Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.04.2012, 15:45 - Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech, są kochani przez Boga Ojca

Moja szczerze umiłowana córko. Moje dzieci muszą wiedzieć o wielkiej miłości, którą noszę w Moim Najświętszym Sercu dla każdego dziecka urodzonego na tej ziemi.
Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech są kochani przez Boga Ojca.
Każdy z was jest dzieckiem Bożym.
Z tego powodu jesteście przeklinani, dręczeni i ranieni przez szatana i jego demony.
Niech dowiedzą się ci, zatwardziali grzesznicy, członkowie armii szatana, którzy wiedzą, że Bóg istnieje, ale którzy zdecydowali się ubóstwiać bestię.
Bez względu na to, jak wiele hołdów oddajecie szatanowi, pamiętajcie, że on was nie kocha.
On was nienawidzi i zniszczy was.
Jego obietnice oferujące wam raj, zarówno na ziemi jak i poza nią, są kłamstwami bez pokrycia.
Wkrótce otrzymacie dowód Mojej miłości do was. Nie będzie wątpliwości w waszych sercach, że Ja, Wasz ukochany Jezus, chcę was przytulić, wybaczyć wam i przynieść wam wieczny pokój, miłość, radość i szczęście w Moim Nowym Królestwie, Nowym Raju.
Nigdy nie bójcie się odwrócić od tego życia, które prowadzicie, w którym ubóstwiacie wszystkie widzialne dary bogactwa, sex i inne materialne wygody, oferowane wam przez szatana, którego panowanie na ziemi dobiegnie końca w najbliższym czasie.
Tylko Ja, wasz ukochany Jezus mogę was uratować.
Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę wam wszystko, gdy tylko okażecie skruchę.
Szybko, przyjdźcie do Mnie teraz.
Nie traćcie ani chwili, gdyż wasze przyszłe szczęście jest zagrożone.
Obiecuję wam życie wieczne, pokój, miłość, radość i piękny Raj, gdzie będziecie kochani, szanowani i niczego więcej nie będzie wam już brakować.
Choć teraz odrzucacie Moją Miłosierną Dłoń, to jednak kiedy ten czas przyjdzie, otrzymacie ostatnią szansę, żeby Mnie prosić o Miłosierdzie.
Kiedy ten dzień nadejdzie, wielu z was zrozumie błąd, który popełniło.
Jeszcze będę obejmował was tak, jak dawno zagubione i bardzo kochane dzieci Boże, bez względu na to, jak bardzo ucierpieliście z rąk złego.
Wystarczy, że Mnie wezwiecie i poprosicie o Moje Miłosierdzie.
Jeśli jesteś w tej chwili zaplątany w sieć fałszu i zła, z którego nie potrafisz się wydostać, to proszę cię byś zawołał Mnie, odmawiając tę
Modlitwę Krucjaty (46) Uwolnij mnie z więzów szatana

O Jezu, jestem zagubiony,
jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać.
Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, bo się zagubiłem.
Potrzebuję Twojej miłości, która da mi siłę,
abym uwierzył w Ciebie i zaufał Tobie
tak, żebym mógł być uwolniony od tego zła i żeby mi było
ukazane światło, bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
Amen.
Wasz ukochany Jezus


20th April 2012, 15:45 - Even those who commit terrible sin are loved by God, the Father.

My dearest beloved daughter My children must be told of the intense love that I hold in My Sacred Heart for every child born on this earth.
Even those who commit terrible sin are loved by God, the Father.
Each one of you is a child of God.
Because of this you are abused, tormented and hurt by Satan and his demons.
To those hardened sinners, members of Satan's army, who know that God exists but who chose to idolise the beast, know this.
No matter how much homage you pay Satan, remember, he does not love you. He hates you and will destroy you.
His promises to offer you a paradise, both on earth and beyond, are empty lies.
Very soon you will be given proof of My love for you. There will be no doubt in your heart that I, your beloved Jesus, want to embrace you, forgive you and bring you eternal peace, love, joy and happiness in My New Kingdom, the New Paradise.
Never be afraid to turn your back on the life you lead where you idolise all the perceived gifts of wealth, sex and other material comforts offered to you by Satan whose reign on this earth comes to an end shortly.
Only I, your beloved Jesus, can save you.
My Mercy is so great that I will forgive you anything when you feel remorse. Hurry come to Me now. Do not waste one second for your future happiness is at stake.
I promise you eternal life, peace, love, joy and a beautiful Paradise where you will be loved, cherished and where you will want for nothing.
If you cannot accept My Hand of Mercy now, then when the time comes on the last day, you will be given one more chance to ask Me for Mercy.
When this day comes you will, many of you, realise the mistake you have made.
Yet I will still embrace you like a long lost and much loved child of God no matter how much you have suffered by the hand of evil. All you have to do will be to call out to Me and ask for My Mercy.
If you are involved, at this time, in a web of deceit and evil from which you cannot escape then I ask you to call on me by reciting this
Crusade Prayer (46) Free me from the chains of Satan
O Jesus, I am lost. I am confused and feel like a prisoner caught in a web I cannot escape from. I trust You, Jesus, to come to my aid and free me from the chains of Satan and his demons.
Help me for I am lost.
I need Your Love to give me the strength to believe in You and trust in You, so that I can be saved from this evil and be shown the Light, so I can find peace, love and happiness at last. Amen.
Your beloved Jesus