Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.05.2012, 15:45 - Maryja Panna: Płaczę łzami smutku za księży w Kościele katolickim, którzy w tym czasie strasznie cierpią

Moje dziecko, mój Syn Jezus Chrystus przygotowuje się teraz, by uratować jak najwięcej dzieci Bożych przed Ostrzeżeniem. Ponieważ po Ostrzeżeniu, pozostanie niewiele czasu do Chwalebnego powrotu mojego Syna.
Płaczę łzami smutku za księży w Kościele katolickim, którzy w tym czasie strasznie cierpią.
Ci czyści, zagubieni i błądzący słudzy są uwięzieni w środku rozłamu, z którym nie potrafią sobie poradzić.
Ze względu na grzechy innych, cierpią udręki widząc, że wierność mojemu ukochanemu Synowi jest odrzucona.
Te nikczemne podziały, wywołane przez grupy masońskie, są zamierzone. Grzechy tych, którzy odpowiadają za przestępstwa wyrządzone niewinnym duszom są wykorzystywane jako pretekst do zmiany przepisów dotyczących Kościoła.
Wielu jest wprowadzanych w błąd poprzez fałszywe poczucie wierności wobec dzieci Bożych.
Jak cierpię, gdy widzę mury Kościoła katolickiego rozbieranego cegła po cegle, by zrobić miejsce nowemu Kościołowi.
Nowy Kościół, który wkrótce powstanie nie będzie możliwy do zaakceptowania przez mojego Syna.
Z tego powodu będzie zniesiona obecność Najświętszej Eucharystii i mój Syn będzie cierpiał ból ukrzyżowania po raz kolejny.
Ofiara, którą uczynił, aby ofiarować światu ten dar, zostanie wkrótce zignorowana i odrzucona.
Niestety, nowy Kościół nie powie dzieciom Bożym, że w Eucharystii jest prawdziwa obecność Jezusa, mojego Syna.
Stworzą nową interpretację Eucharystii, ale nie uda się sprowadzić obecności mojego Syna. Pokarm życia umrze.
Dzieci Boże nie będą karmione prawdziwym Ciałem i Krwią mojego Syna.
Ich dusze staną się jałowe, pozbawione obecności mojego Syna i łask, którymi obdarza On tych, którzy Go przyjęli.
Na księżach spoczywa obowiązek obrony Świętej Eucharystii. Muszą być silni i nigdy nie mogą osłabiać tego cennego i Świętego Daru.
Mój Syn kocha Kościół katolicki i wie, jak on teraz cierpi. On odczuwa jego ból.
Moje Niepokalane Serce jest rozdarte w bólu na pół widząc, jak ta Święta Świątynia jest z premedytacją niszczona.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Ojca w Imię Jego Umiłowanego Syna, aby okazał miłosierdzie tym w Stolicy Apostolskiej, którzy chcą podzielić Kościół i rozproszyć dzieci Boże w otchłań osamotnienia.
Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (53), aby modlić się za Kościół katolicki.
Modlitwa Krucjaty (53) Modlitwa za Kościół katolicki
O Boże Ojcze,
w imię Umiłowanego Syna Twojego,
błagam Cię, daj siłę i potrzebne łaski,
by pomóc kapłanom przeciwstawić się prześladowaniom, których doświadczają
Pomóż im trzymać się prawdy Nauczania
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i by nigdy nie odstąpili, nie osłabli ani nie poddali się kłamstwom
dotyczącym Istnienia Świętej Eucharystii. Amen.
Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi
Matka Zbawienia


10th May 2012, 15:45 - Virgin Mary: I weep tears of sadness for priests within the Catholic Church who suffer terribly at this time

My child, My Son Jesus Christ prepares now to save as many of God's children as possible before The Warning. For, after The Warning, not much time will remain before the Glorious return of my Son.
I weep tears of sadness for priests within the Catholic Church who suffer terribly at this time.
These pure, lost and wandering servants are caught in the middle of disruption from which they cannot untangle. Because of the sins of others they suffer the torment of seeing allegiance to my beloved Son being thrown to one side.
Those wicked divisions, caused by masonic groups, are deliberate. The sins of those guilty of offenses inflicted on innocent souls are being used, as an excuse, to change laws governing the Church.
Many are being misled out of a false sense of loyalty to God's children.
How I suffer when I see the walls of the Catholic Church being taken apart brick by brick to make way for a new Church.
The new Church, which will emerge soon, will not be acceptable to my Son.
Instead it will abolish the presence of the Holy Eucharist and my Son will suffer the pain of His Crucifixion once again.
The Sacrifice He made, to present the world with this Gift, will be ignored and rejected soon.
Instead, they, the new Church, will not tell God's children that The Eucharist is the true Presence of Jesus, my Son.
They will create a new interpretation of the Holy Eucharist and will fail to call down the Presence of my Son. The food of life will die.
God's children will not be nourished with the real Body and Blood of my Son.
Their souls will become barren, empty of the Presence of my Son and the graces He bestows on those who receive Him.
There is a duty on the part of priests to defend the Holy Eucharist. They must be strong and never dilute this precious and Holy Gift.
My Son loves the Catholic Church and knows how it suffers right now. He feels its pain.
My Immaculate Heart is torn in two, in pain, to witness this Sacred Temple being deliberately destroyed.
Pray, pray, pray to The Father in the Name of His Beloved Son to show mercy on those within the Holy See who want to divide the Church and scatter God's children into an abyss of desolation.
Please recite this Crusade Prayer (53) to pray for the Catholic Church
Crusade Prayer (53) Prayer for the Catholic Church Oh God the Father
In the name of Your Beloved Son
I beg you to give strength and the graces needed
To help priests withstand the persecution they endure
Help them to adhere to the truth of the Teachings
Of Your Son, Jesus Christ, and to never waive, weaken or submit To untruths about the existence of The Holy Eucharist. Amen
Your loving Mother, Queen of the Earth
Mother of Salvation