Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.04.2012, 19:16 - Moja reszta Kościoła, Dwaj Świadkowie, o których mowa w Księdze Apokalipsy

Moja szczerze umiłowana córko. Zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych orędzi nie mają dla Ciebie sensu, ale musisz Mi zaufać i wiedzieć, że muszę ujawnić treść Księgi Apokalipsy, aby dusze wiedziały czego się mogą spodziewać w tych czasach.
Zwracam się do tych małej wiary, którzy jednak akceptują Moje Słowo dawane wam przez tego proroka, wiedzcie, że wasza pokora i pragnienie, zrodzone z czystej miłości do Mnie zbliżyły was do Mojego Najświętszego Serca.
Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa w Księdze Apokalipsy.
Jesteście owocem kobiety, która urodziła mężczyznę i która została wygnana na pustynię, gdzie i wy będziecie odizolowani, a jednocześnie połączeni w jedno, aby głosić Moje Święte Słowo i prawdziwą Ewangelię.
Kobieta urodziła Mój prawdziwy Kościół, Moje wierne stado, które nie zostanie zwiedzione przez Fałszywego Proroka.
Ty, Mój Kościele, zostaniesz wyrzucony na pustynię na 1260 dni, gdzie się schronisz. Ale pod wpływem daru Ducha Świętego będziesz karmiony owocami Mojej miłości.
To będą wierni członkowie Moich Kościołów chrześcijańskich, w tym Moi święci słudzy i ci z Moich wyznawców, którzy odrzucają Fałszywego Proroka, a którzy będą musieli utrzymywać Mój Kościół w jedności.
Będziecie musieli czcić Mnie w tajemnicy, ponieważ Msza zmieni się nie do poznania pod rządami Fałszywego Proroka.
Jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, a wszystkie łaski z nieba spływają na szlachetne dusze.
Jak bardzo was kocham dzieci i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie. Ale jak wiele jest bólu w Moim sercu z powodu tych Moich wyznawców, którzy nie będą chcieli Mnie słuchać.
Będą oni wciągnięci w sieć przez fałszywego proroka, w ciemność, i nie będę mógł ich uratować.
Z własnej woli będą bić Mnie po twarzy.
Moja Reszta Kościoła będzie musiała głosić słowo innym Moim dzieciom, włączając w to tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.
Wy, Moja Reszto Kościoła, będzie musieli głosić Moje proroctwa i Moje Święte Słowo do tych, którzy nie są Chrześcijanami, lub którzy nie znają Dziesięciu Przykazań.
Waszym zadaniem będzie to, abyście sprawili, żeby Biblia była czytana i rozumiana.
Do was będzie należeć informowanie świata o pełnym znaczeniu pieczęci zawartych w Księdze Apokalipsy, które będę ujawniać Marii Bożego Miłosierdzia.

Dwóch Świadków Księgi Apokalipsy:
Wy, moi wyznawcy, jesteście jednym z Dwóch Świadków, o których mowa w Księdze Apokalipsy i którzy będziecie chronieni z nieba.
Moje Słowo dane wam, Moja Reszto Kościoła, może być odrzucone jak zwłoki, ale Moje Słowo nie umrze na wieki.
Żydzi będą drugim z tych Dwóch Świadków.
Dwie lampy są Moimi Chrześcijańskimi Kościołami, tradycyjny prawdziwy Kościół i ci Moi wyznawcy, którzy zostaną odrzuceni przez Fałszywego Proroka.
Dwoma Drzewami Oliwnym są Izrael Starej Jerozolimy i Nowy Izrael.
Ci Żydzi w końcu poznają, że Ja jestem Mesjaszem i głoszona przez nich prawda również będzie odrzucona przez Fałszywego Proroka i Antychrysta i wyrzucona jak gnijąca padlina. Powtarzam jednak, to wybrane plemię nie umrze.
Oba będą czuły się pokonane, ale tak w istocie nie będzie, bo to wy uformujecie wraz ze wszystkimi innymi religiami jedyny prawdziwy Kościół, Nową Jerozolimę, który powstanie z Popiołów.
Przetrwacie straszliwą złą monarchię, która powstanie pod podwójnym przywództwem Fałszywego Proroka i Antychrysta, a oni obaj zostaną wrzuceni do jeziora ognia jakim jest Piekło.
To prześladowanie nie potrwa długo i będziecie mieli wielką siłę i ochronę.
Otrzymacie pomoc i wielu przywódców powstanie pośród was, by was przeprowadzić przez ten okres.
Wielu z was stanie się świętymi w Moim Nowym Raju i pomagając budować Moją Resztę Kościoła na ziemi będą królować ze Mną w Nowym Niebie i Ziemi, które powstanie na Moje Powtórne Przyjście.
Ci z was, którzy nie są ze Mną będą mieli bardzo mało czasu na dokonanie wyboru.
Albo będziecie za Fałszywym Prorokiem i przeciwko Mnie albo będziecie za Mną.
Wybierzecie pierwszego, a wasze dusze zostaną skradzione przez zwodziciela. Przykro tego słuchać, ale taka jest prawda.
Dowód Mojej Obecności zostanie dany wszystkim dzieciom Bożym podczas Ostrzeżenia.
Módlcie się, abyście wówczas przyjęli prawdę, że to jestem Ja, wasz kochany Jezus, który woła do was z Nieba, aby otworzyć wam oczy, byście zobaczyli i usłyszeli, zanim będzie za późno.
Wasz ukochany Jezus


15th April 2012, 19:16 - My remnant Church, the Two Witnesses, referred to in the Book of Revelation

My dearly beloved daughter I realise that some of these messages do not make sense to you but you must trust in Me and know that I must reveal the contents of the Book of Revelation so that souls know what to expect in these times.
To those of little faith but who accept My Word, given to you through this prophet, know that your humility and desire, born of a pure love for Me, has brought you closer to My Sacred Heart.
You are My Remnant Church. You are the Church, referred to in the Book of Revelation.
You are the product of the woman who gave birth to a male and who was cast out into the desert where you will be isolated, yet united as one, to proclaim My Holy Word and preach the true Gospels.
The woman gives birth to My true Church, My loyal flock, who will not be misled by the False Prophet.
You, My Church, will be cast aside into the desert for 1,260 days, where you will take refuge. But with the gift of the Holy Spirit you will be fed with the fruits of My love.
It will be the loyal members of My Christian churches, including My sacred servants and those of My followers who reject the False Prophet, who will have to keep My Church together.
You will have to honour Me in secret because the Mass will change beyond recognition under the rule of the False Prophet.
You, are My true followers and all the graces of Heaven are being poured over your precious souls.
How I love you children and how you ease My suffering. But how much pain is in My heart because of those of My followers who will refuse to listen to Me.
They will be drawn in a web by the False Prophet into the darkness and I cannot save them.
By their own will they will slap Me on the face.
My Remnant Church will need to spread the word to My other children including those who do not know Me at all.
You, My Remnant Church, will need to proclaim My prophecies and My Holy Word to those, who are not Christian or who do not know the Ten Commandments.
Your job will be to ensure that the Holy Bible is read and understood.
It will be up to you to inform the world of the full meaning of the seals contained in the Book of Revelation which I will reveal to Maria Divine Mercy.
The Two Witnesses in the Book of Revelation:
You, My followers, are one of the Two Witnesses referred to in the Book of Revelation and who will be protected from the Heavens.
My Word, given to you My Remnant Church, may be cast aside as a corpse but My Word will never die.
The Jews will be the second of the Two Witnesses.
The two lamps are My Christian Churches, the traditional true Church and those followers of Mine who will be cast aside by the False Prophet.
The two Olive Trees are the Old Jerusalem Israel and the New Israel.
They, the Jews, will know that I am the Messiah at last and their preaching of the truth will also be cast aside and thrown out by the False Prophet and the Anti-Christ to rot like a corpse. Again, this chosen race will not die.
Both will feel defeated but this will not be the case for you will form, along with all other religions, the one true Church - the New Jerusalem which will rise from the Ashes.
You will survive the terrible evil monarchy which will arise under the dual leadership of the False Prophet and the Anti-Christ, both of whom will be cast into the lake of fire that is Hell.
This persecution will not last long and you will be given great strength and protection.
Help will be given to you and many leaders will arise amongst you to guide you through this period.
Many of you will become saints in My New Paradise and, having helped build My Remnant Church on earth, will reign with me in the New Heaven and Earth which will emerge at My Second Coming.
Those of you who are not with Me will be given a very short time to choose. You will either be for the False Prophet and against me or you will be for Me.
Choose the first and your soul will be stolen by the deceiver. Harsh as this sounds, it is the truth. Proof of My Presence will be given to all of God's children during The Warning.
Pray that you will accept the truth then that it is I, your beloved Jesus, who calls to you from Heaven to open your eyes so that you can see and so that you will listen so that you can hear before it is too late.
Your beloved Jesus