Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.05.2012, 21:00 - Już słabnie działalność grup masońskich w waszym świecie

Moja szczerze umiłowana córko, coraz więcej tych, którzy znają Moje Nauczanie w końcu akceptują fakt, że to Ja kontaktuję się teraz ze światem za pośrednictwem tych orędzi przekazywanych Tobie.
Moc Ducha Świętego obudzi tych umarłych dla miłości do Mojego Ojca, aby rozkoszować się Słowem Jego ukochanego Syna.
Ja, Jezus Chrystus, chcę dać wam wsparcie w cierpieniu i próbach, które może teraz doświadczacie.
Cierpienie to nie potrwa długo.
Moja miłość do was jest tak silna, a Miłosierdzie Moje tak wielkie, że nie pozwolę wam cierpieć udręk zadawanych wam przez tych, którzy chcą kontrolować wasze kraje.
Już dzieła grup masońskich w waszym świecie słabną.
Wasze modlitwy osłabiły ich złe działania i sprawiły, ze są nieskuteczne.
Będą starali się zniszczyć waszą wiarę, ale ty Reszto Mojego Kościoła, będziesz podtrzymywać płomień prawdy.
Jeśli Mi zaufacie, nie macie się czego obawiać.
Tylko ufając Mnie, waszemu Jezusowi, możecie odczuwać spokój.
Proszę, trzymajcie się blisko Mojego Najświętszego Serca i nie pozwólcie, aby strach zniszczył wasze życie.
Jak tylko mnie pokochacie i zaczniecie żyć tak jak tego oczekuję, wówczas musicie przeżywać swoje życie w miłości, modlitwie i zadowoleniu.
Kiedy cierpicie, ofiarujcie Mi to i idźcie dalej.
Nie dopuszczajcie niczego, co odwróciłoby wasze serca ode Mnie.
Trzymajcie się blisko Mnie, a będę was chronił, kierował wami i zaprowadzę was w bezpieczne miejsce.
Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel ludzkości


9th May 2012, 21:00 - Already the work of the masonic groups in your world is weakening

.
My dearly beloved daughter more and more of those who know My Teachings are finally accepting that I am now communicating with the world through these messages given to you.
The power of the Holy Spirit will awaken those dead in the love for My Father to savour the Word of His Beloved Son. I, Jesus Christ, wish to give you encouragement in the suffering and trials which you may be experiencing.
This suffering will not last long.
My Love for you is so strong and My Mercy so great that I will not allow you to suffer the torments inflicted on you by those who wish to control your nations.
Already the work of the masonic groups in your world is weakening.
Your prayers have mitigated their evil deeds and rendered them to be ineffective.
They will try to destroy your faith but you, My Remnant Church, will keep the flame of truth alight. You must not fear if you trust in Me.
Only by trusting in Me, your Jesus, can you feel at peace.
Please keep close to My Sacred Heart and do not allow fear to destroy your lives.
Once you love Me and live life as you know I expect you to then, you must live your lives in love, prayer and contentment.
When you suffer offer this up to Me and move on.
Do not allow anything to turn your heart away from Me.
Keep close to Me and I will protect you, guide you and lead you to safety. Your beloved Jesus
Saviour of Mankind