Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.05.2012, 20:38 - Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

Moja szczerze umiłowana córko, przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane.
Wiele osób na świecie może być teraz zbawionych i tak się stanie dzięki modlitwom Moich Ukochanych wyznawców i wybranych dusz.
Nie byłoby ich tak dużo gdyby nie ofiary tych, którzy są blisko Mnie.
Pragnę wziąć was wszystkich do Nowej Ery Pokoju i Nowego Raju na ziemi.
Gdyby tylko te oporne dusze, które odrzucają Moje Wołanie Miłosierdzia i które muszą odkupić swoje grzechy w Moich oczach zechciały słuchać.
Wielu wierzących są to ludzie letni i nie są zdolni, by wejść do Mojego Nowego Królestwa. Ich zamknięte i zatwardziałe serca odrzucają Mnie teraz, gdy mówię.
Służą Mi tylko wargami w Kościołach, ale twierdzą, że idą za Mną.
Teraz kiedy wychodzę naprzeciw i wyciągam Moją Dłoń Miłosierdzia, by wziąć ich za rękę, oni Mnie odpychają.
Z taką podejrzliwością, brakiem prawdziwego zrozumienia do sposobu w jaki Ja nawiązuję z nieba kontakt ze światem podchodzą oni do wiary w Moją Boskość.
Niestety, oni nie przyjmują do wiadomości tego, że Ja mam władzę, aby mówić do świata za pomocą Boskich Objawień.
Tracą okazję pochwycenia dodatkowych łask, które pragnę dać im w celu przyprowadzenia ich do Mojego Najświętszego Serca.
To trochę tak jak z wsią cierpiącą głód z powodu braku jedzenia, która stopniowo zagładza się.
A przecież Ja stoję obok nich i mogę dać im pokarm i żywność, aby zachować ich na życie wieczne. Ale oni nie potrafią Mnie zobaczyć.
Wielu nie chce Mnie widzieć, bo wątpią, że Ja mogę teraz do nich mówić.
Jeśli chodzi o tych, którzy nie mają wiary ani zainteresowania światem innym niż ten, w którym żyją, wy, Moi wyznawcy, musicie Mi pomóc ich ocalić i przygarnąć.
Wkrótce zrozumieją, że mają dusze. Będzie to wówczas, gdy poproszę was wszystkich, abyście głosili Moje Słowo, aby cała ludzkość mogła żyć w Moim Nowym Raju.
Proszę, głoście Moją naukę, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje Ostrzeżenia do wszystkich dusz, a zwłaszcza tych, które nie wierzą, nie są przekonani lub nie wiedzą o Mojej Obietnicy powrotu, by sądzić żywych i umarłych.
Oni nie mają wiele czasu, więc wzywam was do modlitwy za ich dusze.
Wasz Jezus


11th May 2012, 20:38 - Preparations are very much underway for My Second Coming.

My dearly beloved daughter preparations are very much underway for My Second Coming.
Many people in the world can and will be saved now because of the prayers of My Beloved followers and chosen souls . So many more than would have been, were it not for the sacrifices of those close to Me.
I yearn to take all of you into the New Era of Peace, the New Paradise on earth.
If only those stubborn souls, who refuse My Call of Mercy and who need to redeem themselves in My Eyes, would listen.
Many believers are lukewarm and are not fit to enter My New Kingdom. Their closed and hardened hearts reject Me now as I speak.
They pay lip service to me in the Churches, yet claim to follow Me.
Now that I reach out and stretch My Hand of Mercy, to take their hand in Mine, they push Me away.
So suspicious, so lacking in true understanding as to how I communicate to the world from Heaven, they claim to believe in My Divinity.
Yet they fail to accept that I have the power to speak to the world through Divine Revelations.
They are missing the chance to grasp the extra graces I desire to give them in order to bring them to My Sacred Heart.
It is a little like a village suffering in a famine with nothing to eat while they slowly starve.
Yet I stand next to them and can offer them all the nourishment and food to sustain them for Eternal Life. But they cannot see Me.
Many do not want to see Me for they doubt that I could be speaking with them now.
For those in the world who have no belief or interest in a world outside of this one you, My followers, must help Me to save them, to cover them.
Soon they will understand that they have a soul. It will be then that I ask all of you to proclaim My Word so that all of humanity can live in My New Paradise.
Please spread My Word, My Prayers, My Messages and My Warnings to all souls especially those who have no faith, belief or knowledge about My Promise to return to judge the living and the dead.
They don't have much time so I urge you to pray for their souls. Your Jesus