Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.06.2012, 20:15 - 666 będzie wprowadzany tak samo jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani

Moja szczerze umiłowana córko, antychryst już przygotowuje, swój pokojowy plan, który wkrótce przedstawi, po wojnach, które staną się powszechne na Bliskim Wschodzie i kiedy ból i straszne udręczenie będzie oznaczać brak nadziei.
Wtedy on nagle się pojawi i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, jasny klejnot, który błyszczy w środku ciemności.
Gdy się pojawi, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych przywódców politycznych wszechczasów.
Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi.
Będzie on roztaczać miłość i współczucie i będzie postrzegany jako Chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie się on jakby Mną, Mesjaszem.
Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie kochany w prawie każdym kraju na świecie.
Będzie wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzyrodzone umiejętności. Wielu będzie wierzyć, że został wysłany przez Mojego Ojca i że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata.
Będą się do niego modlili, kochali go i oddawali swoje życie za niego, a on będzie się śmiał i drwił z nich, kiedy nie będą go widzieli.
To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, aby Mi was zabrać.
On i Fałszywy Prorok, który będzie siedział jak Król na Tronie Piotra, będą potajemnie przygotowywać jedną światową religię.
Będzie się wydawało, że jest to typ religii chrześcijańskiej, głoszącej miłość. Ona jednak nie będzie promować miłości wzajemnej, która pochodzi od Boga. Zamiast tego będzie promować miłość i przywiązanie do antychrysta i miłość do samego siebie.
To nie koniec obrzydliwości, bo gdy uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się właściwy atak.
Nagle wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku Wierności. Znaku zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć.
Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie.
Zasady, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.
666 będzie wprowadzany tak samo, jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie do którego przyjęcia będziecie zmuszani.
Raz wprowadzony zatruje nie tylko twój umysł i duszę, ale twoje ciało. To spowoduje epidemię mającą na celu zniszczenie większości ludności świata.
Nie wolno przyjmować Znaku. Zamiast tego pouczam was, co macie zrobić.
Wielu będzie akceptować Znak, ponieważ będą czuli się bezradni.
Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku.
Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować Znaku.
Nie tkną was. Wasz dom nie będzie widoczny, poszukiwany czy wzięty na cel, bowiem stanie się niewidzialny w oczach armii szatana.
Będziecie musieli przechowywać w ukryciu żywność o kilkuletniej trwałości. Będziecie musieli hodować własne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie Święte przedmioty.
Moja Reszta Kościoła będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się i otrzymacie schronienie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Trzeba teraz sporo planować.
Ci, którzy śmieją się z tego, co robicie lub mówicie, czy są pewni, że Jezus nie mógłby poprosić was o to? Czyż On nie zaopatrzyłby wszystkich Jego wyznawców w czasie potrzeby?
Nawet jeden bochenek i jedna ryba mogą być rozmnożone. Zatem nie ma znaczenia, że macie tylko trochę jedzenia, gdyż Ja was ochronię i będziecie bezpieczni.
Módlcie się intensywnie za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć Znaku.
Te niewinne dusze zostaną uratowane, które będą w stanie łaski w czasie zmuszania do przyjęcia chipa.
Reszta z was musi planować ochronę swojej rodziny i swoją wierność Świętej Eucharystii i Mszy.
Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny będzie Msza Święta i Przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Świętej Eucharystii.
Moje Msze muszą być kontynuowane. Ci z Was, którzy o tym wiedzą, muszą się licznie zebrać i teraz rozpocząć przygotowania.
Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej łask otrzymacie, aby wzrastały wasze szeregi na całym świecie.
Skała otrzyma nowy budynek, o którym powiedzą, że będzie Moją Nową Świątynią. Ale to nieprawda.
Ale kiedy prześladowanie się skończy, Moja Reszta Kościoła i Mój Wybrany Lud będą mieli odbudowaną Świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zstąpi z nieba.
Ona będzie schodzić w chwale. Trąby będą słyszalne w Niebie i na ziemi w tym samym czasie.
I wtedy przyjdę. Ty, Moja córko będziesz zwiastunem Mojego przybycia i wielu upadnie na ziemię i w ekstazie będą płakać z ulgą, miłością i radością.
Gdyż wreszcie nastąpiła chwila, na którą czekali. Niebo rozświetli się, grzmoty będą grzmiały i chóry aniołów będą śpiewać jednym słodkim głosem, ponieważ wszystkie dzieci Boże będą radośnie witać Prawdziwego Mesjasza.
Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i Ziemia będą stanowiły jedno.
Nowa Chwalebna wspaniałość, odnowiona ziemia wyłoni się i Nowy Raj obejmie wszystkich, których imiona są w Księdze Życia, a którzy połączą się w jedno.
I choć koniec starej ziemi, splamionej grzechem, będzie musiał nastąpić, to wówczas rozpocznie się Nowa Era.
Do tego macie dążyć. Do tego macie prawo, jako część naturalnego dziedzictwa.
Skupcie się tylko na ratowaniu wszystkich dusz.
Dlatego nie przejmujcie się przeszkodami, które napotkacie. Prześladowanie. Ból. Przerażające zło z ręki innych. Liczy się tylko zbawienie dusz.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus


1st June 2012, 20:15 - 666 will be embedded, its number hidden, into a chip which you will be forced to accept just as you would any vaccination.

My dearly beloved daughter the antichrist is preparing, already, his peace plan which he will introduce soon after the wars become widespread in the Middle East and when the pain and terrible anguish means there is no sign of hope.
Then he will appear suddenly and announce himself to the world as a man of peace, a bright jewel which will sparkle in the midst of darkness.
As he emerges he will be seen as one of the most charismatic political leaders of all time. His handsome, appealing and caring personality will fool the majority of people.
He will exude love and compassion and will be seen to be Christian. In time he will draw many followers who will grow in their numbers so that he becomes like Me, the Messiah.
He will be seen to promote unity among all nations and he will be loved in almost every country in the world.
Then he will be seen to have supernatural skills. Many will believe that he has been sent by My Father and that he is Me, Jesus Christ, Saviour of the World.
They will pray to him, love him, give up their lives for him and he will laugh and mock them when they cannot see him. This will be the biggest deception of all time and the plan is to steal your souls, to take you away from Me.
He and the False Prophet, who will sit like a King in the Seat of Peter, will secretly plot a one world religion.
This will appear to be a Christian type religion which promotes love. It will, however, not promote love of one another which comes from God. Instead it will promote love and allegiance to the antichrist and love of oneself.
The abomination does not stop there for when they have seduced God's children the attack will begin.
Suddenly all will be asked to accept the one world Mark of Allegiance. A united world which all men will have to partake in.
It will control your money, your access to food and how you live.
Rules, many of them, will mean that you will become prisoners. The key to your cell, which keeps you under their control, will be the Mark of the Beast.
666 will be embedded, its number hidden, into a chip which you will be forced to accept just as you would any vaccination.
Once embedded it will poison, not only your mind and soul, but your body. For it will cause a plague designed to wipe out much of the world's population.
You must not accept the Mark. Instead I will instruct you what to do. Many will accept the Mark because they will feel helpless.
The Seal of the Living God, My Crusade Prayer (33) is your lifeline.
When you receive My Seal of Protection, given to you by My Eternal Father, you will not have to accept the Mark.
You will not be touched. Your home will not be seen, searched or a target for it will be rendered invisible in the eyes of Satan's army.
You will need to keep food hidden which will last a few years. You will need to grow your own crops, store your own water and keep all Holy objects around you.
My Remnant Church will grow and spread out and you will be given shelter if it is needed. Much planning is needed now.
Those who laugh at what you do, or say, surely Jesus would not ask you to do this? Does He not supply all His followers at their time of need?
Even one loaf and one fish can be multiplied. So it does not matter if you only have some food for I will protect you and you will
be safe.
Pray hard for those souls who will be unable to avoid the Mark.
Those innocent souls will be saved who are in a state of grace at the time of being forced to accept the chip.
The rest of you must plan to protect your family and your allegiance to the Holy Eucharist and the Mass.
When the antichrist devours all religions the only weapons which he will be powerless against is the Holy Mass and the Transubstantiation of the bread and wine into My Body and Blood, in the Holy Eucharist.
My Masses must continue. Those of you who know this must gather in numbers now and start the preparations. The sooner you prepare the more graces you will be given to grow your ranks around the world.
The Rock will become laden with a new building which they say will be My New Temple. But this is untrue.
But when the persecution ends My Remnant Church and My Chosen People will have the Temple rebuilt and My New Jerusalem will come down from Heaven.
She will descend in glory. The trumpets will be heard in Heaven and on earth at the same time.
And then I will come. You, my daughter will herald my arrival and many will fall on the ground and weep with relief, love and joy in ecstasy.
For, at last the moment they have been waiting for. The skies will light up, the thunder will peal and the choirs of angels will sing in sweet unison as all God's children will welcome the True Messiah.
I, Jesus Christ, will come to judge. And the Heavens and the Earth will become one.
The New Glorious splendour, the renewed earth, will emerge and the New Paradise will embrace all those whose names are in the Book of the Living who will unite as one.
And while the end of the old earth, soiled with the stain of sin, will have come to an end the New Era is only beginning. This is what you must strive for. This is what you are entitled to as part of your natural inheritance.
Only focus on the saving of all souls.
This is why you must ignore the obstacles presented to you. The persecution. The pain. The horror of evil by the hands of others. All that matters is the saving of souls.
Your Saviour Jesus Christ