Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.05.2012, 20:45 - Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza

Moja szczerze umiłowana córko, gdy człowiek stawia pod znakiem zapytania nauki zawarte w Piśmie Świętym, to po ludzku rzecz biorąc jest to naturalne.
Kiedy człowiek przekręca nauki Pisma Świętego, aby dostosować je do własnych celów, to Mnie uwłacza.
Ale kiedy Moi Wyświęceni Słudzy nie uznają pewnych części Pisma Świętego i odrzucają je, gdyż są one dla nich bez znaczenia, zaprzeczają Mnie, Synowi Człowieczemu.
Wszystko co jest zawarte w Piśmie Świętym pochodzi od Mojego Ojca Przedwiecznego, który zatwierdził każde pojedyncze słowo, poprzez osoby przez Niego namaszczone.
Wierzcie, że Święte Słowo Boże zawarte jest w Księdze Mojego Ojca i ani jedno słowo nie jest kłamstwem.
Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami w Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym zaprzeczają Mojemu Świętemu Słowu, które przedstawiam wam w tych orędziach?
Moja Prawda jest wam teraz przekazywana po raz kolejny, aby odświeżyć waszą pamięć i, aby przypomnieć wam nauki w niej zawarte.
Moje dzieci na ziemi, trzeba wam wiedzieć, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy wciąż muszą się wciąż jeszcze spełnić.
Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza.
Jeśli miałoby to znaczyć coś innego, wtedy zostałby podany inny okres czasu.
Mój Kościół, Kościół katolicki, nie ogłosił swoich opinii, bo jeszcze ich nie powzięto.
Moja Reszta Kościoła, te zachowane pnącza Mojego Kościoła katolickiego na ziemi, zrozumieją prawdziwy sens Mojej Ery Pokoju na ziemi.
Żyjecie w czasach ostatecznych, ale ziemia zostanie odnowiona.
Wołam do was wszystkich, Moi Wyświęceni Słudzy. Mój głos jest ochrypły od błagania was, byście odpowiedzieli na Moje Święte Wołanie z Nieba.
Ja, wasz ukochany Zbawiciel, wysłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Oni pomogli otworzyć wasze umysły na wydarzenia, które jeszcze są przed nami.
Czekałem aż do tej chwili, aby ogłosić światu końcowe objawienia. Teraz wysyłam Mojego ostatniego posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca, by przygotować ostatni rozdział, gdy jest on wam odsłaniany.
Mój głos jest jak grzmot. Nadal będzie słyszalny na całym świecie. Nie zamilknie on, aż do dnia, kiedy przyjdę sądzić.
Możecie Mnie teraz nie słuchać. Wielu z was będzie zuchwale odrzucać Moje Słowo, co Mnie głęboko rani.
Inni ze strachu zignorują Mnie, bo tak łatwiej. Wkrótce jednak zmiany, o których mówię nadejdą. Wtedy Prawda zacznie świtać nad wami.
Wzywam was teraz i mówię wam to. Czekam na waszą odpowiedź, jeśli nie teraz, to w przyszłości.
Czekam. Będę czekał cierpliwie, aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie szukając Mojej Ochrony.
Nigdy nie porzucę Moich wybranych sług, tych, których powołałem w pierwszej kolejności.
Pamiętacie, gdy pierwszy raz was zawołałem? Czuliście Mój głos mówiący do waszej duszy, wołający was, by przyłączyć się do jedności ze Mną. Czy słyszycie Mnie teraz?
Proście Mnie, bym się wam teraz objawił, że to jestem Ja, wasz Jezus proszący was, byście przyszli, podnieśli się i szli za Mną w tej ostatniej, uciążliwej drodze do Życia Wiecznego. Nie bójcie się Mojego Wołania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie o wysłuchanie Mojego wołania.
Modlitwa Krucjaty (57) Modlitwa dla duchowieństwa - Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wołanie
O mój Drogi Jezu,
otwórz moje uszy na dźwięk Twojego głosu.
Otwórz moje serce na Twoje wezwanie miłości.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
abym mógł Cię rozpoznać w tym czasie.
Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
o co mnie poprosisz.
Pomóż mi rozpoznać prawdę, powstać, odpowiedzieć
i podążać za Twoim głosem, abym pomógł Ci uratować
dusze wszystkich ludzi.
Twoja wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie,
abym mógł przyjąć zbroję potrzebną do poprowadzenia Twojego
Kościoła do Twego Nowego Królestwa.
Amen.
Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim Wyświęconym Sługom zejść ze Ścieżki Prawdy. Będę stał na każdym rogu, każdej drogi i skieruję was w dobrym kierunku.
Czasem możecie się poczuć rozczarowani. Możecie być zdezorientowani. Możecie nie chcieć usłyszeć Prawdy. Możecie się bać. Ale musicie wiedzieć to.
Zawsze będę was kochać. Zawsze będę przy was.
Nigdy was nie opuszczę.
Wasz ukochany Jezus


28th May 2012, 20:45 - Know that the 1,000 years referred to in the Book of Revelation means just that

My dearly beloved daughter when man questions the Teachings contained in the Holy Bible this is normal human nature. When man twists the teachings in the Holy Bible to suit his own agenda this offends Me.
But when My sacred servants denounce parts of the Holy Bible and throw them to one side, as if they are of no consequence, they deny Me, the Son of Man.
Everything contained within the Holy Bible comes from My Eternal Father who has sanctioned every single word through His anointed ones.
Believe that the Holy Word of God is contained in My Father's Book, not one word a lie.
Why then do those who profess to be scholars and experts in the Truth contained with the Holy Bible question My Holy Word as I present it to you in these Messages?
My Truth is being given to you now, once again, to refresh your memories, to remind you of the Teachings contained therein.
To My children on earth, know that prophecies contained in the Book of Daniel and the Book of Revelation still have to take place.
Know that the 1,000 years referred to in the Book of Revelation means just that.
If it was meant to be something different then it would have been given a different time.
My Church, the Catholic Church, has not declared their beliefs because they have not done this yet.
My Remnant Church, the remaining tendrils of My Catholic Church on earth will understand the true meaning of My Era of Peace on earth.
You are in the end times but the earth will be renewed.
I call out to all of you, My sacred servants. My voice is hoarse as I beg you to respond to My Holy Call from Heaven.
I, your beloved Saviour, have sent many seers and visionaries to you up to now. These helped open your minds to those events still to come.
I have waited until now to proclaim to the world the final revelations. I now send My last messenger, Maria Divine Mercy, the seventh messenger to prepare the final chapter as it is unveiled to you.
My voice is like thunder. It will continue to be heard all over the earth. It will not stop until the day I come to judge.
You may not listen to Me now. Many of you will dismiss My Word with an arrogance which wounds Me deeply.
Others will, through fear, ignore Me for it is easier that way. But soon the changes I speak about will come to pass. Then the Truth will begin to dawn on you.
I call you now and tell you this. I await your response whether or not it is now or in the future.
I am waiting. I will continue, patiently, until the day you come running to Me seeking My Protection. I never give up on My chosen servants those whom I called out to in the first instance.
Do you remember the first time I called you? You felt My voice speaking to your soul urging you to join in union with Me. Can you hear Me now?
Ask Me to reveal to you now, that it is I, your Jesus begging you to come, rise and follow Me on this last arduous journey to Eternal Life. Do not fear My Call. Trust Me and say this prayer asking Me to let you hear My call.
Crusade Prayer (57) Prayer for the Clergy - Jesus let me hear your call O my dear Jesus
Open my ears to the sound of Your Voice
Open my heart to Your loving call Fill my soul with the Holy Spirit
So I can recognise You at this time.
I offer You my humble allegiance to all That You ask of Me
Help me to discern the Truth, rise, respond and follow your voice so I can help You to save the Souls of all of humanity
Your will is my command
Give me the courage to let You guide me
So I can take up the armour needed to lead Your Church towards Your New Kingdom.
Amen.
Remember, I Jesus Christ, will never allow My Sacred Servants to wander off the Path of Truth. I will stand at every corner, every avenue and point you in the right direction.
You may find this frustrating at times. You may be confused. You may not want to hear the Truth. You may be fearful. But know this.
I will always love you. I will always be at your side. I will never desert you.
Your beloved Jesus