Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.04.2012, 18:00 - Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie osłabię Mojego Kościoła

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkie Boże dzieci i zapewniam was, że Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie mógłbym uderzyć w Mój własny Kościół.
Jednak nie będę stał z boku i patrzył na rozpad Mojego Kościoła za sprawą jednej szczególnej sekty, która nie ma prawa do odgrywania jakiejkolwiek roli w Stolicy Apostolskiej.
To właśnie próbują zrobić Fałszywy Prorok i oszuści, którzy ubóstwiają szatana. Chcą obalić Kościół katolicki i podzielić go na małe kawałki.
Jest to, Moje dzieci, sposób w jaki Szatan będzie działał w ostatnim akcie buntu przeciw Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy.
Ten ohydny plan zniszczenia Mojego Kościoła jest prowadzony od 100 lat, ale od 1967 roku, nasilił się.
Wielu oszustów, którzy są członkami owej szatańskiej sekty, którzy czczą szatana, wstąpiła do seminariów, by zdobyć przyczółek w Watykanie.
Ich możliwości, chociaż dopuszczane przez Boga Ojca, były do tej pory ograniczone. Ponieważ jednak czasy zbliżają się ku końcowi, to się zmieni.
To zła sekta będzie teraz uwalniać wszystkie siły, aby mieć pewność, że to oni będą wybierać nowego następcę Mojego Świętego Wikariusza papieża Benedykta XVI.
Wszyscy ci, którzy znają Moje nauczanie zobaczą zmiany w odprawianiu Mszy Świętej.
Zostanie wprowadzone nowe prawo świeckie, które będzie obrazą Mojej Śmierci na Krzyżu.
Wielu Moich pobożnych wyznawców to zobaczy i odczuje ból. Ich opinie zostaną odrzucone i wiele sakramentów przestanie być sprawowanych.
Dlatego potrzeba wielu przygotowań.
Ci Katolicy, którzy będą zranieni i przerażeni, proszę pamiętajcie, że Ja tu jestem.
Wzywajcie Mnie, waszego ukochanego Jezusa i wiedzcie, że nie możecie bać się głoszenia prawdy Mojego nauczania.
Nie wolno wam bać się odwrócenia od herezji.
Będę prowadzić i chronić was w waszej wędrówce i będziecie prowadzeni mocą Ducha Świętego.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


16th April 2012, 18:00 - I, your beloved Jesus, could never undermine My own Church.

My dearly beloved daughter I call out to all of God's children and assure you that I, your beloved Jesus, could never undermine My own Church.
However, I will not stand back and watch My Church, by the hand of one particular sect who has no right to play a role in the Holy See, to disintegrate.
For that is precisely what the False Prophet and the imposters who idolise Satan are trying to do. They want to topple the Catholic Church and break it into little pieces.
This, My children, is how Satan will stand in final rebellion against God, the creator of all things.
This wicked plan to destroy My Church has been underway for 100 years but, since 1967, it has intensified.
Many imposters, who are members of this evil sect, who worship Satan, entered the seminaries to gain a foothold in the Vatican.
Their powers, while allowed by God the Father, were restricted up to now. As the end times draw nearer that will change.
This evil sect will now unleash every power to ensure that they will elect a new replacement for My Holy Vicar Pope Benedict XVI.
All those who know My teachings will see changes in the recital of the Holy Mass.
New secular laws will be introduced which will be an affront to My Death on the Cross.
Many devout followers of Mine will see this and will feel hurt. Their views will be dismissed and many sacraments will cease to be offered.
This is why much preparation is needed.
For those Catholic who will be hurt and dismayed, please remember that I am here.
Call out to me, your beloved Jesus, and know that you must not be afraid to proclaim the truth of My teachings.
You must not be afraid to turn your back on heresy.
I will guide and protect you on your journey and you will be guided by the power of the Holy Spirit. Your beloved Saviour
Jesus Christ