Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.04.2012, 20:00 - Coraz więcej krajów łączy się i coraz więcej dzieci Bożych będzie podporządkowanych Jednej Ekipie rządzącej

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nastąpi czas na zmianę sposobu, w jaki Rządy na całym świecie będą sprawować władzę nad swoimi krajami.
Coraz więcej krajów łączy się i coraz więcej dzieci Bożych będzie podporządkowanych Jednej Ekipie rządzącej.
Nadszedł czas, aby mieć oczy szeroko otwarte i nasłuchiwać wszelkich zmian w prawie, które doprowadzi was do zubożenia.
Zwalczajcie ustawy, które będą kontrolować wasze zapasy żywności.
Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec będzie karał te niegodziwe grupy, które będą próbowały głodzić Jego dzieci.
Moi wyznawcy, nachodzi czas ujawnienia Trzeciej Pieczęci.
Mimo, że nie zostanie jeszcze otwarta przez jakiś czas, to mówię wam, żebyście starali się sporządzać jedzenie z własnych upraw, a artykuły spożywcze przechowywali tak, by się nie popsuły.
Z czasem dostęp do żywności, jak również do wody pitnej będzie ograniczony.
Ta grupa, która zamierza zagłodzić i zatruć wielu niewinnych ludzi starając się zmniejszyć światową populację, osłabnie z wyniku siły waszych modlitw.
Będą zażarcie walczyć, by do tego doprowadzić.
Podczas, gdy nadal będą napełniać przerażeniem dzieci Boże, Mój Przedwieczny Ojciec ześle kary w postaci katastrof ekologicznych i zgładzi te miliony złych ludzi z powierzchni ziemi.
Klimat nadal będzie się zmieniał. Z czasem będzie to wpływać na kondycję handlu tak, że złe plany światowych mocarstw będą zniweczone.
Przez cały czas tego kryzysu, wy Moja armio, musicie modlić się do Boga Ojca, aby uchronił was przed tymi ludźmi i aby otworzyli oni swoje zatwardziałe serca na prawdę Bożego Miłosierdzia.
Mówię wam to, abyście się przygotowali.
Te wydarzenia nie nastąpią natychmiast, a większa część tego planu może być zażegnana i złagodzona poprzez wasze modlitwy i ofiary.
Zło nie pochodzi od Boga. Wynika ono z chciwości, egoizmu, żądzy władzy i panowania. Wszystkie te wady pochodzą od szatana i są podsuwane światowym przywódcom, aby nakłonić ich do szkodzenia dzieciom Bożym.
Nie pozwólcie szatańskim mocom kontrolować swoich krajów.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby mieć siłę do przeciwstawienia się działaniom zmierzającym do zubożenia was, uzależniania i zdania na łaskę tych, którzy kontrolują wasze kraje. Rządzą oni poprzez światowe potęgi, w skład których wchodzą: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Unia Europejska, Chiny i Rosja.
Ja, wasz Jezus, pomogę wam uniknąć prześladowań, ale pamiętajcie, że modlitwa będzie waszą główną bronią.
Modlitwa może powstrzymać tych nikczemnych ludzi przed zdobyciem kontroli nad tym, co wam wolno jeść, pić, w co możecie się ubierać i czy wolno wam uczęszczać do Kościołów chrześcijańskich.
Walczcie w Moim Imieniu, a Ja przez cały czas będę stał przy was.
Wasz ukochany Jezus


23rd April 2012, 20:00 - More nations are joining together and more of God's children will be governed by one body.

My dearest beloved daughter, the time for the changes in how Governments, all over the world, rule their countries is about to take place.
More nations are joining together and more of God's children will be governed by one body.
It is time for you to keep your eyes wide open and listen to any changes in laws, which will impoverish you. Fight laws, which control your food supplies.
God, My Eternal Father, will punish those evil groups should they try to starve His children. This, My followers, is the time for the third Seal to be revealed.
Although it will not be opened for some time, I tell you this so that you can try to prepare your food by growing your own and keeping foodstuffs so that they will not perish.
In time, your food will be restricted, as well as access to drinking water.
This group, while weakening because of the power of your prayers, mean to starve and poison many innocent people in an attempt to deplete the world's population.
They will fight hard to bring this about.
While they continue to inflict horror on God's children, My Eternal Father will create ecological punishments and wipe out millions of these evil people from the face of the earth.
Your weather patterns will continue to change. In time this will affect the ability to trade, so that global powers will be halted in their wicked plans.
Through all of this crisis, you, My Army, must pray to God the Father to protect you from these people and so that they will open up their hardened hearts to the Truth of God's Mercy.
I tell you this so that you can prepare.
These events will not take place immediately and much of this plan can be averted and mitigated through your prayers and sacrifices.
Evil does not come from God. It arises from greed, love of self and a thirst for power and control. All of these weaknesses are spawned by Satan and placed before world leaders to tempt them, so that they can hurt God's children.
Don't let Satan's powers control your countries.
Pray, pray, pray that you have the strength to oppose measures designed to make you poor, dependent and at the mercy of those who control your countries. They rule under global powers consisting of the UK, USA, EU, China and Russia.
I, your Jesus, will help you avoid persecution, but remember prayer will be your main weapon.
Prayer can stop these wicked people from taking over your ability to eat, drink, cloth yourselves and attend Christian Churches. Fight in My Name and I will be stand next to you at all times.
Your beloved Jesus