Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.04.2012, 15:33 - Pierwsza tajemnica Księgi Prawdy ujawnia spisek przeciw Kościołowi przez Grupy Masońskie

Moja szczerze umiłowana córko, otrzymałaś dar, który wielu odrzuciłoby ze strachu.
Ze względu na dane tobie łaski oraz siłę i ogień Ducha Świętego, jesteś w pełni uzbrojona, aby głosić proroctwa obiecane światu tak dawno temu.
Proroctwo dane Danielowi, kiedy powiedziano mu, by zapieczętować Księgę Prawdy do końca czasów, gdy jej zawartość będzie ujawniona, ma się już wypełnić.
Objawienia podane także Janowi Ewangeliście, zostały przekazane jedynie w części, lecz niektóre tajemnice zostały przedstawione mu w Zwoju Siedmiu Pieczęci.
Nie dano mu prawa ujawniania zawartości. Zamiast tego, kazano położyć mu zwój i zjeść go, aby pieczęcie nie zostały złamane ani aby jego zawartość została ujawniona, aż do tej epoki. Połykanie zwojów było wskazówką daną ludzkości.
Gorzki smak prawdy powoduje strach.
Może też obrazić tych, którzy twierdzą, że znają wszystkie Boże plany względem ludzkości. Jednak prawda, potęga miłości, którą Bóg ma dla każdego człowieka na tej ziemi, jest słodka dla tych, którzy uznają prawdę.
Ta prawda, którą tylko Ja, Jezus Chrystus mogę ujawnić, a która jest zawarta w tajemnicach przekazanych Janowi Ewangeliście, jest słodka. Zostanie ona przyjęta z miłością przez tych, którzy podążają za Bożym nauczaniem.
Może to spowodować strach, ale Boża moc pokona wszelkie zło i wszystkie prześladowania, gdyż On może wszystko.
Pierwsza tajemnica tkwi w tym, że grupy masońskie powstałe w wiekach średnich sprzysięgły się przeciw Bogu i wszystkim Jego dziełom.
Oni są wierni złemu. Sam szatan jest ich bogiem i są oni dumni, że mogą oddawać mu hołd podczas czarnych mszy.
Natomiast Stolica Apostolska jest ostro atakowana przez tę grupę od 1967 roku.
Powoli przeniknęli oni Mój Kościół i to nie tylko w Watykanie, ale znajdują się również w jego niższych szeregach w każdym kraju.
Ich świadome skażenie Mojego Kościoła spowodowało diabelskie nikczemności zadane niewinnym ofiarom.
Ich miłość do pieniędzy i władzy jest niczym w porównaniu z obrzydliwym oddaniem, które okazują królowi kłamstwa, szatanowi. W tych grupach jest on otwarcie czczony w tajemnicy. Kapłani i inni święci słudzy w tym biskupi i kardynałowie, w pewnych kręgach popierają te grupy.
Złe czyny, w których uczestniczą są zbyt groźne, aby je wam ukazać, jednak musicie wiedzieć, że składają oni złemu ludzkie ofiary w kościołach ustanawianych do sprawowania Najświętszej Eucharystii Mszy Świętej.
Ta grupa starannie ukrywa swoje prawdziwe działania przed szczerymi i świętymi kapłanami, świętymi biskupami, świętymi kardynałami i innymi świętymi sługami, popełniając ohydne czyny.
Oni nienawidzą Boga z okrucieństwem, które mogłoby was zaszokować. Możliwości przyznane im przez szatana powodują, że ich niegodziwość, chciwość, żądza i dewiacje seksualne są mile widziane przez ich naśladowców we wszystkich krajach.
Pozdrawiają się oni tajnymi znakami mającymi na celu ujawnienie ich przynależności przed podobnymi sobie.
Jedno jest pewne. Ich nikczemne czyny dobiegną końca i, o ile nie zwrócą się do Mnie podczas Ostrzeżenia, zostanie im niewiele czasu, zanim zostaną wrzuceni do jeziora ognia, gdzie będą cierpieć straszliwe dręczenie przez całą wieczność.
Wywołują i podjudzają oni do odstępstwa, które istnieje na całym świecie.
Osiągnęli to poprzez przeniknięcie do Mojego Kościoła.
Wasz ukochany Jezus
Baranek Boży


29th April 2012, 15:33 - First Secret in Book of Truth reveals plot against the Church by Masonic Groups

My dearly beloved daughter, you have been given a gift, which many would reject out of fear.
Because of the graces afforded you, the strength given, and the fire of the Holy Spirit , you are fully armed to proclaim the prophecies promised to the world, so long ago
The prophecy given to Daniel, when he was told to seal up the Book of Truth, until the end times, when the contents would be revealed, has now come to be.
Revelations given also to John the Evangelist were given, only in part, but some secrets were shown to him in The Scroll of the Seven Seals.
He was not granted the authority to disclose the contents. Instead, he was instructed to put the scroll down and eat it, so that the Seals could not be broken, nor the contents revealed, until this era. By swallowing the scrolls, a clue was given to humanity.
Bitter to eat, the truth causes fear.
It can also offend those who profess to know all of God's plan for humanity. Yet the Truth, the powerful Love that God has, for every single person on this earth, is sweet for those who acknowledge the Truth.
The Truth is that only I, Jesus Christ, can reveal the secrets, given to John the Evangelist. The sweet Truth will be welcomed, with love, by those who follow God's Teachings.
It may cause fear, but God's Power will overcome all evil and all persecution, for He can do anything.
The first secret lies in the fact that God and all His Works have been plotted against, by Masonic groups, established in the Middle Ages.
Their allegiance is to the evil one. He, Satan, is their god and they are proud to pay homage to him, through black masses. Then, there is the Holy See, which has been under fierce attack by this group, since 1967.
Slowly, they have infiltrated My Church , not just within the Vatican, but within the ranks beyond, in every country. Their deliberate contamination of My Church has resulted in evil atrocities inflicted on innocent victims.
Their love of money and power is nothing compared with the sickening devotion they show to the king of lies, Satan, himself. He is openly worshipped in groups and in secret. Priests and other holy servants, including bishops and cardinals have aligned themselves, in certain quarters, with this group.
The evil acts they participate in are too serious to reveal to you, but know that they offer human sacrifices to the evil one, in churches set up to offer the Holy Eucharist of the Holy Mass.
This group, so careful to hide their true activities from those genuine and holy priests, holy bishops, holy cardinals and other sacred servants, commit vile acts.
They hate God with a ferocity that would shock you. The powers given to them, by Satan, has meant that their wickedness, greed, lust and sexual deviations, are welcomed by their followers, in all countries.
They greet each other with private signals, designed to show allegiance to each other.
One thing is certain. Their wicked acts will come to an end and, unless they turn to Me, during The Warning, they will have little time left before they are cast into the lakes of fire, where they will suffer a terrible persecution, for eternity.
They have created and stirred up the apostasy, that exists all over the world.
They achieved this by infiltrating My Church. Your beloved Jesus
Lamb of God