Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.04.2012, 15:30 - Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

Moja szczerze umiłowana córko, ludzkość musi wiedzieć, że czas, abym ukazał się niewierzącemu światu jest bliski.
Wszystkie dzieci Boże, które są pobożnymi wyznawcami muszą teraz, z powodu swojej wierności wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa, pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.
Tak wiele czasu zostało już udzielone w celu nakłonienia dusz do powrotu do Mojego Najświętszego Serca.
To było ważne, gdyż bez tego okresu czasu, bardzo niewiele dusz byłoby w stanie wejść do Mojego Nowego Raju.
Nalegam, abyście wszyscy, w Moje Święte Imię, pozwolili Mi się prowadzić, abym pomagał wam głosić prawdę Mojego nauczania w każdym zakątku świata.
W pierwszej kolejności głoście Moje proste nauczanie.
Miłości bliźniego oczekuję od wszystkich, którzy twierdzą, że są Moimi wyznawcami.
Rozmawiajcie wyłącznie o Moim Powtórnym Przyjściu.
Każdemu, kto was potępi, przypomnijcie, że Moja obietnica przyjścia w chwale, by sądzić żywych i umarłych ma się spełnić za życia tego pokolenia.
Mój Święty Duch wypełni dusze tych, z którymi podzielicie się Moim Świętym Słowem.
Ale najpierw musicie Mnie poprosić o tę szczególną łaskę. Zanim wyrażę zgodę na wykonanie tej najświętszej pracy wzywam was, byście Mnie prosili o tę łaskę przez odmawianie Modlitwy Krucjaty (48)
Modlitwa Krucjaty (48) Modlitwa o łaskę, aby głosić powtórne przyjście Chrystusa
O mój Jezu,
udziel mi łaski głoszenia Twojego Świętego Słowa
do całej ludzkości, aby dusze mogły być ocalone.
Wylej Twojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
żeby Twoje Święte Słowo zostało usłyszane i przyjęte,
zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi czcić Twoją Świętą Wolę przez cały czas i nigdy nie obrażać ani
nie potępiać tych, którzy odrzucają rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.

Idź teraz, Moja armio, dano ci zbroję, której potrzebujesz, by nawracać ludzkość.
W waszej misji będą was wyśmiewać, obrażać i będą wam zaprzeczać.
Pamiętajcie, że gdy będzie to was spotykać, staniecie się naprawdę dziećmi Bożymi.
Nie bójcie się, gdyż dam wam siłę do przezwyciężenia tych przeszkód.
Poprowadzę was przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz ukochany Jezus


22nd April 2012, 15:30 - Help Me prepare the world for My Second Coming.

My dearly beloved daughter, humanity must know that the time for Me to present Myself to a disbelieving world is not far away.
All of God's children who are devout believers must now, out of their loyalty to Me, their beloved Jesus, help Me prepare the world for My Second Coming.
So much time has already been accorded to entice souls back into My Sacred Heart.
This was important for, without this time, very few souls would be able to enter My New Paradise.
I urge all those, in My Holy Name, to allow Me to guide you to help you proclaim the truth of My teachings in every corner of the world.
Preach My simple teachings first.
Love of one's neighbour is expected of all those who say they are followers of Mine. Speak only of My Second Coming.
Anyone who denounces you, remind them that My promise to come again in glory to judge the living and the dead is to be fulfilled during the lifetime of this generation.
My Holy Spirit will flood the souls of those to whom you impart My Holy Word.
But first you must ask Me for this special grace. Before I sanction you to do this most sacred work I call on you to ask me for this grace through the recital of Crusade Prayer (48)
Crusade Prayer (48) Prayer for the Grace to Proclaim the Second Coming of Christ Oh My Jesus
Grant Me the grace to proclaim your Holy Word To all of humanity so that souls can be saved
Pour your Holy Spirit over me, your humble servant, So that your Holy Word can be heard and accepted
Especially by those souls who need your mercy the most
Help me to honour Your Holy Will at all times and never to insult or Condemn those who refuse the hand of your Mercy. Amen
Go now, My army, for you have been given the armour you need to convert mankind.
You will be ridiculed in your mission, insulted and challenged. Know that when this happens that you will truly be a child of God. Fear not for I will give you the strength to overcome such obstacles.
I will lead you the whole way. Go in peace and love. Your beloved Jesus