Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.05.2012, 10:00 - Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromne posłannictwo

Moja najdroższa córko, wiele dzieci Bożych sądzi, że Mój Ojciec okazuje względy tym, którzy prowadzą święte życie.
Prawda jest taka, że te dusze, święte i pobożne, jakimi rzeczywiście są, muszą działać na rzecz zbawienia innych dusz.
Inne dusze to te, które są zwykłymi mężczyznami, kobietami i dziećmi, którzy wiodą zapracowane życie, mając niewiele czasu na modlitwę.
Wielu się nie modli ani nie rozmawia ze Mną. Niektórzy nie wierzą w Boga. Niektórzy wierzą. Wiele z tych dusz prowadzi dobre życie.
Traktują innych ludzi z miłością i dobrocią serca. Przedkładają potrzeby innych nad swoje. Składają ofiary na cele charytatywne. Kochają się wzajemnie. Ale nie chodzą do Kościoła, nie przyjmują sakramentów lub nie przyjmują do wiadomości, że Ja, Jezus Chrystus, istnieję.
Moglibyście więc pomyśleć, że są oni straconymi duszami. Ale w rzeczywistości nie są.
Są dziećmi Boga, a Jego światło świeci przez nie. Nie są skazane na zagładę. Są kochane.
Wtedy, gdy będzie im przedstawiony dowód Mojego istnienia, natychmiast mnie przyjmą.
Tylko te dusze, które są świadome swoich win wobec Mojego Ojca i które dalej delektują się rozkoszą przewrotnych i złych grzechów, są stracone.
Ci, którzy nie mogą żyć bez popełnienia grzechu śmiertelnego i których dusze są tak mroczne, gdyż są opętane przez szatana, muszą uciec od tej strasznej ciemności, nie będą jednak wystarczająco silni, aby to zrobić.
Stwierdzą, że szukanie Mojej pomocy jest praktycznie niemożliwe. Oni mogą być zbawieni tylko dzięki modlitwom Moich świętych i pobożnych wyznawców.
Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromne posłannictwo równe temu, choć bardziej naglące, które było dane Moim apostołom, kiedy wstępowałem do Nieba.
Waszą rolą, Moi uczniowie, jest przygotowanie tych dusz do Mojego Nowego Raju poprzez modlitwę. Modlitwy mogą je nawrócić.
Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że będę wybaczać takim grzesznikom dzięki hojności innych Moich wiernych sług, przez ich cierpienia i modlitwy.
Nigdy nie zapominajcie o mocy waszych modlitw. Ta moc jest darem dla was, dzięki której będziecie mogli ocalić dusze waszych braci i sióstr.
Zapamiętajcie, że Mój Przedwieczny Ojciec kocha wszystkich grzeszników. Z powodu każdego mrocznego i zagubionego grzesznika, ocalonego od ognia piekielnego powstaje wielka radość i płyną łzy szczęścia.
Wasz ukochany Jezus


6th May 2012, 10:00 - My modern day disciples are being given an enormous mission

My dearest daughter many of God's children believe that those who lead holy lives are those favoured by My Father.
The truth is that these souls, holy and devout as they are, must work towards the salvation of other souls.
The other souls are those ordinary men, women and children who lead busy lives with little time spent in prayer.
Many do not pray or communicate with Me. Some do not believe in God. Some do. Many of these souls lead good lives.
They treat other people with love and kindness of heart. They put others needs before their own. They give to charity. They love one another. But they do not go to Church, receive the Sacraments or accept that I, Jesus Christ, exist.
You would think, therefore, that they are lost souls. In truth they are not.
They are God's children and His Light shines through them. They are not doomed. They are loved.
In time, when they are shown the proof of My existence, they will immediately embrace Me.
It is only those souls who are aware of their grievances against My Father and who savour the delights of wicked and evil sins, who are lost.
Those who cannot live without committing mortal sin and whose souls are so blackened because they are possessed by Satan who need to escape from this terrible darkness, they will not be strong enough to do this.
They will find it almost impossible to seek My help. They can only be saved through the prayers of holy and devout followers of Mine.
My modern day disciples are being given an enormous mission equal to that, but more urgent than that given to My apostles when I ascended into Heaven.
Your role, My followers, is to prepare these souls for My New Paradise through your prayers. Prayers can convert them.
My Mercy is so great that I will forgive such sinners through the generousity of My other loyal servants, through their suffering and prayers.
Never forget the power of your prayers. This power is a gift to you so that you can save the souls of your brothers and sisters.
Remember My Eternal Father loves all sinners. But great rejoicing takes place, and tears of joy wept, for every blackened and lost sinner who is saved from the fires of Hell.
Your beloved Jesus