Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.05.2012, 18:30 - Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia Czyśćca

Kiedy przyjdzie czas, Moja szczerze umiłowana córko, na Ostrzeżenie, wiele znaków zostanie ujawnionych.
Mówię wam to, aby przypomnieć wszystkim dzieciom Bożym, że muszą się wcześniej przygotować.
Dwie gwiazdy się zderzą i wielu będzie się bać.
Nie ma się czego bać, ponieważ jest to największy dar, jaki przynoszę, żeby ani jedna dusza nie zginęła w ogniu Piekielnym.
Wtedy Mój Krzyż pojawi się na niebie i nie będzie nikogo, kto by tego nie zauważył.
Wielu upadnie w przerażeniu i będą odczuwalne wielkie wstrząsy podobne do trzęsienia ziemi.
Potem nastanie cisza.
Zawsze bądźcie gotowi na ten dzień, jakby miał nadjeść jutro. Szukajcie teraz odkupienia i wyjawiajcie Mi swoje grzechy.
Katolik musi iść do Spowiedzi.
Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać Modlitwę Krucjaty (24), gdyż daję reszcie świata Mój Odpust Zupełny.
Ten dar Mojego Odpustu Zupełnego jest dla wszystkich dzieci Bożych każdego wyznania i ofiaruje wielkie oczyszczenie. Nie odrzucajcie tego Daru. Przyjmijcie go.
Do katolików, którzy wątpią w Mój Dar i nieprzychylnie go krytykują, mówię to.
Czy sądzicie, że nie chciałbym obdarzyć tym Sakramentem wszystkie dzieci Boże?
Musicie być wielkoduszni i szczęśliwi, że to robię. Czy uważacie, że nie powinni oni otrzymać takiego Daru? Jeśli tak, to nie kochacie Mnie naprawdę.
Pochylcie swoje głowy i wychwalajcie Boga za ten wspaniały dar dany ludzkości, aby zbawić dusze.
Dlatego podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie będą przechodzić cierpień Czyśćca.
Ci, którzy zobaczą swoje grzechy odsłonięte przed nimi tak, jak widzą je Moje Oczy, będą wstrząśnięci.
Wielu trudno będzie to przyjąć, że ich dusze są tak mroczne.
Ci, którzy to przyjmą i okażą skruchę, poproszą Mnie o wybaczenie. I Ja wybaczę.
Ale niektórzy nie będą żałować i w swoich sercach będą bronić zbrodni, które popełnili, gdy staną przed Moimi Oczami. Oni nie będą pokutować, a uderzą Mnie w twarz.
Tak czy inaczej ognie oczyszczenia i cierpienie będą odczuwalne przez wszystkich grzeszników.
Okres czasu będzie zależeć od ciężaru ich grzechów.
Ci, którzy odsuwają się ode Mnie potrzebują waszych modlitw. Dostaną więcej czasu, aby powrócić do Mnie i prosić o przebaczenie dla siebie.
Lecz ten czas może być tak krótki, jak jeden dzień lub tak długi, jak kilka lat.
Nikt oprócz Mojego Ojca nie zna daty Mojego Powtórnego Przyjścia.
Czas pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami nie będzie tak odległy, jak wam się wydaje.
W końcu Moje dzieci zrozumieją czasy, w których żyją i przyjmą prawdę.
Ci, którzy teraz znają prawdę i którzy wierzą we Mnie, mają obowiązek modlić się za dusze, które nie przyjmują Mojego Miłosierdzia.
Moja córko, Moim największym pragnieniem jest zbawienie całego świata, łącznie z tymi, którzy są dla Mnie utraceni.
Wszystkie modlitwy Moich wyznawców, którzy łączą się w jeden głos, mogą Mi pomóc to zrobić.
Idźcie w Miłości. Zawsze Mi ufajcie, gdyż czas jest krótki, a plany zbawienia ludzkości spoczywają w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.
Wasz Ukochany Jezus


24th May 2012, 18:30 - During The Warning, those who redeemed themselves in My Eyes will not suffer pain of Purgatory.

When the time comes My dearly beloved daughter for The Warning, a number of signs will be revealed. I tell you this to remind all God's children that they must prepare themselves beforehand.
The two stars will collide and many will be fearful.
There is nothing to fear because this is the greatest gift I bring so that not one soul is lost to the fires of Hell.
Then, My Cross, will appear in the skies and not one person will fail to notice. Many will fall down in fear and a great shaking, like an earthquake, will be felt. Then will come the silence.
Always prepare for this day as if it were tomorrow. Seek redemption now and reveal to Me your sins.
Catholic must go to Confession.
For those who are not Catholics they must recite the Crusade Prayer (24) I give to the rest of the world for My Plenary Indulgence.
This gift of My Plenary Indulgence is for all of God's children of every creed and offers a great cleansing. Do not reject this Gift. Accept it.
For Catholics who question My Gift and who have begrudgingly criticised My Gift I say this.
Do you believe that I would not bestow this Sacrament on all of God's children?
You must be generous of heart and happy that I do this. Do you think that they should not be given such a Gift? If you do then you don't truly love Me.
Bow your heads and praise God for this wonderful Gift given to mankind to save their souls.
Then, during The Warning, all those who have redeemed themselves in My Eyes will not suffer the pain of Purgatory.
Those who see their sins unveiled before them, as seen through My Eyes, will be shocked. Many will find it difficult to accept how blackened their souls are.
Those who do and show remorse will ask Me to pardon them. And I will.
But some will not be sorry and will defend, in their heart, the atrocities they committed as they appear before My Eyes. They won't repent and will slap Me in the face.
Either way the fires of the purification and suffering will be felt by all sinners. The length of time will depend on the gravity of their sins.
Those who pull away from Me need your prayers. They will be given more time to turn back to Me and ask Me to forgive them.
But that time could be as short as a day or as long as a few years. No one but My Father knows the date of My Second Coming.
The time between the two events will not be as long as you may think.
Finally, My children will realise the time they are living in and accept the Truth.
For those who know the truth now and who believe in Me you have a duty to pray for the souls who will not accept My Mercy. My daughter, My greatest desire is to save the entire world, including those who are lost to Me.
All the prayers of My followers, who unite as one voice, can help Me to do this.
Go in Love. Trust in Me always for the time is short and the plans for the salvation of humanity rests in the hands of My Eternal Father.
Your Beloved Jesus