Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa

Moja szczerze umiłowana córko, muszę poinformować cię, że trzecia wojna światowa wkrótce ukaże się światu.
Jak widzisz, dziś rano, płyną Moje łzy.*
Druga Pieczęć wkrótce zostanie złamana, jak przepowiedział Jan Ewangelista w Księdze Apokalipsy.
Rozpocznie się ona w Europie.
Przyczyną będzie Wasz system bankowy, a Niemcy po raz kolejny wezmą udział w tej tragedii, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach.
Kiedy się rozpocznie, ocalenie gospodarki upadnie, a katastrofa dotknie Grecję z dużymi konsekwencjami we Francji.
Bliski Wschód będzie również zaangażowany z Izraelem i Iranem w wojnę, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu.
Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby straszyć, ale wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie.
Z powodu wojny i braku pieniędzy, dużo zbiorów zostanie utraconych, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci oznaczającej głód.
Dlatego teraz wzywam wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i trwałą żywnością do wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby hodować swoje uprawy, jeśli to możliwe.
Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.
Efektem tej wojny będzie wciągnięcie Mojego Kościoła na ziemi do jednego światowego kościoła, w imię ujednolicenia.
To ujednolicenie czyli fałszywy pokój, staną się rzeczywistością, która nastąpi po ujawnieniu się antychrysta w celu wprowadzenia fałszywego pokoju i tak zwanego zakończenia wojny.
Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się w sprawy świata.
Będą one stanowić zagrożenie dla "Bestii z Dziesięcioma Rogami" - Europy i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm.
"Czerwony smok" - Chiny, już zdobywają silną pozycję w świecie ze względu na ich kontrolę światowych finansów.
"Czerwony smok" i "Niedźwiedź", którym jest Rosja, nie kochają Boga.
Są one kierowane przez antychrysta, który pochodzi ze Wschodu i ukrywa się za zamkniętymi drzwiami.
Kiedy te proroctwa zaczną się spełniać, cały świat uwierzy w te orędzia. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.
Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, gdyż pomoże ona osłabić wpływ tych wydarzeń.
Modlitwa Krucjaty (54) Modlitwa do Ojca, aby osłabić wpływ III wojny światowej
Ojcze Niebieski, w imię Twojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa,
który wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć.
Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez chciwych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci.
Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś pomógł nakarmić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.
Kochamy Cię, Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.
Uratuj nas od zawładnięcia przez antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego znak, znamię Bestii, odmawiając jego przyjęcia.
Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie, abyś
mógł obdarzyć nas łaskimi potrzebnymi do przetrwania w ciele i duszy.
Amen.
Moja córko, zdaję sobie sprawę, że to orędzie może być szokiem, ale pamiętaj, że modlitwa i Pieczęć Boga Żywego - Modlitwa Krucjaty numer (33) będą chronić Moich wyznawców.
Moja Reszto Kościoła, wy Moje dzieci, przetrwacie, chociaż to nie będzie łatwe.
Będziecie prześladowani z powodu waszego chrześcijaństwa, lecz nigdy nie potępicie Mnie ani Mnie nie odrzucicie.
Na to otrzymacie ode Mnie Dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.
Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza.
Szybko rozpocznijcie przygotowania na dzień przykrych następstw w Europie, gdyż jest on blisko.
Wasz Jezus
* Uwaga: Kiedy Maria zapisywała to orędzie, kropla łzy spłynęła po zdjęciu Jezusa przed nią.


16th May 2012, 03:10 - Second Seal: World War 3

My dearest beloved daughter I must inform you that a Third World War is about to unfold in the world My tears flow this morning as you can see.*
The Second Seal is about to unfold as foretold to John the Evangelist in the Book of Revelation.
It will start in Europe.
Your banking system will be the cause and Germany, once again, will be involved in this tragedy as it was on the last two occasions.
When it commences much will be over saving the economy and catastrophe will affect Greece with much fallout in France.
The Middle East will also be involved with Israel and Iran at war and Syria will play a serious part in the downfall of Egypt.
My daughter I wake you to tell you this, not to frighten you, but to urge much prayer for Europe at this time.
Because of war and lack of money, much of the harvest will be lost and this will lead to the opening of the Third Seal, which means famine.
This is why I now urge all of God's children to try to stockpile dried and non-perishable food to feed your families. It is important to grow your own harvest if possible.
Remember, however, that prayer can mitigate much of this suffering.
The effect of this war will be that My Catholic Church on earth will be sucked into a one world church, in the name of unification.
This unification, or false peace, will become a reality after the antichrist appears to create a false peace and a so called end to the war.
This peaceful pact will involve the western world until China and Russia become involved with world matters. They will pose a threat to the 'Beast with the Ten Horns', Europe, and will overcome them to introduce communism. The 'Red Dragon', China, already gains a strong foothold in the world because of their control of the world's finances. The Red Dragon and "The Bear" which is Russia do not love God.
They are being led by the antichrist who is from the East and who hides behind closed doors.
When these prophesies unfold the whole world will believe in these messages. There will be no doubts then. Please recite this Crusade Prayer as it will help dilute the impact of these events.
Crusade Prayer (54) Prayer to the Father to dilute impact of World War 3 O Heavenly Father in the Name of your Beloved Son, Jesus Christ
Who suffered greatly for the sins of mankind please help us in these difficult times we face
Help us to survive the persecution being planned by greedy rulers and those who want to destroy your Churches and your children
We implore you Dear Father to help feed our families and save the lives of those who will be forced into a war against their will
We love you Dear Father
We beg you to help us in our time of need Save us from the grip of the antichrist
Help us to survive his mark, the mark of the beast, by refusing to accept it Help those who love You to remain true to Your Holy Word at all times so that You can bestow on us the graces to survive in body and soul.
Amen.
My daughter, I realise that this news may come as a shock but remember that prayer and the Seal of the Living God Crusade Prayer number (33) will protect My followers.
My Remnant Church, you My children, will survive although it will not be easy.
You will be bullied because of your Christianity but you will never denounce Me or reject Me.
For this you will be given Gifts. My Gift of the Seal of the Living God will render you invisible to your enemies. Recite it every day from now on. Keep it before you in your homes and have it Blessed by a priest.
Begin your preparation soon for the day of the fallout in Europe is not far away. Your Jesus
*Note : When Maria was taking down this message a wet tear rolled down the photo of Jesus in front of her.