Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.04.2012, 10:00 - Maryja Panna: Moje dziecko, ci, którzy kochają Mojego Syna, nie umrą

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci myśleć, że z powodu osamotnienia tego szczególnego powołania, nawrócenie nie postępuje.
Twoją misją, zatwierdzoną przez mojego Przedwiecznego Ojca, jest szerzenie prawdy o Powtórnym Przyjściu mojego Syna wśród wszystkich dzieci Bożych.
Ważne jest, aby tym dzieciom, które nie poświęcają czasu na oddawanie czci i na modlitwy do mojego Syna zostało powiedziane, co ma nadejść.
Wszystkie Boże dzieci mają być objęte wszystkimi waszymi modlitwami, gdyż On, mój Ojciec, kocha każdego.
Nawet ci, którzy mają zatwardziałe serca wobec mojego Ojca i nie chcą uznać mojego Syna, muszą otrzymać życie wieczne.
Kiedy nadejdzie dar Ostrzeżenia wielu grzeszników zostanie oświeconych i zwróci się do mojego Syna, błagając o Jego Miłosierdzie.
I dopiero od tego momentu ludzkość będzie chciała słuchać tych ważnych orędzi, które mój Syn przekazuje przez ciebie.
Gdy uświadomią sobie prawdę o tym, że czas na Jego Nowe Królowanie ma się rozpocząć, będą pochłaniać Jego Święte Słowo.
Wiele dzieci Bożych jest zdezorientowanych w sprawach dotyczących istnienia Nieba i ziemi. Wiele z nich jest zbyt przestraszonych, aby myśleć o życiu po śmierci.
Moje dziecko, ci którzy kochają mojego Syna, nie umrą.
Zamiast tego, zostaną zabrani do Nowej Ery Pokoju i Raju obiecanego przez mojego Ojca wszystkim Jego dzieciom.
Musicie się modlić, żeby te wszystkie błądzące i zagubione dusze odnalazły drogę powrotną do kochających ramion Mojego najdroższego Syna, inaczej bowiem nie będą one w stanie przejść przez bramy Nowego Raju.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


29th April 2012, 10:00 - Virgin Mary: My child there will be no death for those who love My Son.

My child you must never think that because of the loneliness of this special calling that conversion is not taking place. Your mission, sanctioned by My Eternal Father, is to spread the truth of My Son's Second Coming to all of God's children. It is important that those children who do not spend time in honour of and devotion to My Son are told what is to come.
All of God's children are to be included in all of your prayers for He, My Father, loves everyone.
Even those who have hardened their hearts towards My Father and do not want to acknowledge My Son must be given eternal life.
When the gift of The Warning takes place many sinners will be enlightened and will turn to My Son begging for His Mercy. Only then will humanity want to listen to the important messages given by My Son through you.
When they realise the truth that the time for His New Reign is to commence they will devour His Holy Word.
Many of God's children are confused about the existence of Heaven and earth. Many are too frightened to think of life after death.
My child there will be no death for those who love My Son.
Instead they will be taken into the New Era of Peace and the Paradise promised by My Father for all of His children.
You must pray that all of those wandering and lost souls find their way back into the loving arms of My precious Son or they will not be fit to enter the gates of the New Paradise
Your beloved Mother Mother of Salvation