Your rejections of Me now will leave you tormented and in great sorrow when the truth is revealed to you Because then you will realise the souls which you cast aside when I needed your help to salvage them.
How you make me weep with frustration at your blindness caused because of your lack of humility.
You doubt My Holy Word when you should embrace it, grasp it, because you are a drowning soul and lack generosity of heart. I beg you to respond to My call.
Your beloved Jesus Redeemer of Mankind