Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.05.2012, 10:48 - Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem

Moja szczerze umiłowana córko, obecnie przekazuję ci, że wkrótce nastąpi przeobfite wylanie się Mojego Ducha Świętego na świecie.
Płomień prawdy zachwyci świat i napełni dusze wielu prostym zadziwieniem Mojego Miłosierdzia.
Wiele się będzie o tym mówić i wtedy Moja Armia Reszty powstanie, by stać się potężną siłą w walce z antychrystem.
Moja Reszta Chrześcijańskiego Kościoła będzie głosić Świętą Ewangelię w każdym zakątku ziemi.
Ogień zostanie zesłany na tych, którzy starają się zaszkodzić Mojej Reszcie Kościoła. Niewielu będzie w stanie wytrzymać Prawdę Mojego Świętego Słowa, gdy się im ono ukaże.
Tak wielu będzie, gdyż ich liczba przekroczy 20 milionów.
Przywódcy powstaną pośród was, a w niektórych stronach świata, swoją wiarę będziecie praktykować w ukryciu.
Będziecie prowadzić krucjatę Mojego Nauczania, a Moja Krucjata Modlitwy będzie waszą bronią do pokonania wroga.
Obcy staną sobie bliscy, ludzie z różnych krajów zjednoczą się, a religie rozdzielone w przeszłości z powodu różnic, wszystkie połączą się w jedną.
Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.
Wtedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście.
Kiedy Moja Nowa Jerozolima powstanie z popiołów, wszyscy ci, którzy sprzeciwiali się Mi, będą myśleli, że Mój Kościół na ziemi został doszczętnie spalony.
I wtedy nastąpi to.
Nowy Początek.
Nowa Era.
Nowe Niebo i Nowa Ziemia.
W końcu Boża Wola Mojego Ojca wypełni się.
Powstań teraz Moja Armio. Rozszerzaj się i rozwijaj skrzydła. Nigdy nie odbiegajcie od Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.
Nigdy nie wątpcie w słowa zawarte w Piśmie Świętym.
Wy, w tym członkowie Mojego Kościoła na ziemi, którzy wątpicie, musicie otworzyć swoje serce na Prawdę.
Biblia zawiera Święte Słowo Boże. Biblia zawiera całą Prawdę.
Ona nie kłamie.
Jeśli zaprzeczacie Prawdzie w niej zawartej, zaprzeczacie Słowu Bożemu.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


18th May 2012, 10:48 - The One Remnant Church which will stand, undefeated, until the rise of the New Jerusalem.

My dearly beloved daughter know now that the spread of My Holy Spirit is about to become rampant in the world. The Flame of Truth will enrapture the world and fill the souls of many with the simple wonder of My Great Mercy.
Much conversion will take place and it will be then that My Remnant Army will rise to become a powerful force in the battle against the antichrist.
My Remnant Christian Church will spread the Holy Gospel into every corner of the earth.
Fires will pour forth upon those who try to harm My Remnant Church. For few will be able to withstand the Truth of My Holy Word when it is shown to them.
So many will there be that it will amount to over 20 million.
Leaders will spring up among you and you will have to practice your faith hidden in certain quarters.
You will lead a Crusade of My Teachings and My Crusade Prayers will be your weapon to defeat the enemy.
Strangers will become close, people from different countries will join together and religions torn apart in the past through their differences will all join as one.
The One Remnant Church which will stand, undefeated until the rise of the New Jerusalem. This is when My Second Coming will take place.
When My New Jerusalem rises from the ashes from where all those who opposed Me thought that My Church on earth had been burnt to the ground.
And then that will be it.
The New Beginning.
The New Era.
The New Heaven and the New Earth.
The time for the Divine Will of My Father to be realised finally.
Rise now My Army. Diversify and spread your wings. Never deviate from the Truth contained in the Holy Bible. Never doubt the words contained in Holy Scripture.
For those among you, including members of My Church on earth, who do then you must open your heart to the Truth.
The Bible contains the Holy Word of God. The Bible contains the whole Truth.
It does not lie.
If you deny the Truth contained therein you deny the Word of God.
Your Saviour Jesus Christ