Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.05.2012, 16:00 - Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i niczego więcej nie będziecie pragnęli

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas, aby zrozumieć, że Moje orędzia nie są po to, by wywoływać strach.
Mają one przynieść miłość. Są również po to, aby powiedzieć tym, którzy grzeszą lub popełniają wykroczenia, że muszą odkupić swoje grzechy w Moich Oczach, bo inaczej będą utraceni dla Mnie na zawsze.
Jak mógłbym nie powiedzieć ludzkości prawdy?
Zdaję sobie sprawę, że ty, Moja córko od czasu do czasu odczuwasz ciężar, jako odbiorca tych Boskich orędzi. Nigdy nie możesz pozwolić, aby strach wniknął do twojego serca, bo nie pochodzi on ode Mnie.
Czyż ci nie mówiłem ci, że tych wszystkich, którzy Mnie kochają czeka wspaniała Nowa Era Pokoju?
Czego tu się bać?
Czy martwisz się o swoją przyszłość, rodzinę lub to, że nie wiesz co cię czeka? Jeśli tak, to musisz wiedzieć o tym.
Kocham was wszystkich. Pragnę, żeby wszystkie dzieci Boże połączyły się w jedną Świętą Rodzinę w miłości.
Dlatego teraz, zawczasu, nawiązuję z wami kontakt, aby was wszystkich przyciągnąć bliżej Siebie.
Aby być pewnym, że wszyscy zmienicie się i otworzycie wasze serca na miłość, jaką mam dla każdej duszy na tej ziemi, muszę ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwami, które stoją przed nimi.
Gdybym nie kochał was tak bardzo, nie ostrzegałbym was.
Moja Miłość jest tak potężna, że nie jest znana żadnej istocie ludzkiej, bo nikt z was nie mógłby pomieścić w sobie takiej miłości, jaką mam dla was.
Moja Miłość sprawia, że nie chcę, aby dzieci Boże cierpiały.
Zabiorę was wszystkich, którzy zobaczycie Prawdę po Ostrzeżeniu i pokażę wam Swoją Miłość.
Wy i wszyscy ci, którzy należą do Mnie umysłem, ciałem i duszą otrzymają doskonały dar, który przekracza wasze pojęcie.
Nowy Raj czeka na was, a ziemia, za którą wydaje się wam, że będziecie tęsknić, będzie niczym, gdy zobaczycie Królestwo, które zostało przygotowane.
Moje dzieci, doprawdy, jest na co czekać. Strach jest tu niepotrzebny.
Zamiast tego rozważajcie, że będziecie mieli życie wieczne.
Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i niczego więcej nie będziecie pragnęli.
Kolory, zapachy, miłość, którą będziecie odczuwać do wszystkich wokół siebie, pokój w waszych rodzinach, brak strachu, wasze dusze pełne miłości Boga i wasze doskonałe ciała - jak możecie nie pragnąć Mojego Królestwa?
Moje Królestwo będzie waszym nowym domem, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno i zmarli, którzy przyjęli Mnie jako swojego Zbawiciela, zostaną wskrzeszeni, by przyłączyć się do swoich rodzin, swoich braci i sióstr w miłości i szczęściu.
Ulga jaką odczujecie, kiedy nie będzie już świata grzechu, w którym teraz żyjecie, przyniesie radość, spokój i zadowolenie.
Nigdy już nie będzie zmartwień, lęków, niepokojów i grzechu.
Nadal będziecie mieli wolną wolę, ale będzie ona inna. Będziecie żyli w pełnej jedności ze Mną, zgodnie z Świętą Boską Wolą Mojego Ojca. On cierpliwie czeka na tę chwilę.
Ja cierpliwie przygotowuję wszystkie dzieci Boże, aby ani jedna dusza nie została stracona.
Zatem, moja najdroższa córko, nie bój się.
Cierpienie nie potrwa długo. W jego miejsce będzie dom, do którego należy każde dziecko Boga.
To jest moja obietnica dla was wszystkich. Nie bądźcie smutni, przestraszeni lub zmartwieni, bo to jest zupełnie niepotrzebne.
Wystarczy nauczyć się Mnie bardziej kochać. Im więcej będziecie Mnie kochać, tym bardziej będziecie Mi ufać.
Tylko wtedy strach was opuści.
Tylko wtedy będziecie prawdziwie wolni.
Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie tego, zwłaszcza, gdy martwicie się o przyszłość.
Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


13th May 2012, 16:00 - My New Kingdom: You will be lavished with great abundance and will want for nothing

My dearly beloved daughter it is time to understand that My messages are not to bring fear.
They are to bring love. They are also being used to tell those who commit sin or wrongdoing that they must redeem themselves in My Eyes, or be lost to Me forever.
How could I not tell humanity the Truth?
I realise that you, My daughter, feel a burden from time to time as the recipient of these Divine Messages. You must never allow fear to enter your heart for it does not come from Me.
Have I not told you that there is a wonderful New Era of Peace ahead for all those who love Me? What is there to fear?
Is it worry over your future, your family or not knowing what lies ahead? If so then you must know this.
I love you all. I want all of God's children to unite as one Holy Family, together in love.
This is why I am communicating now, in plenty of time, to draw you all closer to Me.
To ensure that you will all turn and open your hearts to the love that I have for every single soul on this earth, I must warn humanity of the dangers they face.
If I did not love you, as I do, I would not warn you.
My Love is so powerful that it is a love unknown to any human being, for not one of you could have the capacity to feel the Love that I hold for you.
My Love means that I do not want God's children to suffer.
I will take all of you, who will see the Truth after The Warning, and show you the Love I have.
You and all of those who belong to Me in mind, body and soul will be given the most exquisite gift, beyond your comprehension.
The New Paradise awaits you and the earth, that you may think you will pine for, will mean nothing when you see the Kingdom that has been prepared.
My children, there is much to look forward to. Fear is unnecessary. Instead consider that you will be given eternal life.
You will be lavished with great abundance and will want for nothing.
The colours, the scents, the love you will feel for all those around you, the peace within your families, lack of fear, your souls full of the love of God and your perfect bodies - how could you not desire My Kingdom?
My Kingdom will become your new home when Heaven and earth will merge as one and the dead, who accepted Me as their Saviour, will be resurrected to join with their families, their brothers and sisters in love and happiness.
The relief you will feel when the world of sin, in which you live now, is no longer there will bring joy, calm and contentment.
No more worries, fears, anxieties or sin.
You will still have free will but it will be different. You will be living in complete union with Me, according to the Holy Divine Will of My Father. He has waited patiently for this moment.
I am patiently preparing all of God's children so that not one soul is lost. So, My dearest daughter, fear not.
Suffering will not last long. In its place will be the home to which each child of God belongs.
That is My promise to all of you. Do not feel sad, frightened or worried for it is completely unnecessary.
Just learn to love Me more. The more you love Me the more you will trust in Me. Only then will fear leave you.
Only then will you truly be free.
I love all of you. Never forget this, especially when you may be worried about the future. Your Beloved Saviour
Jesus Christ