Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.05.2012, 19:30 - Sekty działające w ukryciu nad obaleniem Stolicy Apostolskiej prześladują Mnie i zadają dotkliwy ból

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę błagać Moich wyznawców, by złagodzili Moje cierpienie.
Sekty działające w ukryciu nad obaleniem Stolicy Apostolskiej prześladują Mnie i zadają dotkliwy ból.
Jak mocno Mnie ranią.
Oszustwo i okrucieństwo ich spisku przeciwko Mnie jest trudne do zniesienia.
Drżę, gdy widzę bezwzględną nienawiść do Mnie, którą noszą w swoich sercach.
Szatan ukradł ich dusze, umysły, duchy i ciała. Nadal są dziećmi Bożymi, ale nie chcą mieć nic wspólnego z Moim Ojcem.
Ich plany realizują się teraz na waszych oczach, a także na oczach Moich wyświęconych sług, a jednak oni tego nie widzą.
Te nikczemne sposoby za pomocą których kontrolują mój Kościół i udaje im się to ukryć, łamią Mi serce.
Zrobię wszystko, aby ich powstrzymać, choć ich dusze są tak sczerniałe.
Twoje cierpienie, Moja córko, będzie służyć ratowaniu tych dusz, w których może się jeszcze tlić iskra miłości i które odpowiedzą na Moje wezwanie.
Wzywam was, działających jako poświęcona armia, do modlitwy za te dusze z małą miłością do Boga w swoich sercach.
Jest jeszcze światło, Boskie Światło Mojego Ojca, obecne w ich duszach. Tylko modlitwa i cierpienie może im pomóc.
Nie pokonają i nie mogą pokonać Mojego Kościoła, bo Ja jestem Kościołem.
Wy, Moi wyznawcy jesteście Kościołem. Nie mogą walczyć z tymi, którzy są w Światłości, gdyż by oślepli.
W odpowiednim czasie zdadzą sobie sprawę, że zostały im tylko chwile, by dokonać ostatecznego wyboru.
Módlcie się, aby przyjęli Dłoń Mojego Miłosierdzia, zamiast pozwolić się wciągnąć do jeziora ognia na wieczność.
Z powodu tych dusz, które zbezcześciły Mój Kościół, przeżywam Biczowanie przy Słupie w każdej sekundzie dnia.
Nigdy nie spocznę, chyba, że będę mógł je zbawić.
Pomóżcie mi. Wzywam wszystkich Moich wyznawców do modlitwy za takich grzeszników.
Wasz ukochany Jezus


6th May 2012, 19:30 - Pain and persecution inflicted upon Me by those sects who work in secret to topple the Holy See is severe

My dearly beloved daughter I come to beg My followers to ease My suffering.
The pain and persecution inflicted upon Me by those sects who work in secret to topple the Holy See is severe.
How they hurt Me so.
The deceit and cruelty of their plot against Me is hard to bear.
I tremble when I see the absolute hatred that they hold in their hearts for Me.
Satan has stolen their souls, their minds, their spirits and their bodies. They are still God's children but they do not want anything to do with My Father.
Their plans are now taking place before your eyes including the eyes of My sacred servants yet they cannot see this. The wicked ways in which they hide and yet manage to control My Church breaks My heart.
I will do anything to get them to stop but their souls are so black.
Your suffering, My daughter, will be used to help salvage the souls of those who may still have a spark of love within and who will respond to My Call.
I urge you to pray for those souls, working as a dedicated army with little love in their hearts for God.
There is still a light, the Divine Light of My Father, present in their souls. Only prayer and suffering can help them.
They will not and cannot defeat My Church for I am the Church.
You My followers are the Church. They cannot fight those in the Light for it would blind them.
In time they will realise they have but seconds to make the final choice.
Pray that they will accept the Hand of My Mercy instead of allowing themselves to be sucked into the lake of fire for eternity. It is because of these souls who defile My Church that I relive the scourging at the Pillar every second of the day.
I will never rest unless I can save them.
Help Me. I urge all of My followers to pray for such sinners. Your beloved Jesus