Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.05.2012, 19:00 - Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha wywoła nienawiść wszędzie tam, gdzie Moje Święte Słowo jest słyszalne

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę dziś wieczorem powiedzieć, że wielki znak Mojej Miłości i Miłosierdzia będzie teraz ujawniał się w sercach wierzących na całym świecie.
Będą w pewien sposób odczuwać Moją obecność w swoich sercach nie potrafiąc tego wyjaśnić i zjednoczą swoje serca z Moim.
Ten dar uczyni ich silnymi w Mojej wierze i codziennie będą odczuwać głód Mojej obecności.
Wzywam wszystkie dzieci Boże, które czują płomienie Mojej Miłości ogarniające ich dusze, aby przyjmowały Moje Ciało i Krew w Eucharystii tak często, jak tylko mogą.
Wy, Moi ukochani uczniowie będziecie potrzebowali daru Mojego Ciała, abyście dzięki Najświętszej Eucharystii mieli siłę.
Dlatego będziecie potrzebowali każdą odrobinę siły, gdyż jesteście świadkami rozpadu Mojego Świętego i Apostolskiego Kościoła katolickiego.
Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.
Będą opracowywane tłumaczenia przedstawiające ten najbardziej Święty Dar jako zwykły gest na pamiątkę Mojego Ukrzyżowania.
Bardzo szybko Moja Rzeczywista Obecność zostanie unieważniona, jako część nowego współczesnego Kościoła katolickiego, który obejmie Kościoły innych religii.
Gdy to nastąpi, miłość i nabożeństwo do Trójcy Świętej będzie słabnąć i zanikać.
Zamiast tego fałszywi bogowie zajmą to miejsce. Choć będzie to trudne, musicie pamiętać, że nigdy nie utracę Mojego Kościoła na ziemi.
Jestem wierny Kościołowi założonemu przez Mnie, zanim wstąpiłem do nieba.
Kościół założony na skale przez Mojego ukochanego Piotra nie może umrzeć i nigdy nie umrze.
Gdyż Ja będę prowadził Mój Kościół teraz, w czasach ostatecznych i odnowią się proroctwa zapowiedziane dawno temu.
Moje Ewangelie będą głoszone przez Moją Resztę Kościoła w każdym zakątku Ziemi.
Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha wywoła nienawiść wszędzie tam, gdzie Moje Święte Słowo jest słyszalne.
Duch Święty rozpali wiarę Reszty Mojego Kościoła, która nigdy nie porzuci głoszenia prawdy Ewangelii, aż do ostatniego tchnienia.
Idźcie teraz i przygotujcie się Moja Reszto Kościoła wykonując Moje wskazania.
Zawsze Mi ufajcie, bowiem wszystko będzie dobrze.
Wasz ukochany Jezus


8th May 2012, 19:00 - My Remnant Church inspired by the Prophet Enoch will create hatred everywhere My Holy Word is heard.

My dearly beloved daughter I come this evening to tell you that a great token of My Love and Mercy will now manifest within the hearts of believers everywhere.
They will feel My Presence within their hearts in a way they will not be able to explain and they will unite their hearts with Mine.
This gift will make them strong in My Faith and they will hunger for My Presence daily.
I urge all of God's children, who feel the flames of My Love engulf their souls, to receive My Body and My Blood in the Holy Eucharist as often as they can.
You, My beloved disciples will need the gift of My Body through the Holy Eucharist to give you strength.
For you will need every ounce of strength, as you witness the falling apart of My Holy and Apostolic Catholic Church. My Holy Eucharist will be desecrated as I foretold some time ago.
Excuses will be made to render this most Holy Gift as simply a gesture in remembrance of My Crucifixion.
Very soon My Real Presence will be denounced as part of a new modern Catholic Church which will include other religious Churches.
Once this happens, the love and devotion to the Holy Trinity will dwindle and fall away.
Instead false gods will take its place. While this will be difficult you must remember I will never forfeit My Church on earth. My allegiance is to the Church founded by Me before I ascended into Heaven.
The Church upon the rock founded by My beloved Peter cannot and will never die.
For I will lead My Church now in the end times and will renew the prophecies foretold long ago. My Gospels will be preached by My Remnant Church in every corner of the Earth.
My Remnant Church will be inspired by the Prophet Enoch and this will create hatred everywhere My Holy Word is heard.
The Holy Spirit will ignite the faith of My Remnant Church who will never give up proclaiming the truth of the Gospels till its dying breath.
Go now and prepare My Remnant Church by following My instructions. Trust in Me always for all will be well.
Your beloved Jesus