Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.04.2012, 18:30 - Moje orędzia są dla wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, którzy nie wierzą

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że Moje orędzia podawane tobie są dla całego świata.
Są one przekazywane do wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, którzy nie wierzą w istnienie Boga Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela całego świata.
Dzieci, musicie wiedzieć, że z tego powodu iż otrzymaliście Prawdę o Trójjedynym Bogu, Trójcy Świętej, którą tworzą Ojciec, Syn i Duch Święty, macie obowiązek głoszenia Mojego Świętego Słowa na cały świat.
Czy wierzycie, że Ja mówię do was w tych orędziach czy nie, musicie pomóc tym biednym duszom, które potrzebują Mojej ochrony, aby mogły zostać zbawione.
Wielu pyta, dlaczego te orędzia tak wiele razy odnoszą się do szatana. Moja odpowiedź jest następująca.
Szatan i jego upadli aniołowie wędrują po Ziemi szukając ludzi, aby nimi zawładnąć.
Atakują ich za pośrednictwem zmysłów, głównie zachęcając do popełnienia grzechów cielesnych.
Wprowadzają do ich umysłów myśli, aby popełniali potworności, które obrażają Mojego Ojca.
W przypadku dusz, już będących w grzechu, mogą posiąść ciało. Kiedy to się stanie te biedne opętane dusze sieją wokół siebie spustoszenie.
Jeśli są na stanowiskach władzy, mogą one postępować ze straszną niesprawiedliwością wobec tych, którymi rządzą.
Będą wprowadzać prawa, które przeciwstawiają się Dziesięciu Przykazaniom ustanowionym przez Boga Ojca.
W innych przypadkach spowodują wielkie cierpienie w życiu ludzi.
Negatywizm istnieje za przyczyną szatana i jego demonów. On nie pochodzi od Boga.
Tylko pokój i miłość mogą pochodzić od Boga.
Wszyscy ci, którzy chcą oczyścić swoje życie z negatywnych myśli i uczuć, niech wiedzą, że wystarczy oddać się Mnie, ich ukochanemu Jezusowi Chrystusowi.
Modlitwa, prosta rozmowa wystarczy. Własnymi słowami proście Mnie o pomoc.
Mówcie od serca, a będę reagował natychmiast i pomogę wam zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.
Proszę, dzieci, pozwólcie Mi trzymać was blisko i dać wam pocieszenie jakiego pragniecie w świecie pełnym nieszczęścia, niesprawiedliwości, okrucieństwa i nienawiści.
Jestem waszą ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc. Proszę, wołajcie do mnie tą Modlitwą Krucjaty (45)
O Jezu, wiem bardzo niewiele o Tobie.
Jednak proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, abym pozwolił Ci wejść do mojej duszy, żebyś mnie uzdrowił, pocieszył i napełnił mnie Twoim pokojem.
Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i abym nauczył się rozumieć, jak Cię pocieszyć, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę żył życiem miłości, radości i zachwytu z Tobą na wieki wieków. Amen.
Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, przez co zraniliście lub skrzywdziliście innych.
Tylko Ja mogę zmienić sposób waszego życia.
Jedynym sposobem, aby uwolnić się od trudnego życia, które prowadzicie, to wzywać Mnie, abym mógł wam pomóc.
Wasz ukochany Jezus


17th April 2012, 18:30 - My messages are for all religions and creeds including those who do not believe.

My dearest beloved daughter, know that My messages given to you are for the whole world.
They are being given to all religions and creeds including those who do not believe in the existence of God the Eternal Father, Creator of the whole world.
Children you must know that because you have been given the Truth of The Triune God, the Holy Trinity that is made of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, that you have a responsibility to proclaim My Holy Word to the whole world.
Whether or not you believe that I speak to you through these messages or not you must help those poor souls who need My protection so that they can be saved.
Many question why these messages refer to Satan so many times. My answer is this. Satan and his fallen angels roam the earth looking to infest human beings.
They attack them through the senses mainly to encourage them to commit sins of the flesh. They put thoughts into their minds so that they commit atrocities, which offend My Father.
In the case of souls, already in sin, they can possess the body. When this happens these poor possessed souls create havoc around them.
If they are in positions of power they can inflict terrible injustice among those over whom they rule.
They will introduce laws, which defy the Ten Commandments laid down by God the Father. In other cases they will cause great anguish in people's lives.
Negativity is caused by Satan and his demon angels. This does not come from God.
Only peace and love can come from God.
For all those who want to rid their lives of negative thoughts and feelings all that is required is devotion to Me, their beloved Jesus Christ.
Prayer, simple conversation, is enough. In your own words ask Me to help you.
Said from the heart I will respond immediately and help you to come closer to My Sacred Heart.
Please, children, let Me hold you close and give you the comfort you crave in a world full of unhappiness, injustice, cruelty and hatred.
I am your lifeline. Only I can help you. Please call out to Me in this Crusade Prayer (45) Oh Jesus I know very little about You.
But please help me to open my heart to allow You to come into my soul so that You can heal me, comfort me and fill me with your peace.
Help me to feel joy, conquer all negative thoughts and learn the way to make me understand how to please You, so that I can enter Your New Paradise where I can live a life of love, joy and wonder with You forever and ever. Amen.
I love all of you dear children no matter what creed you are, no matter how much you have sinned, caused hurt or harm to others. Only I can change the way you live.
The only way to free yourself from the difficult life you lead is to call Me so I can help you. Your beloved Jesus