Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.05.2012, 17:38 - Zakładajcie grupy modlitewne oddane Jezusowi dla ludzkości

Moja szczerze umiłowana córko, muszę podkreślić, że ważnym jest, aby wszyscy, którzy wierzą we Mnie modlili się za swoje narody.
Aby to zrobić skutecznie, należy tworzyć grupy modlitewne, oddane "Jezusowi dla ludzkości".
Te grupy mają odmawiać wszystkie Krucjaty Modlitwy, które otrzymujecie.
Moja córka, Maria, zorganizuje przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je gdziekolwiek jesteście na świecie.
Proszę, rozpowszechniajcie Moje Święte Słowo do wszystkich duchownych.
Niektórzy odrzucą Moje orędzia.
Inni obejmą je z miłością w swoich sercach.
Jednak w przeważającej części, będziecie wyśmiewani i odrzucani w Moje Święte Imię.
Będziecie cierpieć tak, jak cierpieli Moi apostołowie i będziecie pośmiewiskiem w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi.
Te słowne obelgi i zniewagi będą dotkliwe i będą bolały. Ale mówię to.
Pamiętajcie, nienawiść okazywana wam przekona was, że to jestem rzeczywiście Ja, Wasz Jezus, mówiący do was z Nieba.
Z powodu tych cierpień, będę was podnosił za każdym razem, gdy upadniecie na ziemię.
Podniosę was i sprawię, że będziecie silniejsi niż wcześniej.
Dlaczego to robię? Robię to dlatego, byście się formowali i wzmacniali do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.
Tylko wtedy otrzymacie większe dary, których udzielę wam przez Mojego Świętego Ducha.
Tak więc wzrastajcie i idźcie przygotować swoje narody do otrzymania zbroi, której potrzebują, aby uniknąć Znaku Bestii.
Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.
Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo, ale da wam także ochronę fizyczną.
Jesteście pobłogosławieni, aby otrzymać Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest to, aby wszędzie, jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało.
Zapamiętajcie, stoję przy wszystkich Moich Wyznawcach w każdej chwili, a kiedy wykonają Moje dzieło, otrzymają szczególne Łaski bycia odważnymi, silnymi i zdecydowanymi, aby uratować dusze każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.
Wasz Ukochany Zbawiciel


16th May 2012, 17:38 - Set up prayer groups devoted to Jesus to Mankind

My dearly beloved daughter I must emphasise, to all those who believe in Me, that is important to pray for each of your nations. To do this effectively you must set up prayer groups, devoted to "Jesus to Mankind".
Use this Group to recite all the Crusade Prayers given to you.
My daughter, Maria, will arrange to have those put up in a way which will allow you to print them off anywhere you are in the world.
Please spread My Holy Word to all members of the clergy. Some will reject My messages.
Others will embrace them with love in their hearts.
However, for the most part, you will be ridiculed and rejected in My Holy Name.
You will suffer as My apostles suffered and will be made a laughing stock in some quarters of My Church on earth.
These verbal and abusive insults will be intense and you will be hurt. But I say this.
Remember the hatred shown to you will prove that it is, indeed I, Your Jesus, speaking to you from Heaven.
For this suffering I will make you rise again and again every time you are kicked to the ground.
I will raise you up and make you stronger than before.
Why do I do this? I do it so that you will become fit and stronger to spread My Holy Word.
For only then will you receive greater Gifts which I will provide you with through My Holy Spirit.
So rise and move to prepare your nation so that they it will receive the armour it needs to avoid the Mark of the Beast. Never forget the importance the Seal of the Living God.
It will offer you and your family protection, not just in spirit but a physical protection also.
You are blessed to receive the Seal and it is your duty to ensure that as many of God's children everywhere receive it.
Remember I stand by all of My Followers every minute and when they carry out My work they will receive special Graces to make them brave, strong and determined to save the souls of every man, woman and child in the world.
Your Beloved Saviour