Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.05.2012, 21:00 - Maryja Panna: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Moje dziecko, szatan wkłada wiele wysiłku, by te dusze, które zaraził, podważały wiarygodność Najświętszego Słowa mojego Syna.
Zawsze pamiętajcie o tym, że szatan zasiewa pierwsze ziarno wątpliwości w sercach wybranych dusz.
Najgorszej krytyki tych Świętych Orędzi dokonają ci, którzy są ściśle zjednoczeni z moim Najdroższym Synem.
W ten sposób szatan zdobywa dusze.
Nie pozwól mu na to, moje dziecko. Odejdź i nie zajmuj się nim.
Mój Syn nigdy nie bronił Świętego Słowa, ty także nie powinnaś ulegać tej pokusie.
Skala oddziaływania szatana zwiększa się i rozprzestrzenia się na cały świat.
Moje biedne dzieci tak cierpią, że płaczę z żalu, gdy widzę ich przerażenie i smutek.
Módlcie się, moje dzieci w tym czasie o pokój, aby dzieci Boże z całego świata zwróciły się do mojego Syna z prośbą o siłę.
Tylko Boża interwencja, dokonana dzięki łaskom zapewnionym poprzez wasze modlitwy, może złagodzić wasz ból i cierpienie.
Mój Syn pragnie, aby dusze zwracały się do Niego, gdyż tylko On może dać im pocieszenie, jakiego potrzebują. Nic innego nie przyniesie ulgi w cierpieniach, których teraz doświadczacie.
Zachęcam was dzieci do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzkości, by sprawić, że będą szukać zbawienia.
Nazwijcie ten miesiąc miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności ze wszystkimi grupami modlitewnymi na całym świecie.
Oto Modlitwa Krucjaty dla Krucjaty Nawrócenia
Modlitwa Krucjaty (58) Krucjata Modlitwy o nawrócenie
O Drogi Jezu, zwracam się do Ciebie, abyś objął
wszystkie dzieci Boże i osłonił je
Twoją Najdroższą Krwią.
Niech każda kropla Twojej Krwi osłoni
każdą duszę, aby ochronić ją przed złem.
Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz
i tych, które Cię znają, ale są splamione
grzechem pychy, aby upadły i błagały,
by Światło Twojej Miłości zalało ich dusze.
Otwórz ich oczy na Prawdę, aby brzask
Twego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich
i okrył ich promieniami Twojego Miłosierdzia.
Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię teraz proszę
Drogi Jezu (podaj swoją intencję).
Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu przez jeden dzień
w każdym tygodniu tego miesiąca czerwca, na przebłaganie za wszystkie grzechy.
Amen.
Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.
Musicie codziennie odmawiać mój Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Robiąc to, dzieci, uratujecie miliony dusz przez Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


31st May 2012, 21:00 - Virgin Mary: June Crusade of Conversion Month

My child every effort is being made by Satan and those souls he has infected to undermine my Son's Most Holy Word. Always remember that Satan plants the first seeds of doubts within the hearts of chosen souls.
The worst condemnation will be poured upon these Holy Messages by those who are intimately united to my Precious Son. When Satan does this he wins souls.
Do not let him do this My child. Walk away and do not engage with him.
My Son never defended His Holy Word nor should you succumb to this temptation.
The scale of satanic influence is growing and spreading throughout the world.
My poor children suffer so and I weep tears of sorrow when I see their dismay and sorrow.
Pray, my children for peace at this time so that God's children everywhere will turn to my Son for strength.
Only divine intervention, given through the graces provided through your prayers, can ease your pain and suffering.
My Son yearns for souls to turn to Him for only He can give them the comfort they need. Nothing else will provide relief from the torment you now endure.
I urge you children to dedicate the month of June to the conversion of mankind and to ensure that they will seek salvation.
Call this month the Crusade of Conversion month and pray as one through prayer groups throughout the world.
Here is the Crusade Prayer for the Crusade of Converstion
Crusade Prayer (58) Crusade of Conversion Prayer O dear Jesus I call on you to embrace
all God's children and cover them with Your Precious Blood
Let each drop of Your Blood cover
every soul to shield them from the evil one
Open the hearts of all especially hardened souls and those who know You, but who are stained with The sin of pride, to fall down and beg for the light of Your Love to flood their souls
Open their eyes to see the Truth so that the dawn
of Your Divine Mercy will shower down upon them so they are covered with the Rays of Your Mercy.
Convert all souls through the graces I ask you for now Dear Jesus (personal intention here)
I beg you for Mercy and offer you this gift of fasting for one day Every week for this month of June in atonement for all sins.
Amen.
Children you must fast for one day each week in the month of June.
You must recite My Rosary and the Divine Mercy Chaplet daily.
Doing this children you will save the souls of millions through the Mercy of My Son Jesus Christ.
Your beloved Mother Mother of Salvation