Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.04.2012, 20:30 - Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka będą zabierani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, znowu muszę powiedzieć wszystkim dzieciom Bożym, aby nie czuli się zaniepokojeni lub przerażeni przyszłymi zdarzeniami.
Cała ludzkość wkrótce będzie świadkiem Mojego Miłosierdzia i wielu z tych, którzy będą żałować za swoje grzechy nie będzie się Mnie bać.
W zamian za to ich dusze zostaną wypełnione Moim Boskim Miłosierdziem. Moje Światło będzie promieniować przez ich ciała i będą się radować.
Czas na Nową Erę pokoju przynosi ogromną radość i zachwyt dla tych, którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń.
Każdy grzesznik z osobna jest zaproszony do życia życiem wiecznym i nie wolno mu odejść z powodu zdezorientowania.
Moja Era Pokoju będzie nową ziemią, gdzie dwanaście narodów będzie rządzić pod Moim Kierownictwem.
Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które dziś widzicie na ziemi jest niczym w porównaniu ze światem, który nastąpi.
Do tych, którzy martwią się lub boją o swoje rodziny lub o tych, których kochają, mówię - przyprowadźcie ich ze sobą do Mojego wspaniałego Nowego Raju.
Módlcie się za nich, abym dał im szczególne łaski, przez które otrzymają dar rozpoznania Mojej miłości.
Największym pragnieniem Mojego Ojca jest zobaczenie zdumienia, radości i miłości jaśniejącej poprzez każde z Jego drogich dzieci, gdy ukaże On Nowy Raj.
Będziecie zjednoczeni z bliskimi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zostaną wskrzeszeni z martwych.
Dlaczego nie wierzycie w taki dar? Gdy zaufacie Mojej obietnicy ponownego przyjścia w chwale, wtedy odczujecie pokój.
O jedno tylko proszę, o przygotowanie przez modlitwę. Kiedy się modlicie o łaski dla innych, wszystko będzie dobrze.
Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że tylko nieliczni nie rozpoznają Mojej Boskiej obietnicy zgromadzenia wszystkich dzieci Bożych i zabrania ich do domu, z dala od szponów szatana i jego demonów.
Prawda Mojego Królestwa będzie dostrzegalna nawet przez ateistów, którzy będą w szoku. Jednak ich niewiara w większości przypadków zamieni się w pokorną miłość i akceptację.
Podczas, gdy wiele trudnych okresów czasu przed wami, żaden z nich nie będzie tak ciężki, żeby nie można go było przezwyciężyć dzięki waszej miłości i oddaniu Mi, waszemu Jezusowi.
Proszę, nie pozwólcie, aby strach stanął na drodze w przyjmowaniu z radością daru Mojego Nowego Raju.
Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka będą zabierani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi.
Powinniście tylko troszczyć się o tych zatwardziałych grzeszników, którzy nie będą prosić Mnie o przebaczenie, którzy będą odrzucać Moją pomocną dłoń i nadal będą kroczyć swoimi nikczemnymi ścieżkami.
Oni potrzebują waszych modlitw.
Módlcie się gorąco o zbawienie ich dusz.
Wasz Ukochany Jezus


26th April 2012, 20:30 - Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering into the New Heaven and Earth.

My dearly beloved daughter, again, I must tell all of God's children not to feel worried or frightened of events to come. All of humanity will witness My Mercy soon and many, while remorseful for their sins, will not fear Me.
Instead their souls will be flooded with My Divine Love. My Light will radiate through their bodies and they will rejoice. The time for the New Era of Peace brings tremendous joy and excitement for those who acknowledge My Hand of Mercy. Every single sinner is invited to live eternal life and must not walk away because they are confused.
My Era of Peace will be a new earth where twelve nations will rule under My Guidance.
You will live in peace, love and harmony. The natural surroundings you see on the earth today will pale into insignificance when compared with the world which lies ahead.
For those worried or frightened for your family or loves ones - bring them with you to My wonderful New Paradise.
Pray for them and I will give them special graces so that they will be given the gift of recognising My love.
This is My Father's greatest wish, to see the wonder, joy and love shine through each of His precious children when he unveils the New Paradise.
You will be reunited with your loved ones who died in a state of grace and who will be resurrected from the dead.
Why would you not believe in such a gift? When you trust in My promise to come again then you will feel peace.
All I ask is that you prepare through prayer. When you pray for grace and for others all will be well.
My Mercy is so great that few will fail to recognise My Divine Promise to gather all of God's children and take them home and away from the vice-grip of Satan and his demon angels.
The truth of My Kingdom will be seen even by atheists who will be shocked. Yet, their disbelief will in most cases turn into humble love and acceptance.
While many difficult times lie ahead none will be so hard that you cannot overcome them, through your love and devotion to Me, your Jesus.
Please do not allow fear to get in the way of accepting, with joy, the gift of My New Paradise.
Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering into the New Heaven and Earth.
What should concern you are those hardened sinners who will not ask Me to forgive them, who will refuse My Hand and who will, instead, hold onto to their wicked ways.
They need your prayers.
Pray hard for the salvation of their souls. Your Beloved Jesus